Κυριακή, 04 Απριλίου 2021 11:20

Ακυρώνεται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Ακυρώνεται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας

Ακόμη μια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας ακυρώνεται από την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Αφορά το έργο «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών συντήρησης – επισκευής οδών (νέα προμήθεια)». Η προσφυγή κατά της 12/20121 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία έγινε έγκριση των πρακτικών που αφορούν την αποσφράγιση των ηλεκτρονικών (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», στο πλαίσιο διενέργειας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, έγινε από την εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης κ. ΣΙΑ Ε.Ε» που ήταν ένας από τους δύο οικονομικούς φορείς που συμμετείχαν στο διαγωνισμό.

Το 1ο Κλιμάκιο της ΑΕΠΠ συνεδρίασε στις 16 Μαρτίου και η απόφαση εκδόθηκε προχθές 1 Απριλίου. Σύμφωνα με την αυτήν: «Δέχεται την προδικαστική προσφυγή.    Ακυρώνει την προσβαλλόμενη υπ. αριθμό 12/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της αναθέτουσας αρχής, κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα…».

Μάλιστα σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης φαίνεται να γίνονται δεκτές και η δύο αιτιάσεις που αναφέρθηκαν στην προσφυγή από την προσφεύγουσα εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται: «… η μη συμπλήρωση του Μέρους ΙV- B του ΤΕΥΑΔ που αφορά το κριτήριο επιλογής της χρηματοοικονομικής επάρκειας του άρθρου 2.2.5 από τον οικονομικό φορέα αποτελεί ουσιώδη παράλειψη και η αναθέτουσα αρχή όφειλε κατά δέσμια αρμοδιότητα να απορρίψει την προσφορά. Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρώτος λόγος της προσφυγής είναι βάσιμος και πρέπει να γίνει δεκτός». Σε άλλο σημείο αναφέρεται πως «...η μη σύμφωνη με τη διακήρυξη τεχνική προσφορά του Οικονομικού Φορέα αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς του, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα. Κατόπιν των ανωτέρων και ο δεύτερος λόγος της υπό κρίση προσφυγής πρέπει να γίνει δεκτός».


NEWSLETTER