Τρίτη, 11 Αυγούστου 2020 18:16

Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή ελέγχου επανασύνδεσης ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

Γράφτηκε από τον
Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή ελέγχου επανασύνδεσης ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

Επιτροπή για τον έλεγχο προϋποθέσεων επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών συγκροτήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Γιώργου Λεβεντάκη.

Η επιτροπή θα κάνει τον έλεγχο αιτήσεων, αξιολόγηση της πραγματικής

οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης των αιτούντων, χορήγηση του ειδικού βοηθήματος και άμεση επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών. Θα αποτελείται από τους Νικόλαο Φρούσο αντιδήμαρχο, Απόστολο Νικολόπουλο τομεάρχη Χρηστών Δικτύου, εκπρόσωπο του διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) και Γεώργιο Παναγόπουλο προϊστάμενο γραφείου ΔΕΗ Α.Ε., εκπρόσωπο του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Συντονιστής της επιτροπής ορίζεται ο Νικόλαος Φρούσος, εκπρόσωπος του Δήμου Τριφυλίας.

Οι καταναλωτές που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής υποβάλλουν αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την επιτροπή προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ    ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/70697/861/14.07.2020 (ΦΕΚ 3088/24.07.2020 τεύχος Β’). Η επιτροπή κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών, μπορεί είτε να ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων είτε να διενεργεί κοινωνική έρευνα και κατ’ οίκον επισκέψεις για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού. Κατόπιν τούτων, ελέγχουν αν πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 2 της ΚΥΑ και αποφασίζουν για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να κοινοποιεί ανά μήνα τις αποφάσεις στη Διεύθυνση Ηλεκτρικής Ενέργειας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εάν η αίτηση γίνει αποδεκτή, ο εκπρόσωπος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, ως μέλος της ανωτέρω επιτροπής, διενεργεί έλεγχο των οικονομικών στοιχείων των ως άνω ευπαθών καταναλωτών, όσον αφορά στις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους για ηλεκτρική ενέργεια αναζητώντας τα στοιχεία αυτά από τον τελευταίο προμηθευτή, στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές και καθορίζει αναλογικά, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ΚΥΑ, το ύψος του ποσού του ειδικού βοηθήματος.

Ο έλεγχος των τεχνικών στοιχείων που απαιτούνται για την επανασύνδεσή τους γίνεται από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το ποσό του ειδικού βοηθήματος θα καταβάλλεται από τον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ο οποίος έχει ορισθεί ως διαχειριστής του ειδικού λογαριασμού, που συστάθηκε για τον σκοπό αυτόν, απευθείας στον τελευταίο προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον εκκρεμούν οι οφειλές του δικαιούχου της εν λόγω παροχής. Ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας θα ενημερώνεται για να εκδώσει εντολή επανασύνδεσης, η οποία θα προωθείται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση. Ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα υλοποιεί την επανασύνδεση και δεν θα χρεώνει τέλη επανασύνδεσης.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER