Δευτέρα, 29 Απριλίου 2019 09:46

Μεσσηνία: Αύξηση κερδών 44,3% για την “Καρέλια”

Γράφτηκε από τον
Μεσσηνία: Αύξηση κερδών 44,3% για την “Καρέλια”

 

Καθαρά κέρδη 79 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2018 η καπνοβιομηχανία "Καρέλια". Τα καθαρά κέρδη είναι αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά κατά 44,3%.

Τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν επειδή, σύμφωνα με την Ετήσια Εκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της καπνοβιομηχανίας, που δημοσιεύτηκε προχθές: «Ο Ομιλος συνέχισε την πορεία του αξιοποιώντας αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που συνεχίζουν να προσφέρουν οι αγορές, αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις προκλήσεις των περιοχών όπου δραστηριοποιείται, και παραμένοντας προσηλωμένος στους στόχους του για μακρόχρονη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη. Επιπλέον, η συγκράτηση των οργανικών δαπανών στα επίπεδα των προηγούμενων χρήσεων, και η αξιοσημείωτη αύξηση της ρευστότητας, σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας, αποτελούν τα αποτελέσματα των αμυντικών μέτρων της Διοίκησης, που ελήφθησαν για τη θωράκιση των εταιρειών του Ομίλου, ενάντια σε αρνητικές οικονομικές εξελίξεις».

Αναφορικά με την εξωτερική αγορά, η έκθεση αναφέρει ότι «ο όγκος πωλήσεων στη χρήση 2018, σε σύγκριση με τη χρήση 2017, σημείωσε αύξηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της υπόλοιπης Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ανοδικά κινήθηκε επίσης στις χώρες της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, ενώ υπήρξε σταθερότητα στις αγορές της Αφρικής, με παράλληλη όμως μείωση των εργοστασιακών τιμών. Αντίθετα, ελαφρά μείωση παρατηρήθηκε στις αγορές της Απω Ανατολής».

Για το εσωτερικό της χώρας, στην Ετήσια Εκθεση Διαχείρισης σημειώνεται ότι «παρά το ασταθές φορολογικό περιβάλλον, τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, καθώς και τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, η Εταιρεία σημείωσε και στην χρήση 2018 αύξηση του καθαρού (χωρίς ΕΦΚ) Κύκλου Εργασιών της κατά 3,31%, συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση και αύξηση μεριδίων τόσο στα τσιγάρα όσο και στον καπνό για στριφτό τσιγάρο. Στην χρήση 2018, ο ενοποιημένος καθαρός (χωρίς ΕΦΚ) κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε ευρώ 208 εκ., παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12,72% σε ευρώ 99,4 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε ευρώ 79,04 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 44,39% σε σύγκριση με το 2017».

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ

Η έκθεση προβλέπει για το 2019:

«Τον Μάιο του 2019 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το σύστημα ιχνηλασιμότητας καπνικών προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο έχει θεσπισθεί με την κοινοτική οδηγία 2014/40/EU. Το σύστημα αυτό, με την πρωτοφανή του πολυπλοκότητα, όπως έχει σχεδιαστεί από τις αρμόδιες αρχές, απαίτησε σημαντικότατες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τόσο στις παραγωγικές εγκαταστάσεις όσο και στους εμπλεκόμενους με την διανομή καπνικών προϊόντων, ενώ απαραίτητη είναι και η αρμονική συνδρομή των εμπλεκόμενων αρχών σε κάθε κράτος μέλος για την έγκαιρη παροχή των κωδικών και την ομαλή αντιμετώπιση των πολυπληθών ειδικών περιπτώσεων που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν.

Υπάρχει έντονη ανησυχία ως προς το επίπεδο προετοιμασίας των αρμόδιων κρατικών αρχών, αφού, κατά την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας, μόνον ελάχιστα κράτη μέλη έχουν να επιδείξουν υψηλό επίπεδο προετοιμασίας. Παράλληλα, το σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο πιστεύουμε ότι δεν θα συμβάλει στον περιορισμό του παράνομου εμπορίου, (και αυτό διότι παράνομα "εργοστάσια", τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός, πολύ απλά δεν θα συμμορφωθούν), περιορίζει σημαντικά την ευελιξία στην παραγωγή και αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής στις νόμιμες βιομηχανίες, αλλά και διανομής των νόμιμων προϊόντων.

Εκ του λόγου αυτού, αναμένουμε μονοψήφια ποσοστιαία μείωση της μικτής κερδοφορίας ανά μονάδα πώλησης, αρχής γενομένης από την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, έως ότου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εξοικειωθούν με τις τεχνικές δυσκολίες αλλά και με τις νέες διαδικασίες που απαιτούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς ο κύκλος παραγωγής και διανομής.

Η εταιρεία μας έχει προχωρήσει με επιτυχία στην εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, τόσο στο εργοστάσιό της όσο και στα κέντρα διανομής της, ενώ είναι σε στενή συνεργασία με τους διανομείς της προκειμένου η μετάβαση στο νέο αυτό σύστημα να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες δυσκολίες. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι απαιτήσεις του μέτρου θα προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση στον τρόπο λειτουργίας των πελατών εξωτερικού οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές εκτός της Ε.Ε., αφού τους προσθέτει σημαντική πολυπλοκότητα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, αλλά και στην διαχείριση των αποθεμάτων τους. Εκ του λόγου αυτού δεν αποκλείουμε σημαντική υστέρηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου σε πολύ σημαντικούς για την εταιρεία πελάτες ευρύτερων γεωγραφικών περιοχών, ενώ παρόμοια εξέλιξη ενδεχομένως συμβεί και με πελάτες οι οποίοι τροφοδοτούν και λειτουργούν καταστήματα αφορολογήτων ειδών σε διάφορες χώρες.

Στην εσωτερική αγορά αναμένουμε ελαφρά μείωση στις πωλήσεις των τσιγάρων, σε αντιστοιχία και με την συνεχιζόμενη συρρίκνωση της αγοράς ενώ το μερίδιο μας αναμένεται να παρουσιάσει στασιμότητα.

Αντίθετα είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία των πωλήσεων μας στον καπνό για στριφτό τσιγάρο, όπου η πολύ καλή πορεία των πωλήσεων των πρώτων μηνών του 2019 αναμένεται να συνεχιστεί και κατά την διάρκεια των υπολοίπων μηνών του έτους. Παρ' όλα αυτά, τα έσοδα της εταιρείας από την ελληνική αγορά αναμένονται αυξημένα εξαιτίας στοχευμένων αναπροσαρμογών στην πολιτική τιμών που πραγματοποιήσαμε κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα. Η συμφωνία της εταιρείας με την Villiger Söhne AG για την διανομή των πούρων της τελευταίας στην ελληνική αγορά από τις αρχές του 2019, ενισχύει το δίκτυό μας και τους συνεργάτες μας στην διανομή».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην Ετήσια Εκθεση Διαχείρισης, «το 2018, ο Ομιλος απασχόλησε 542 εργαζόμενους (αριθμός εργαζομένων 31 Δεκεμβρίου 2018), εκ των οποίων το 25% ήταν γυναίκες. Οι αποδοχές ενός εκάστου εκ των εργαζομένων του Ομίλου υπερβαίνουν ή είναι τουλάχιστον ίσες με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Επίσης, «το 2018 η Εταιρεία δαπάνησε Ευρώ 11,7 εκατ. σε νέες μηχανολογικές εγκαταστάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως, σε μηχανήματα για βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και προσαρμογή της στη Νέα Κοινοτική Οδηγία η οποία διέπει την διαδικασία ιχνηλασιμότητας των καπνικών προϊόντων στην Ε.Ε. Στο τέλος του χρόνου, η Καπνοβιομηχανία "Καρέλια Α.Ε." ανακοίνωσε, για ακόμα μια χρονιά, την παραχώρηση έκτακτων οικειοθελών παροχών σε όλους τους εργαζόμενους και πρόσθετων bonuses στους εργαζομένους που σημείωσαν υψηλή απόδοση. Οι παροχές αυτές ανήλθαν στο ποσό των Ευρώ 3,2 εκατ.

Τέλος, η Εταιρεία συνέχισε την κοινωνική προσφορά της, με την οικονομική ενίσχυση πολλών κοινωφελών φορέων όχι μόνο στην Μεσσηνία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, με ποσά που ξεπερνούν τα Ευρώ 500 χιλιάδες».

ΜΕΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διατηρεί η Εταιρεία από την τελευταία ΓΣ των μετόχων, υπάρχουν μεμονωμένοι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν άμεσα ποσοστό μεγαλύτερο από 5% του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας ο καθένας, όπως αναφέρονται στο πίνακα που ακολουθεί:

Μέτοχοι Ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των μετοχών

Καρέλια Ιωάννα 31,964 %

Καρέλιας Ανδρέας 21,597 %

Καρέλιας Ευστάθιος 20,945 %

Σπυροπούλου Ασημίνα 13,387 %

Ιδρυμα Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια 7,150 %

Θ.Λ.


NEWSLETTER