Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2024 09:56

Ρεύμα: Νέοι περιορισμοί στη δυνατότητα μετακίνησης καταναλωτών από εταιρεία σε εταιρεία

Δεν θα επιτρέπεται η αλλαγή προμηθευτή ρεύματος σε καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη σε δύο προηγούμενες εταιρείες.

Τροποποίηση των διατάξεων για τον ενεργειακό τουρισμό φέρνουν οι αλλαγές στον Κώδικα Προμήθειας που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΑΕΥ εντός της εβδομάδας.

Ειδικότερα, με την τροποποίηση του άρθρου 42, προβλέπονται νέοι περιορισμοί στη δυνατότητα μετακίνησης ενός καταναλωτή από προμηθευτή σε προμηθευτή. Αφενός στην περίπτωση που ο προμηθευτής έχει δώσει εντολή στον Διαχειριστή για απενεργοποίηση του μετρητή του καταναλωτή, αφετέρου στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει επισημανθεί ως “υπερήμερος” από τουλάχιστον 2 παρόχους, τόσο όσον αφορά τους οικιακούς, όσο και τους μη οικιακούς καταναλωτές.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον Κώδικα, «Η αλλαγή Προμηθευτή λαμβάνει χώρα μετά από έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας από τον αντισυμβαλλόμενο Πελάτη. Κατόπιν έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη στον νέο Προμηθευτή, η καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας δύναται να γίνει από τον νέο Προμηθευτή. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως εξουσιοδότηση καταγγελίας Σύμβασης Προμήθειας νοείται η υπογεγραμμένη Σύμβαση Προμήθειας με νέο Προμηθευτή και ως καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας νοείται η ηλεκτρονική υποβολή από τον νέο Προμηθευτή Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Ο νέος Προμηθευτής υποβάλλει Δήλωση Εκπροσώπησης του Μετρητή Φορτίου του Πελάτη στον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, εντός πέντε (5) ημερών από τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας. Ειδικότερα, στην περίπτωση σύναψης Σύμβασης Προμήθειας από απόσταση, ο Προμηθευτής προβαίνει στην παραπάνω ενέργεια το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας υπαναχώρησης του Πελάτη.

Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης Προμήθειας επέρχονται την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή που προβλέπεται στην παράγραφο 2, όπως η ημέρα αυτή καθορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και γνωστοποιείται στον παλαιό και το νέο Προμηθευτή, κατά τα οριζόμενα στο Εγχειρίδιο Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της νέας Σύμβασης Προμήθειας συμπίπτει με την ανωτέρω ημέρα έναρξης ισχύος της Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου».

Ωστόσο, με τις αλλαγές που περιλαμβάνει το κείμενο που τίθεται σε διαβούλευση, η αλλαγή προμηθευτή δεν περιλαμβάνεται στις περιπτώσεις που:

έχει υποβληθεί από τον Προμηθευτή στον Αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Κώδικα.
έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από δύο (2) διαφορετικούς Προμηθευτές και προστίθεται νέα Εντολή Επισήμανσης από τον τρέχοντα Προμηθευτή για την Βασική Κατηγορία των Οικιακών Πελατών.
έχει υποβληθεί και είναι ενεργή Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από δύο (2) διαφορετικούς Προμηθευτές για τη Βασική Κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών.

Πηγή: news247.gr