Παρασκευή, 03 Σεπτεμβρίου 2021 16:16

Παρέμειναν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Παρέμειναν οι ίδιοι αντιδήμαρχοι στον Δήμο Τριφυλίας

Τη θητεία όλων των αντιδημάρχων έως και τις 4 Σεπτεμβρίου 2022 ανανέωσε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την σχετική απόφαση ο κ. Λεβεντάκης ορίζει Αντιδημάρχους του Δήμου Τριφυλίας µε θητεία από 05/09/2021 μέχρι 04/09/2022 μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες, όπως παρακάτω:

Α. Ορίζει τον κ. Βλάχο Αντώνιο του Θεμιστοκλέους, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας και Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

• των αντίστοιχων οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας καθώς και του τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης)

• της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

• Προεδρεύει της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

• Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Β. Ορίζει τον κ. Στριμπάκο Δημήτριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικού, Οικονομικού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

• της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

• της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών καθώς και της υπογραφής όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων που αφορούν στην εν λόγω Υπηρεσία.

• της Οργάνωσης υπηρεσιών Δήμου και Επιχειρήσεων.

• της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται µε χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης.

• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

• Προεδρεύει της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

• Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

Γ. Ορίζει τον κ. Κουτρουμπή Αλέξανδρο του Ηλία, ανεξάρτητο δημοτικό σύμβουλο, Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας, Καθαριότητας και Πρασίνου και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

• της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα:

-Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο.

- την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου

- την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

-αρμοδιότητες πρασίνου – σχεδιασμού και εποπτείας

-αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου

-αρμοδιότητες κοιμητηρίων

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων
οργανικών μονάδων του Δήμου.

• Ορίζεται μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας.

• Ορίζεται μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.

Δ. Ορίζει τον κ. Μπακούρο Σωτήριο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

• του τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης • σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

Ε. Ορίζει τον κ. Φρούσο Νικόλαο του Αποστόλου, Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αθλητισμού και του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη των διοικητικών ενοτήτων:

• του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής, Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων

• του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

• του Γραφείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού – Αθλητισμού

• του Γραφείου «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς του.

ΣΤ. Ορίζει την κα Παναγοπούλου Μαρία του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού, και της μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω:

• του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχόλησης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

• του Τμήματος αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

• σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

2. • Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βλάχου Αντωνίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Φρούσος Νικόλαος ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Φρούσου Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Δημήτριος

• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Στριμπάκου Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κουτρουμπής Αλέξανδρος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κουτρουμπή Αλεξάνδρου που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.
Στριμπάκος Δημήτριος

• Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μπακούρου Σωτηρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Παναγοπούλου Μαρία, ενώ τις αρμοδιότητες της Αντιδημάρχου κας Παναγοπούλου Μαρίας που απουσιάζει ή κωλύεται, τις ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μπακούρος
Σωτήριος

3. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βλάχος Αντώνιος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Στριμπάκο Δημήτριο.

4. Οι τελέσεις των πολιτικών γάμων αναθέτονται εναλλακτικά με τον Δήμαρχο σε όλους τους Αντιδημάρχους.


NEWSLETTER