Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 22:50

Παρατείνεται 2 χρόνια η μίσθωση της Μαρίνας Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Παρατείνεται 2 χρόνια η μίσθωση της Μαρίνας Καλαμάτας

Για την παράταση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνας) Καλαμάτας για δύο χρόνια, έως την 1η Σεπτεμβρίου 2024, πρόκειται να συζητήσει και να πάρει απόφαση η Οικονομική Επιτροπή του δήμου μεθαύριο Πέμπτη, στη 1 το μεσημέρι.

Η εισήγηση του αρμοδίου αντιδημάρχου Σαράντου Μαρινάκη είναι θετική για την ικανοποίηση του αιτήματος της μισθώτριας εταιρείας “Μαρίνα Καλαμάτας Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.”, που στηρίζεται στην παρ. 1 του αρ. 71 του Ν. 4875/2021. Η παράγραφος αυτή του συγκεκριμένου νόμου (ΦΕΚ 250/τΑ/23.12.2021) αναφέρει: “Η διάρκεια των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης ή των συμβάσεων μίσθωσης τουριστικών λιμένων της περ. γγ’ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) περί των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι οποίες βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, παρατείνεται για 2 έτη από την ημερομηνία της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης τους, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή, η οποία δεσμεύει τον παραχωρούντα ή τον εκμισθωτή, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες 2 προϋποθέσεις: α) υπεύθυνη δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή του τουριστικού λιμένα, με την οποία δηλώνεται ότι ο τουριστικός λιμένας ήταν σε λειτουργία την 31η.3.2020, και β) μη ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από το συμβατικά συμφωνημένο αντάλλαγμα ή μίσθωμα, κατά την ημερομηνία υποβολής της ως άνω δήλωσης. Η μονομερής δήλωση του παραχωρησιούχου ή του μισθωτή υποβάλλεται προς την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού στις περιπτώσεις παραχώρησης της χρήσης/εκμετάλλευσης τουριστικού λιμένα ή προς την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., στις περιπτώσεις εκμίσθωσης τουριστικού λιμένα, ή προς τη διοίκηση του παραχωρούντος/εκμισθούντος φορέα, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος”.
Στην εισήγηση βεβαιώνεται από το δήμο ότι “δεν υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές μισθωμάτων του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής (μαρίνας) Καλαμάτας, κατά το χρόνο υποβολής της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Δ/νσης Οικονομικών) 5016/18-01-2022 αίτησης, από την μισθώτρια εταιρεία”.
Να υπενθυμίσουμε ότι η παραχώρηση της μαρίνας από το Δήμο Καλαμάτας ήταν αρχικά για 24 χρόνια και υπογράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 1998, επί δημαρχοντίας του αείμνηστου Χρήστου Μαλαπάνη.
Ακόμα, να αναφέρουμε ότι η μισθώτρια εταιρεία καλεί εκ νέου το Δήμο Καλαμάτας να εξετάσει το αίτημά της για περαιτέρω παράταση της υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης κι εκμετάλλευσης της μαρίνας έως το 2035, “αξιολογώντας τη ρητή δέσμευσή μας για υλοποίηση συγκεκριμένων έργων αναβάθμισης κι εξωραϊσμού της μαρίνας”.


NEWSLETTER