Παρασκευή, 06 Απριλίου 2018 13:37

Αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου “Συγγρού” στη Μεθώνη

Γράφτηκε από την
Αναβάθμιση του σχολικού κτηρίου “Συγγρού” στη Μεθώνη

Την αναβάθμιση του διατηρητέου σχολικού κτηρίου “Συγγρού” στη Μεθώνη δημοπρατεί ο Δήμος Πύλου - Νέστορος με προϋπολογισμό 256.794,10 ευρώ, μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ.

Ηδη η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ / www.promitheus.gov.gr), μέσω του οποίου υπάρχει πρόσβαση και στα έγγραφα της σύμβασης, πλην της τεχνικής μελέτης. Τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του δήμου (http://www.pylos-nestor.gr).

Η προθεσμία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) λήγει στις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Απριλίου, ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 12 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.


NEWSLETTER