Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 21:33

Η "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας και Λυκότραφου

Γράφτηκε από την
Η "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας και Λυκότραφου

Ο αγροτικός συνεταιρισμός "Ενωση Μεσσηνίας" απορροφά τους συνεταιρισμούς Βελίκας, Λευκοχώρας και Λυκότραφου.

Η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει: "Στην Καλαμάτα και σε εκτέλεση των επιμέρους αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων συντάχθηκε σχέδιο σύμβασης απορρόφησης κατά τις διατάξεις του ν. 4673/2020, σύμφωνα με το οποίο απορροφώνται οι κάτωθι συνεταιρισμοί από τον υφιστάμενο ενεργό συνεταιρισμό:
1. Στοιχεία συγχωνευόμενων Νομικών Προσώπων (εταιρικών μορφωμάτων): Απορροφών συνεταιρισμός με την επωνυμία «Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Μεσσηνίας - Η Ενωση» και διακριτικό τίτλο «Ενωση Μεσσηνίας» που εδρεύει στην Καλαμάτα και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Συνεταιρισμοί που απορροφώνται:
(α) Αγροτικός Συνεταιρισμός Βελίκας
(β) Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκοχώρας
(γ) Αγροτικός Συνεταιρισμός Λυκότραφου
Η συγχώνευση, με απορρόφηση των ανωτέρω συνεταιρισμών, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 του ν. 4673/2020, όπως ισχύουν. Η απορρόφηση διενεργείται με τη λογιστική ενοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των υπό συγχώνευση σχημάτων, και ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των απορροφωμένων στον απορροφώντα".


NEWSLETTER