Σάββατο, 09 Ιουλίου 2022 18:26

Επικεφαλής παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο: Ζητούν έγγραφα για επιπλέον χρηματοδότηση του Τζάνε - Καλαμάκι

Γράφτηκε από την
Επικεφαλής παρατάξεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο: Ζητούν έγγραφα για επιπλέον χρηματοδότηση του Τζάνε - Καλαμάκι

 

Τα έγγραφα για την επιπλέον χρηματοδότηση με 2 εκ. ευρώ του Τζάνε - Καλαμάκι ζητούν με κοινή αίτηση τους οι επικεφαλής παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Γιώργος Δέδες, Γιάννης Μπουντρούκας, Νίκος Γόντικας, Θανάσης Πετράκος, Δήμητρα Λυμπεροπούλου και Παναγιώτης Κάτσαρης.

Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:" Με  άση την  πόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου την Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 για το θέμα:

«Η απόφαση – έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του 9ου
(Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών (9ου ΑΠΕ) του έργου:
Επαρχιακή Οδός Ριζόμυλος – Κορώνη, τμήμα γέφυρα Τζάνε – Έξοδος
Καλαμακίου (Χ.Θ. 2+840 έως Χ.Θ. 10+160)/ Β ́ φάση, προϋπολογισμού
23.400.000 ευρώ, Αναδόχου: ΠΕΤΡΗΣ Α.Τ.Ε., συνολικής δαπάνης 21.767.426,80
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με υπέρβαση κατά 2.099.320,32 ευρώ (με
Φ.Π.Α.)»

Η οποία μεταξύ των άλλων αναφέρει

"1. Να ανασταλεί η εφαρμογή της απόφασης να δοθούν στην ανάδοχο εταιρεία  .099.320,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.)  πιπλέον.  

2. Να παγώσει η επιπλέον αποζημίωση του μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της και

3.  α μην προχωρήσει καμία πληρωμή αποζημιωτικού αιτήματος πριν γνωστοποιηθούν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου επανυπολογιστούν με ειδική τεκμηρίωση και διαφάνεια τα συνολικά στοιχεία που συνεκτιμώνται για τον καθορισμό της επιπλέον αποζημίωσης . Αφού ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία που κατατέθηκαν στη συνεδρίαση ,ελεγχθούν όλα τα τιμολόγια αγοράς των υλικών και όλα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών, και αφαιρεθούν οι ποσότητες των υλικών που χρησιμοποίησε η ανάδοχος εταιρεία απ’ την περιοχή του έργου όπως ο νόμος ορίζει. Επιπλέον να κατατεθούν όλα τα στοιχεία και τα πρακτικά της συνεδρίασης σε όλες τις ελεγκτικές αρχές και στην Εισαγγελία"

• Με δεδομένο ότι δεν έχουν δοθεί μέχρι σήμερα τα έγγραφα που έχει ζητήσει  ε την αίτηση του στις 2 Ιουνίου   022 ο συνάδελφος Πετράκος Αθανάσιος  αι τα οποία είναι:

«1.  ελική επιμέτρηση του έργου

2. Αντίγραφα  λων των ΑΠΕ  αι όλων των εγγράφων που περιέχει ο κάθε ΑΠΕ (Τεχνική έκθεση, Πρωτόκολλα Νέων Τιμών, κυρίως σώμα ,εγκρίσεις  λπ)

3. Τα πρωτοκόλλα παραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως λατομείου, τα πρωτοκόλλα  αραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως εκσκαφών εντός του έργου, τα  ρωτόκολλα παραλαβής που αφορούν  ις παραλαβές αδρανών υλικών προελεύσεως από  ώρους  κτός  ης  εριοχής του έργου  ύμφωνα με τις αναφορές  ων εμπλεκομένων  πηρεσιών   ασικών αστυνομικών υπηρεσιών, Τμήμα περιβάλλοντος  Ε Μεσσηνίας επιθεωρητή μεταλλείων   οτίου Ελλάδος.

4. Πότε η διευθύνουσα υπηρεσία έλαβε γνώση  πό τις εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες  δασαρχείο, αστυνομία, Τμήμα περιβάλλοντος  Ε Μεσσηνίας,  πιθεωρητή μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  αι  υχών άλλες υπηρεσίες, για το γεγονός ότι παράγονται υλικά λατομείου εντός και εκτός του έργου.

5.   ε τι  νέργειες  ροέβηκε η Διευθύνουσα Υπηρεσία όταν έλαβε γνώση των συμβάντων που αναφέρονται από τις εμπλεκόμενες  πηρεσίες  αι εάν ενημέρωσε την προϊσταμένη αρχή της .

6. Η υπηρεσία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών    χει αντίγραφα όλων των τιμολόγιων  γοράς των υλικών λατομείου που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο και όλα τα αποδεικτικά μεταφοράς των υλικών λατομείου;

7. Έχει η υπηρεσία  ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόσει την Εγκύκλιο 18 του 2014  ου ΥΠΕΧΩΔΕ ;

Ο  ιτών Περιφερειακός  ύμβουλος  

Θανάσης Πετράκος»

Ζητάμε από  οινού όπως χορηγηθούν όλα  α ανωτέρω έγγραφα και κυρίως

Α. Τα τιμολόγια αγοράς των υλικών από το Λατομείο της Μεγαλόπολης

Β.Τις φορτωτικές για τη  εταφορά των υλικών  πό το ανωτέρω λατομείο

Γ. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά με υπεργολάβους (Επισημαίνουμε ότι το Β και Γ   ρέπει  α έχουν κατατεθεί στην Εφορία)

Τέλος ζητάμε  α ενημερωθούν άμεσα οι  . Γεώργιος Μουταφίδης  αι Μιχάλης Σμυρνιώτης  α είναι στην υπηρεσία την προσεχή Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στις 12 μ για να συναντηθούμε μαζί τους και  α μας δώσουν όλα τα έγγραφα ώστε να τα ελέγξουμε"  


NEWSLETTER