Σάββατο, 25 Μαϊος 2024 18:47

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της Τριφυλίας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς της Τριφυλίας

 

Ξεκίνησαν από χθες οι εγγραφές και επανεγγραφές για το σχολικό έτος 2024-2025 σε όλους τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς του Αυτοτελούς Τμήματος Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Δήμου Τριφυλίας, οι οποίες θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ.αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

Δικαιολογητικά εγγραφής: α) Αίτηση εγγραφής της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού. β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το πιστοποιητικό να συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση. γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού). δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι. ε) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. στ) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων. η) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο. θ) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. ι) Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν τα νήπια με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2021 - 31/3/2022.

Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον δημοτικό παιδικό σταθμό κάθε δημοτικής ενότητας του Δήμου Τριφυλίας, από τους ενδιαφερόμενους, αυτοπροσώπως, αλλά και με συστημένη επιστολή προς το Αυτοτελές Τμήμα Παιδικής Φροντίδας και Παιδείας Δήμου

Τριφυλίας (Δημαρχείου 2, Κυπαρισσία) ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση pedikisfrontidas@1391.syzefxis.gov.gr. Τα έντυπα των αιτήσεων, εγγραφών και επανεγγραφών θα διατίθενται στους γονείς στην ιστοσελίδα του Δήμου Τριφυλίας και στα γραφεία των δημοτικών παιδικών σταθμών του φορέα.

Κ.Μπ.