Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016 13:01

6 εργολαβίες για αποκατάσταση υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
6 εργολαβίες για αποκατάσταση υποδομών στο Δήμο Καλαμάτας

Εξι εργολαβίες, συνολικού προϋπολογισμού 304.335 ευρώ, πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Καλαμάτας, για την αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία της 7ης Σεπτεμβρίου.

Οπως ανακοινώθηκε, «η ανάθεση θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2γ) του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" "….στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση…"».

Ο δήμος καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολάβους να υποβάλουν προσφορές, ενημερώνοντας ότι κριτήριο για την ανάθεση εκάστου έργου θα είναι η χαμηλότερη προσφορά και πως κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλει προσφορά μόνο για ένα από τα 6 έργα.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι και θα κατατίθενται στο πρωτόκολλο του δήμου. Η χρηματοδότηση των εργολαβιών αυτών προέρχεται από την ενίσχυση των 250.000 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών και από δημοτικούς πόρους.

Η πρόσκληση αφορά την εκτέλεση των παρακάτω έργων:

1) Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 στη Δ.Ε. Θουρίας, 70.000 ευρώ. 2) Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στην Τ.Κ. Πηδήματος από τη θεομηνία της 7-9-2016, 40.000 ευρώ. 3) Αποκατάσταση ζημιών που προέκυψαν στις Τ.Κ. Αρφαρών και Πλατέος από τη θεομηνία της 7-9-2016, 40.000 ευρώ. 4) Προμήθεια και αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων γεφυρών και τεχνικών έργων που καταστράφηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016, 20.000 ευρώ. 5) Αποκατάσταση βλαβών δημοτικής οδοποιίας που προξενήθηκαν από τη θεομηνία της 7-9-2016 (τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, κατασκευή τεχνικών κ.λπ., 99.335 ευρώ. 6) Αποκατάσταση βλαβών έργων υποδομής (τοίχοι αντιστήριξης, αποκατάσταση καθιζήσεων, διευθέτηση ομβρίων κ.λπ.), 35.000 ευρώ.


NEWSLETTER