Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020 19:20

Καλαμάτα: Καθυστερεί η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα: Καθυστερεί η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών μονάδων

Πίσω πηγαίνει η εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Καλαμάτας, προεκτιμώμενης αμοιβής 318.091,57 ευρώ.

Η δημοπρασία για την εκπόνηση των μελετών είναι άγονη, καθώς και οι δύο προσφορές που υποβλήθηκαν, απορρίφθηκαν από την επιτροπή διαγωνισμού. Η πρώτη γιατί κατά τον έλεγχο του ΕΕΕΣ του φορέα που υπέβαλε την προσφορά, διαπιστώθηκε ότι δεν προκύπτει από τις πληροφορίες που έχουν συμπεριληφθεί στο ΕΕΕΣ, ότι πληροί τα κριτήρια τεχνικής κι επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία έχουν τεθεί στη διακήρυξη. Η δεύτερη γιατί κατά τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι η εγγυητική επιστολή του φορέα που υπέβαλε την προσφορά, είχε ισχύ 310 ημέρες αντί των 334 ημερών, όπως απαιτείται από τη διακήρυξη.
Το άγονο της δημοπρασίας αναμένεται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, αύριο στη 1 το μεσημέρι, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη.


NEWSLETTER