Σάββατο, 09 Οκτωβρίου 2021 19:44

Ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από την
Ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

 

Να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που καταστάθηκαν ληξιπρόθεσμες από τις 15 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 καλεί τους καταναλωτές η ΔΕΥΑ Τριφυλίας.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Στην σχετική ανακοίνωση της επιχείρησης τονίζεται:

«Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256 Α΄/23-12-2020) ρυθμίζει οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.2.2020 μέχρι 30.06.2021 και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του Ν.4807/2021 (δηλ. έως 11.06.2021).

Δικαιούχοι υπαγωγής στην ανωτέρω ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19. (παρ. 1 άρθρο 165 Ν. 4764/20)

Μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την Δ.Ε.Υ.Α.Τ., οι οφειλές μπορεί να υπαχθούν στη ρύθμιση και να εξοφληθούν μέχρι και σε 100 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη δόση 20 ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των 50 ευρώ  για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.                      

Προθεσμία αίτησης: έως το αργότερο 31.10.2021

Μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την υποβολή αιτήσεων, η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς την Δ.Ε.Υ.Α.Τ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail: deyatrifylias@yahoo.gr ) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Επιχείρηση (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.), μετά από ραντεβού.

Βάσει της ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’) ορίζονται δικαιούχοι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση των άρθρων 165 έως 172 του ν. 4764/2020 σύμφωνα με την ΚΥΑ 18440/10.03.2021 (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’

α) Οι επιχειρήσεις-νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας του πίνακα (ΦΕΚ 961/11.03.2021 τεύχος Β’ )  που προσαρτάται ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανωτέρω ΚΥΑ.

β) Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια, τουλάχιστον, από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, ββ) είναι άνεργοι, βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19.

Το ποσοστό απαλλαγής των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής καθορίζεται ως εξής:

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό, β) αν εξοφληθούν σε δύο έως είκοσι τέσσερις  δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό, γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε έως σαράντα οκτώ δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό, δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα έως εβδομήντα δύο δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό, ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις έως εκατό δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό.

Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους πληγέντες από την πανδημία του Covid-19 και για την εφαρμογή τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση, συνοδευόμενη από τη Δήλωση ενίσχυσης στο ΕΡΓΑΝΗ, ή άλλο αποδεικτικό έγγραφο (βεβαίωση ανεργίας ,σχετικές δηλώσεις κ.λπ).

Οι αιτήσεις των πολιτών πρέπει να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία τους, e-mail και τηλέφωνο και μπορούν να αποσταλούν στο e–mail: deyatrifylias@yahoo.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία στα τηλέφωνα 2761062130 – 2761062132».


NEWSLETTER