Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 18:04

Εκτιμήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από πλημμύρες

Γράφτηκε από την
Εκτιμήσεις ΕΛΓΑ για ζημιές από πλημμύρες

Ο πίνακας του ΕΛΓΑ µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από την πλημμύρα της 24ης Ιανουαρίου 2019, στις καλλιέργειες παραγωγών της Κοινότητας Ασπροχώματος, έφτασε χθες στο Δήμο Καλαμάτας.

Τα πορίσµατα αυτά είναι στη διάθεση των ενδιαφερόμενων παραγωγών για 10 ηµερολογιακές ηµέρες, δηλαδή µέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Κάθε ενδιαφερόµενος παραγωγός µπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσµατα της πραγµατογνωµοσύνης, και όποιος διαφωνεί µ’ αυτά µπορεί να υποβάλει ένσταση µέσα στην προθεσµία των 10 ηµερών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, ο πίνακας αυτός περιέχει µόνο τα αποτελέσµατα της επιτόπιας πραγµατογνωµοσύνης που διενήργησαν οι γεωπόνοι εκτιµητές του ΕΛΓΑ στα αγροτεµάχια, όπως αυτά δηλώθηκαν από τους καλλιεργητές τους. Σε καµιά περίπτωση δεν εκφράζει την αποζηµιώσιµη παραγωγή των ζηµιωθέντων αγροτεµαχίων και το ύψος της αποζηµίωσης που προκύπτει από αυτή, και δεν δηµιουργεί δέσµευση στον Οργανισµό για καταβολή αποζηµίωσης.

Υπενθυµίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της σχετικής αποζηµίωσης είναι: Η εµπρόθεσµη υποβολή από τον παραγωγό δήλωσης καλλιέργειας, στην οποία θα αναφέρονται και οι ζηµιωθείσες καλλιέργειες. Η εµπρόθεσµη καταβολή της αντίστοιχης ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ.

 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΛΑΖΙ ΣΤΗ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ

Επίσης, ο ΕΛΓΑ έστειλε χθες τον πίνακα µε τα πορίσµατα εκτίµησης των ζηµιών από το χαλάζι της 15ης Ιουνίου σε καλλιέργειες της Κοινότητας Σπερχογείας. Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύουν αντιστοίχως τα προαναφερθέντα, ενώ ίδιο είναι και το χρονικό διάστηµα υποβολής ενστάσεων, δηλαδή μέχρι τις 20 του μήνα.

 


NEWSLETTER