Δευτέρα, 31 Μαϊος 2021 09:02

Επιχειρήσεις οινοποιίας 3 ταχυτήτων έχει η Πελοπόννησος

Γράφτηκε από την
Επιχειρήσεις οινοποιίας 3 ταχυτήτων έχει η Πελοπόννησος

Οι επιχειρήσεις οινοποιίας της γεωγραφικής ενότητας Πελοποννήσου κινούνται σε τρεις ταχύτητες, καθώς το 40% αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα βιωσιμότητας, το 35% έχει ανάγκη από λειτουργική και χρηματοδοτική αναδιάρθρωση, και μόνο το 25% παρουσιάζει εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

Το συμπέρασμα αυτό εξάγει μελέτη των οικονομικών στοιχείων 25 οινοποιών (από συνολικά 60) της Πελοποννήσου. Τη μελέτη διεξήγαγε ο διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Δημήτρης Καμπούρης.

Σύμφωνα με τη μελέτη:

"Προκειμένου να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση ανταγωνιστική, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τίτλου του θέματος μελέτης – έρευνας, θα πρέπει:

α) Να παρουσιάζει διεισδυτικότητα στο χώρο και τομέα που δραστηριοποιείται. Η ικανότητα αυτή προσδιορίζεται με το βαθμό μεγέθυνσης (διαχρονική αύξηση πωλήσεων πέρα του μέσου όρου του κλάδου). Η ικανότητα αυτή εκφράζεται με αύξηση του μεριδίου.

β) Να είναι βιώσιμη και να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της. Αυτό σημαίνει ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) και ικανοποιητική ρευστότητα.

γ) Να παρουσιάζει αποδοτικότητα απασχολουμένων κεφαλαίων πάνω από το κόστος χρήσης του κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, να παράγει οικονομική προστιθέμενη αξία.

Τα παραπάνω στοιχεία και προϋποθέσεις για την έννοια της ανταγωνιστικότητας αποτελούν τον Γ’ πυλώνα του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που πρότεινε πρόσφατα η FBS με τίτλο: «Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της βιώσιμης και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις του 21ου αιώνα».

Το δείγμα των εξεταζόμενων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 25, σε σύνολο οινοποιείων Πελοποννήσου (60) και κατά συνέπεια αντιπροσωπεύει το 40% του συνόλου των οινοποιείων της Περιφέρειας. Οι επιχειρήσεις που εξετάζονται έχουν έδρα την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Πελοποννήσου. Από πλευράς νομικής μορφής, όλες οι επιχειρήσεις είναι κεφαλαιουχικές, δηλαδή ΑΕ η ΕΠΕ.
Ο χρονικός ορίζοντας της μελέτης καλύπτει τα έτη 2015 – 2019, δηλαδή πριν την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19.

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Για τη μεθοδολογία της έρευνας η μελέτη αναφέρει:

"Με βάση το εννοιολογικό περιεχόμενο της ανταγωνιστικότητας που προσδιορίσαμε και με αναφορά στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που πρότεινε πρόσφατα η FBS και είδε το φως της δημοσιότητας, οι βασικές μεταβλητές της μεθοδολογίας είναι:

α) Ρυθμός μεγέθυνσης

β) Δανειακή βιωσιμότητα

γ) Αποδοτικότητα συνόλου ενεργητικού

Ο ρυθμός μεγέθυνσης αναφέρεται στην διαχρονική μεταβολή των πωλήσεων για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση της μελέτης, αναφερόμαστε στο ετήσιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων αλλά και στο σύνολο του χρονικού ορίζοντα (t), με έτος βάσεως το 100, t=100.

Με τον όρο «ρυθμός μεγέθυνσης», δεν εννοούμε την ανάπτυξη ενός κλάδου, που είναι η ευρύτερη έννοια, αλλά την διαχρονική συμπεριφορά ενός μεγέθους της επιχείρησης, το οποίο είναι προσδιοριστικό για την βιωσιμότητα, αποδοτικότητα και γενικά για την ανταγωνιστικότητα.

Η έννοια της δανειακής βιωσιμότητας στα πλαίσια της παρούσας μελέτης αναφέρεται στην ικανότητα των επιχειρήσεων να εξοφλούν τις υποχρεώσεις
τους με βάση το ύψος των λειτουργικών κερδών. Έτσι, η επιχείρηση για να είναι ανταγωνιστική δεν φτάνει να παρουσιάζει υψηλό βαθμό μεγέθυνσης, αλλά και να είναι σε θέση να μπορεί να ανταπεξέρχεται έγκαιρα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Ο όρος έγκαιρα αναφέρεται στα χρόνια που απαιτούνται για την εξόφληση των συνολικών υποχρεώσεων. Στην περίπτωση αυτή, όσο πιο μικρός είναι ο προβλεπόμενος χρόνος, τόσο καλύτερα για την επιχείρηση. Ο σχετικός δείκτης αποπληρωμής των υποχρεώσεων δίνεται από τη σχέση:

Δείκτης αποπληρωμής υποχρεώσεων= συνολικές υποχρεώσεις/ EBITDA= Χρόνια

Μία ιδανική τιμή του παραπάνω δείκτη είναι (5), γεγονός που σημαίνει ότι μία επιχείρηση αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της σε 5 χρόνια, όταν και εφόσον παραμένει το ύψος των λειτουργικών κερδών στο επίπεδο αυτό. Φυσικό είναι όσο μικρότερο είναι το ύψος του των λειτουργικών κερδών, τόσο αυξάνεται ο δείκτης (ο χρόνος) για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων.

Τέλος, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση κατά την οποία τα λειτουργικά κέρδη είναι αρνητικά ή ο EBITDA, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε αναφορά για ικανότητα της επιχείρησης

Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, ως απασχολούμενα κεφάλαια λαμβάνεται το σύνολο του ενεργητικού, δηλαδή το άθροισμα των ίδιων και ξένων κεφαλαίων. Η αποδοτικότητα των απασχολουμένων κεφαλαίων δίνεται από τη σχέση:

Αποδοτικότητα απασχολούμενων κεφαλαίων= Κέρδη προ φόρων / απασχολούμενα κεφάλαια

Μία επιχείρηση είναι ανταγωνιστική όταν έχει ικανοποιητικό δείκτη αποδοτικότητας απασχολουμένων κεφαλαίων και ειδικότερα όταν η αποδοτικότητα αυτή ξεπερνά το μεσοσταθμικό κόστος κεφαλαίου, το οποίο για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης ορίζεται το 5%.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας:

"Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΈΘΥΝΣΗ

Με βάση την ανάλυση των στοιχείων του δείγματος των επιχειρήσεων και ειδικότερα από τα ενοποιημένα αποτελέσματα χρήσεως, προκύπτουν οι παρακάτω αξιολογικές παρατηρήσεις, σε ό,τι αφορά το βαθμό μεγέθυνσης (διαχρονική αύξηση των πωλήσεων).

i. Με βάση το δείκτη 2015 = 100, ο δείκτης στο τέλος του 2019 διαμορφώνεται στα 110, γεγονός που σημαίνει ότι η μεσοσταθμική αύξηση σε μεγέθυνση του κύκλου εργασιών ήταν μόλις 2%. Έτσι, με βάση την κλίμακα βαθμολογίας του μοντέλου μας (FBS Model Ανταγωνιστικότητας), το δείγμα των επιχειρήσεων παίρνει 2 βαθμούς με άριστα το 10.

ii. Σύμφωνα με το σχετικό πίνακα που ακολουθεί, παρατηρούμε ότι 15 επιχειρήσεις του δείγματος παρουσίασαν δείκτη μικρότερο το 100. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις του 2019 είναι μικρότερες του 2015.

iii. Στην άλλη άκρη, 5 επιχειρήσεις παρουσιάζουν δείκτη μεγαλύτερο του 140, γεγονός που ερμηνεύεται ως πολύ ανταγωνιστικές σε ό,τι αφορά το βαθμό μεγέθυνσης και η βαθμολογία τους είναι άριστη 10.
Συμπερασματικά για τον δείκτη μεγέθυνσης, 8 επιχειρήσεις του δείγματος συγκεντρώνουν δείκτη μεγαλύτερο από 125, που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ανταγωνιστικές.

Β. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σε ό,τι αφορά τη δανειακή βιωσιμότητα, ευθύς εξαρχής θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 7 από τις 25 επιχειρήσεις του δείγματος παρουσιάζουν αρνητικό EBITDA. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του συνόλου των υποχρεώσεων και πλήρη αδυναμία εξυπηρέτησης του τραπεζικού δανεισμού.

Από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, οι 12 από αυτές μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, παραπάνω από 10 χρόνια.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους σε λιγότερο από 10 χρόνια είναι μόνο 6, και από αυτές έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις σε λιγότερο από 2 χρόνια. Με βάση όσα αναφέραμε και με βάση την δεκαβάθμια κλίμακα βαθμολογίας, οι επιχειρήσεις συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο βαθμολογία 1,64.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

Η αποδοτικότητα του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων αξιολογείται με σημείο αναφοράς το κόστος των δανειακών κεφαλαίων. Για τις ανάγκες της έρευνας – μελέτης, το κόστος αυτό εκτιμάται σε 5%. Επομένως, στην περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση παρουσιάζει απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων μεγαλύτερη του 5%, αυτό σημαίνει ότι αφενός μεν παράγει οικονομική προστιθέμενη αξία ή πρόσοδο και αφετέρου χαρακτηρίζεται ανταγωνιστική.

Από τις επιχειρήσεις του δείγματος, 9 επιχειρήσεις συγκεντρώνουν αποδοτικότητα κάτω από το μηδέν (<0), 11 επιχειρήσεις μεταξύ 0-5% και 5 επιχειρήσεις πάνω από 5%.
Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με την δεκαβάθμια κλίμακα, ο μέσος όρος της βαθμολογίας όλων των επιχειρήσεων έρχεται στο 2,60%”.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη συμπεραίνει τα εξής:

"Από την προσεκτική μελέτη των στοιχείων της έρευνας και αυτών που έχουμε αναλύσει, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις οινοποιίας της Πελοποννήσου παρουσιάζουν τρεις ταχύτητες.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Ένα ποσοστό περίπου 40% αντιμετωπίζει έντονα προβλήματα βιωσιμότητας με χαρακτηριστικό στοιχείο την αδυναμία αντιμετώπισης των υποχρεώσεων (προβλήματα ρευστότητας).

β) Ένα άλλο ποσοστό περίπου 35% έχει ανάγκη από λειτουργική και χρηματοδοτική αναδιάρθρωση, προκειμένου να βελτιώσουν την λειτουργική δυνατότητα εξυπηρέτησης των συνολικών υποχρεώσεων (πιστωτές - τράπεζες - Δημόσιο).

γ) Στην τρίτη κατηγορία και σε ποσοστό περίπου 25% ανήκουν οι επιχειρήσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα.

Συμπερασματικά, οι επιχειρήσεις επιβιώνουν στον ανταγωνισμό με βάση την ποιότητα, την τιμή, την ικανοποίηση των πελατών και την διεισδυτικότητα. Προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να παρουσιάζουν:

α) Υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης

β) Δυνατότητα και ικανότητα να αντεπεξέρχονται στις υποχρεώσεις τους

γ) Να είναι αποτελεσματικές και να παρουσιάζουν αποδόσεις παραπάνω από το κόστος χρήσης των κεφαλαίων.

Από την μελέτη – έρευνα προκύπτει ότι μικρό ποσοστό των επιχειρήσεων διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά".


NEWSLETTER