Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020 09:50

Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Πρόγραμμα επιχορήγησης 60% επενδυτικών σχεδίων

Γράφτηκε από την
Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Πρόγραμμα επιχορήγησης 60% επενδυτικών σχεδίων


Πρόγραμμα επιχορήγησης 60% επενδυτικών σχεδίων προϋπολογισμού από 10.000 έως 330.000 ευρώ υλοποιεί το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.

Η υποβολή προτάσεων ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 11 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την προκήρυξη:
"Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της ίδρυσης ή/και του εκσυγχρονισμού νέων και υφιστάμενων ΜΜΕ, που δραστηροποιούνται εντός της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και δίνουν έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.
Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις: Ατομικές, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε, Συνεταιρισμοί, ΚοινΣΕπ, που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της παραγωγής, λιανικό & χονδρικό εμπόριο, παροχή υπηρεσιών, εστίαση, τουρισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπαίδευση κ.λπ. (δείτε χρηματοδοτουμένους ΚΑΔ) και να πληρούν τις προϋποθέσεις:
Κατηγορία Α: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
Κατηγορία Β : Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
• Β.1: Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
• Β.2: Υπό σύσταση επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν και θα έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου και πριν την πρώτη εκταμίευση της αναλογούσας επιχορήγησης.
Επίσης:
- Να διαθέτουν τον ή τους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου.
- Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
- Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
- Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
- Οι επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.
Η διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 24 μήνες από την Απόφαση Ενταξης ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επένδυσης από 10.000 ευρώ έως 330.000 ευρώ
Το ποσοστό χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ανέρχεται σε 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες, με ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών, την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 9.500.000 ευρώ:
• 5.500.000 αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων και
• 4.000.000 χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων – υπό σύσταση επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.


NEWSLETTER