Τρίτη, 24 Μαϊος 2011 13:02

Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες τριτέκνων

Γράφτηκε από την

Ο Σύλλογος γνωστοποιεί στους γονείς με τρία τέκνα ότι τα υπουργεία Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξέδωσαν νέα Απόφαση όσον αφορά το πρόγραμμα « Δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες μέλη του συλλόγου» από τα αποθέματα της παρέμβασης Ε.Ε. Σύμφωνα με την οποία έχουν μειωθεί τα εισοδηματικά όρια καθώς επίσης έχουν καθορισθεί επιπλέον διαδικασίες.
Οι προβλεπόμενες νέες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
α. Αίτηση του τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα(υπάρχει στον σύλλογο),
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει στον σύλλογο),
γ. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου, 
δ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα, 
ε. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
στ. Βεβαίωση σπουδών εφ' όσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), για άρρεν(α) τέκνο(α) και είναι κάτω των 25 ετών,
η. Έγγραφα από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
Δικαιούχοι, κατά την έννοια της νέας ΚΥΑ 228302011/20-4-2011, της δωρεάν διανομής τροφίμων από τα αποθέματα της παρέμβασης ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε.ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της παρούσης, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν:
α. Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο και για το πρώτο και δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά. 
β. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και,
γ. Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας. 
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλ-λασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. 
Προκειμένου να εναρμονισθεί ο σύλλογος με τις νέες διαδικασίες απαιτείται όπως όσοι γονείς με τρία τέκνα, μέλη του Συλλόγου έχουν ήδη προσκομίσει δικαιολογητικά σύμφωνα με την προηγούμενη ΚΥΑ να επικοινωνήσουν με τον σύλλογο.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου, Δυτικό Κέντρο Καλαμάτας, Περιοχή Αγίας Τριάδας από 23 Μαΐου 2011 έως 31 Μαΐου 2011,κάθε Τετάρτη 17:00-18:00 και Παρασκευή 17:00-18:00. Τηλ.6936834169.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Τριτέκνων Μεσσηνίας

e-mail: www.3teknoi@gmail.com / HYPERLINK "http://www.triteknoi.net" www.triteknoi.net


NEWSLETTER