Παρασκευή, 27 Μαϊος 2022 21:34

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της ΟΧΕ Μάνης

Γράφτηκε από την
Χρηματοδότηση επιχειρήσεων της ΟΧΕ Μάνης

 

Συνολικά 32 επιχειρήσεις στην περιοχή της ΟΧΕ Μάνης θα τύχουν χρηματοδότησης των επενδυτικών προτάσεών τους από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 -2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Ενίσχυση της ίδρυσης εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης”.

Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται σε 1.005.487,44 ευρώ για τις υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις (κατηγορία Α και Β.1) και 521.917,65 ευρώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις (κατηγορία Β.2).

Κάθε επιχείρηση θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά (στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είχε δηλώσει στην αίτησή της) και με συστημένη επιστολή από τον ΕΦΕΠΑΕ, αλλά και μέσω ΠΣΚΕ για το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της.

Στη σχετική ενημέρωση, όσον αφορά στις επιχειρήσεις που δεν εντάσσονται στην πιο πάνω δράση, θα περιλαμβάνονται οι λόγοι απόρριψης και οι όροι άσκησης ένστασης.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν σήμερα Παρασκευή στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.eydpelop.gr ) και οι ημερομηνίες άσκησης ένστασης θα είναι από τις 30 Μαΐου έως και τις 10 Ιουνίου.

Η υποβολή των ενστάσεων προκειμένου να εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων συμπληρώνοντας το πεδίο “Ενστάσεις” και επισυνάπτοντας τυχόν δικαιολογητικά.


NEWSLETTER