Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2020 08:56

Μαζεύονται τα σκουπίδια στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από τον
Μαζεύονται τα σκουπίδια στο Δήμο Δυτικής Μάνης

 

Ο Δήμος Δυτικής Μάνης άρχισε να μαζεύει τους σωρούς των σκουπιδιών που βρόμιζαν και δυσφημούσαν τον τόπο και τα μεταφέρει χιλιόμετρα μακριά, στη Στερεά Ελλάδα, στην Αμφισσα.

Η εικόνα της ντροπής εξαφανίζεται σιγά - σιγά, με την ελπίδα η αποκατάσταση και η βελτίωση να έχουν διάρκεια.

Μετά την προγραμματική σύμβαση με τον ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο δήμαρχος Δημήτρης Γιαννημάρας ανέθεσε τη μεταφορά των αστικών στερεών αποβλήτων του δήμου στον ΧΥΤΑ Αμφισσας, με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης, με “εντέλλεσθε”, στην εταιρεία “Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική και Εμπορική ΑΕ”, με ποσό 24.738 ευρώ. Η σύμβαση έχει διάρκεια ενός μήνα ή μέχρι τη μεταφορά των προβλεπόμενων 266 τόνων.

Στην προγραμματική σύμβαση επισημαίνεται ότι “αποφασίσθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων στο εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ, η τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Δυτικής Μάνης της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Αμφισσας της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε εκτέλεση της εν λόγω κοινής

απόφασης, ο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., αναλαμβάνει την υγειονομική ταφή στον

εν λόγω ΧΥΤΑ 4.000 τόνων αστικών απορριμμάτων Δήμου Δυτικής Μάνης, λόγω

προσωρινής αδυναμίας ταφής αυτών από τον δήμο σε άλλο αδειοδοτημένο χώρο”.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, “η δαπάνη υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων ορίζεται σε 38,5 ευρώ/τόνο σύμφωνα με το Ενιαίο Τέλος Αναφοράς (ΕΤΑ), όπως αυτό έχει προσδιοριστεί και για τους δήμους-μέλη του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 154.000 ευρώ, για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ήτοι 38,5 €/τόνο Χ 4.000”.

Ακόμα, αναφέρεται πως “ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση μη καταβολής εντός ενός μηνός από την ημερομηνία τιμολόγησης, των οφειλόμενων από το δήμο τελών εναπόθεσης προς τον

περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ, θα τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής τα

προβλεπόμενα από το αρ. 239 παρ. 4 του ν. 4555/2018 (τροποποίηση του αρ. 17 παρ.2β

ν.4071/2012) για την απευθείας παρακράτηση της οφειλής από τον πρώτο

συμβαλλόμενο, μέσω της ΔΕΗ ή των ΚΑΠ του οφειλέτη δήμου, σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία (ΚΥΑ 2527/2009, τις υπ’ αρ. 1353/2018 & 1355/2018

αποφάσεις του τμήματος μείζονος επταμελούς σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας και έχει διάρκεια για 2 έτη ή έως ότου συμπληρωθεί η διαχείριση της ποσότητας των 4.000 τόνων απορριμμάτων του δήμου”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER