Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 13:30

Πρόγραμμα για γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα για γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022».

Αυτό τονίζεται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας, που επισημαίνει πως η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 15/3 έως 16/5 και ώρα 13:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr. Δικαιούχοι της δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων, εφόσον κατά την υποβολή του αιτήματος στήριξης πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋποθέσεις.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει: Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, να μην έχουν υπερβεί το 63ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Να έχουν υποβάλει παραδεκτή ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022. Να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι από οποιοδήποτε ταμείο του εσωτερικού ή εξωτερικού, εξαιρουμένων των περιπτώσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας του άρθρου 37 του Ν. 3996/2011, όπως ισχύει και του άρθρου 5, παρ. γ, του Ν.1287/1982. Να μην εκτίουν ποινή φυλάκισης. Να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες ή να είναι νέοι γεωργοί του υπομέτρου 6.1, για τους οποίους δεν έχουν περάσει τέσσερα έτη από την απόφαση ένταξής τους στο μέτρο. Δεν είναι επιλέξιμοι οι νεοεισερχόμενοι επαγγελματίες αγρότες με εξαίρεση όσους υπέβαλαν αίτηση στήριξης από το μέτρο 6.1, οι αιτήσεις τους κρίθηκαν επιλέξιμες, αλλά δεν καλύπτονταν από το περιφερειακό όριο πίστωσης.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου, πρέπει: Να έχουν υποβάλει παραδεκτή ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2022. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα. Να έχουν διάρκεια τουλάχιστον μέχρι τις 31/12/2033. Στην περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια δεν ορίζεται ή έχει λήξει πρέπει να οριστεί ή να ανανεωθεί πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Να είναι δικαστικά φερέγγυα. Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και τουλάχιστον το 50% του κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από την άσκηση της γεωργίας.

Η γεωργική εκμετάλλευση είναι επιλέξιμη, εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει περιληφθεί σε παραδεκτή ενιαία αίτηση ενίσχυσης του έτους 2022. Με βάση την ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2022, η γεωργική εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των: Δώδεκα χιλιάδων ευρώ για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την
Εύβοια. Οκτώ χιλιάδων ευρώ για όλα τα νησιά της χώρας πλην Κρήτης και Εύβοιας. Οκτώ χιλιάδων ευρώ για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες. Πληροί τα κοινοτικά πρότυπα που την αφορά.
Ύψος προϋπολογισμού αίτησης στήριξης: Για όλες τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ως όριο αιτούμενου προϋπολογισμού που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης, ορίζονται τα 150.000 ευρώ. Ωστόσο ο ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός δύναται να αυξηθεί έως και τα 250.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (τηλ. 27613 61503).

Κ.Μπ.