Δευτέρα, 18 Μαϊος 2020 14:02

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 60 θέσεις στο μεταπτυχιακό “Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών”

Γράφτηκε από την
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: 60 θέσεις στο μεταπτυχιακό “Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών”


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει 60 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Το πρόγραμμα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Master in Public Management).
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου ορίζεται σε τρία εξάμηνα και απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε επτά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών εξαμήνων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας που πραγματοποιείται κατά τους τελευταίους έξι μήνες του προγράμματος. Ενα μεγάλο μέρος των διαλέξεων πραγματοποιείται και από απόσταση και σε πραγματικό χρόνο, ενώ τα μαθήματα διαρκούν τουλάχιστον 13 εβδομάδες και διδάσκονται Δευτέρα και Τρίτη. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η αγγλική.
Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικής Κατεύθυνσης, Θετικών Επιστημών και λοιπών τμημάτων ΑΕΙ (πανεπιστήμια ή τεχνολογικά ιδρύματα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι: Υπογεγραμμένη αίτηση υποψηφιότητας https://mapm.uop.gr/wp-content/uploads/2013/08/2013_14_aitisi_mapm.doc. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Αντίγραφα προπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι προπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Αντίγραφα μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ (εάν υπάρχουν). Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. Δύο φωτογραφίες. Δύο συστατικές επιστολές https://mapm.uop.gr/wp-content/uploads/2013/08/mapm_systatikh_epistolh.doc. Αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, βαθμολογεί τον/την κάθε υποψήφιο/α με βάση συγκεκριμένο αλγόριθμο (https://mapm.uop.gr/diadikasia-epilogis) και τον/την καλεί για συνέντευξη (Σεπτέμβριο) ώστε να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 3.100 ευρώ. Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Γραμματεία ΠΜΣ στην «Οργάνωση και Διοίκηση Δημοσίων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Θέση Σέχι, πρώην τέταρτο πεδίο βολής, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100, τηλ.2710 230128, email: gian@uop.gr) μέχρι τις 31 Ιουλίου (σφραγίδα ταχυδρομείου), υπόψη Δήμητρας Γιαννακοπούλου.
Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι που δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τις σπουδές τους, αλλά προβλέπεται να έχουν ανακηρυχθεί πτυχιούχοι μέχρι την έναρξη του προγράμματος τον Οκτώβριο 2020. Σε αυτήν την περίπτωση οφείλουν να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


NEWSLETTER