Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2022 18:07

Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης - “Ρωσία: Ο μεγάλος εχθρός της Δύσης”

Γράφτηκε από την
Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης -  “Ρωσία: Ο μεγάλος εχθρός της Δύσης”

Από τις Εκδόσεις “Επίκεντρο”.

Το ξη­μέ­ρω­μα της 24ης Φε­βρου­α­ρίου 2022, ση­μα­το­δό­τη­σε το τέ­λος του κό­σμου που γνω­ρί­σα­με ως αποτέ­λε­σμα της με­τα­πο­λε­μι­κής δι­ευ­θέ­τη­σης με­τά την ήτ­τα των δυ­νά­με­ων του Αξο­να από τους Συμμάχους. Η Ρω­σι­κή Ομο­σπον­δία κή­ρυ­ξε τον πό­λε­μο κα­τά της γει­το­νι­κής, ανε­ξάρ­τη­της Ουκρα­νί­ας, προ­βάλ­λο­ντας έω­λα και προ­σχη­μα­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα, κα­τα­πα­τώ­ντας κά­θε αρ­χή δι­ε­θνούς δι­καίου. Η Δύση φά­νη­κε απρο­ε­τοί­μα­στη για αυτή την εξέ­λι­ξη.

Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέχεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ.

 


NEWSLETTER