Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018 22:54

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 152ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 152ο)

 

Στο ίδιο φύλλο της εφημερίδας “Πατρίς” δημοσιεύεται ανακοίνωση των συμβούλων που αποχώρησαν από τη γενική συνέλευση, στην οποία επαναλαμβάνονται τα γεγονότα που καταγράφονται στο ρεπορτάζ.

Και η ανακοίνωση καταλήγει: «Καταγγέλλομεν εις άπαντα τον πληθυσμόν των σταφιδοφόρων μερών, την αυθαίρετον τακτικήν ενίων συμβούλων του ΑΣΟ αποφευγόντων την λογοδοσίαν ίνα επιτύχωσι την επανεκλογήν των. Καταγγέλλομεν επίσης την καταπρόδοσιν των συμφερόντων της σταφιδοπαραγωγής εκ μέρους των αντιπροσώπων αυτής. Γνωρίζομεν εις αυτόν ότι η σταφίς κινδυνεύει, ότι η παρουσία της σταφιδοπαραγωγής κατασπαταλείται ανόμως και ότι η συνέχισις της αυτής τακτικής μας οδηγεί εις πλήρη και ανεπανόρθωτον καταστροφήν» (949).

Στο θέμα επανέρχεται με άρθρο ο Μεσσήνιος αγροτιστής Ι. Α. Βενιζέλος ο οποίος γράφει μεταξύ άλλων: «Κατά την προχθεσινήν εκλογήν του ΑΣΟ τα συμφέροντα της σταφιδοπαραγωγής επωλήθησαν κατά τον πλέον ανελεύθερον τρόπον εις τον αχαλίνωτον κομματικόν υπολογισμόν και εις την λαιμαργίαν και ανόητον βουλιμίαν ωρισμένων φιλοδόξων της αρχής και εν ταυτώ εμπόρων του συμφέροντος». Στο άρθρο αναφέρει τα όσα συνέβησαν στη συνέλευση, θέτει θέμα ακυρότητας της εκλογής και καταλήγει: «Ας ελπίσωμεν ότι εάν οι ακύρως και διά της κομματικής συναλλαγής εκλεγέντες και δι’ άλλους λόγους κατά την προχθεσινήν εκλογήν παραμείνουν, πολύ συντόμως θα αντιμετωπίσουν την οργήν του σταφιδικού κόσμου» (950).

Υπάρχει ένα πλήθος δημοσιευμάτων και ανάλογο περιεχόμενο και ο Στεφανόπουλος σπεύδει να δώσει εξηγήσεις ότι δεν φταίει αυτός αν όλοι οι σύμβουλοι που εξελέγησαν είναι προσκείμενοι στο Λαϊκό Κόμμα:

«Επιβεβαιούται η πληροφορία καθ’ ην οι εκλεγέντες προχθές εν Πύργω κατά την γενικήν συνέλευσιν του ΑΣΟ διοικητικοί σύμβουλοι αυτού είναι άπαντες Λαϊκοί.

Ο κ. Στεφανόπουλος λαμβάνων αφορμήν εξ επικρίσεων του Φιλελεύθερου Τύπου, τονίζοντας ότι η κυβέρνησις ανεμίχθη σκανδαλωδώς εις την εκλογήν αύτην, προέβη αργά την νύκτα εις μακράς ανακοινώσεις προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, τονίσας ότι η κυβέρνησις ουδόλως ανεμείχθη εις τας εκλογάς. Αν εξελέγησαν, είπεν, ως διοικητικοί σύμβουλοι του ΑΣΟ άνθρωποι ανήκοντες εις το Λαϊκόν Κόμμα δεν πταίομεν ημείς. Πολύ δε περισσότερον δεν θα επταίομεν υμείς αν εξελέγοντο και Φιλελεύθεροι, οπότε και εις την μίαν και εις την άλλην περίπτωσιν, θα ηδυνάμεθα να είπωμεν ότι ο Αυτόνομος Σταφιδικός Οργανισμός υπεδουλώθη εις τα κόμματα. Είναι αστείον, κατέληξεν, να λέγωμεν ότι ο ΑΣΟ υπεδουλώθη εις τα κόμματα, διότι οι εκλεγέντες διοικητικοί σύμβουλοι έχουν φιλολαϊκά φρονήματα ωσάν οι Ελληνες να μην ανήκουν εις την μίαν ή την άλλην παράταξιν» (951).

Στη σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι από τους συμβούλους ο Π. Σταυρόπουλος δεν είχε καμία σχέση με το Λαϊκό Κόμμα. Αντιθέτως είχε επικοινωνία με στελέχη της Αριστεράς, μεταξύ των οποίων και με τον Τ. Κουλαμπά ο οποίος στο βιογραφικό του τονίζει ότι ο Σταυρόπουλος (μεταπολεμικά διευθυντής της Ενωσης Συνεταιρισμών Μεσσήνης) έδινε πολύ χρήσιμες πληροφορίες για τα όσα συνέβαιναν στη διοίκηση του ΑΣΟ και για την οικονομική κατάσταση του Οργανισμού. Χρησιμοποιεί μάλιστα την έκφραση “βγάλαμε” αόριστα και με τρόπο που δεν διακρίνεται ποιος και με ποιό τρόπο τον έβγαλε στη διοίκηση (952).

Στο μεταξύ αρχίζει η καταβολή των αποζημιώσεων στην Πυλία και οι σταφιδοπαραγωγοί Χαρακοποιού και Λογγάς ξεσηκώνονται διαμαρτυρόμενοι για αδικίες:

«Χθες την πρωίαν επέστρεψε εκ Πεταλιδίου και Κορώνης όπου είχε μεταβεί την παρελθούσαν Κυριακήν διά την διανομήν των αποζημιώσεων εις τους περονοσποροπλήκτους ο Νομάρχης κ. Σπηλιόπουλος. Η διανομή των αποζημιώσεων εις τους τέως Δήμους Κολλωνιδών και Αιπείας εγένετο το απόγευμα της Κυριακής. Οι περονοσπορόπληκτοι σταφιδοπαραγωγοί Λογγάς και Χαρακοποιού ηρνήθησαν να λάβουν τας αποζημιώσεις των διαπιστώσαντες ότι εις τον καταλογισμόν των ποσών δι’ ένα έκαστον σταφιδοπαραγωγόν εγένονται αδικίαι υπό της των αποζημιώσεων επιτροπής. Οι σταφιδοπαραγωγοί των δύο ανωτέρω περιφερειών εζήτησαν από τον κ. Νομάρχην όπως αναθεωρηθούν οι πίνακες αποζημιώσεων και διανεμηθούν δικαιότερον τα ποσά των αποζημιώσεων, απέστειλον δε προς την κυβέρνησιν την κάτωθι διαμαρτυρίαν:

Σύσσωμοι σταφιδοπαραγωγοί τέως Δήμου Αιπείας Λογκάς, διαμαρτυρόμεθα εντονώτατα δ’ αποφάσεις τοπικής επιτροπής αποζημιώσεων περονοσποροπλήκτων σταφιδοπαραγωγών Αιπείας ενεργήσασα σκανδαλωδώς και μεροληπτικώς. Αποζημιούνται δεκαπέντε σταφιδοπαραγωγοί συγγενεύοντες και φιλικώς διακείμενοι προς ταύτην. Παρακαλούμεν διαταχθή και ανασταλώσι σκανδαλώδεις αύται αποφάσεις προς αποφυγήν εκτρόπων και ταχύτερον διακανονισμπόν δικαίων αιτημάτων σταφιδοπαραγωγών Αιπείας.

Σταφιδοπαραγωγοί Λογκάς

Γεωργ. Ν. Αργυράκης, Κ. Πετρόπουλος, Ν. Πετρόπουλος, Τάκης Τσάλτας, Γρηγ. Ν. Μαντάς, Γεωργ. Ψυρρής, Αντ. Μπακατέλας, Αρ, Αδαμόπουλος, Ιω. Φ. Σούγλερης, Δημ. Δημόπουλος, Νικ. Π. Παπαδόγαμβρος, Αδάμ Βλασταράς, Κ. Μουζάκης, Ιω. Χριστοφιλής, Φωτ. Π. Παπαδόγαμβρος, Μάρκος Ψυρρής, Γεωργ. Α. Ανδριανόπουλος, Νικ. Γ. Δρακόπουλος, Παναγ. Θωμόπουλος, Γ. Ανδριανόπουλος, Αντ. Χρ. Πετρόπουλος, Ηλ. Παπαπέτρος, Στ. Καστανιώτης, Ιω. Δρακοπαναγιωτάκης, Κ. Πετρόπουλος, Παναγ. Αθανασίου, Λ. Πετρόπουλος, Ανδρ. Β. Σταυρόπουλος, Μιχ. Ν. Μπίτζας, Γεωργ. Παπασταύρου, Γεωργ. Σούγλερης, Ιω. Γεωργ. Λιάπππας, Γεωργ. Αθαν. Σαραντάκης, Νικ. Αργυράκης, Γεωργ. Μπουτέας, Π. Ν. Δρακόπουλος, Κων. Ν. Χριστόπουλος, Π. Ν. Πετρόπουλος. Λ. Γιαννακόπουλος, Παναγ. Κων. Δημητρόπουλος, Κωνστ. Μπεζαντές, Βασ. Μπούρας, Ιωαν. Γεωργ. Πετρόπουλος, Δημ. Παναγόπουλος, Αγ. Γιαλελής, Κων. Κασιμιώτης, Βασ. Πετρόπουλος, Δημ. Παναγόπουλος, Αγγ. Γιαλελής, Κ. Κασιμιώτης, Βασιλ. Χ. Πετρόπουλος, Εσταθ. Μπενάντες, Χαραλ. Παναγάκης, Αργ. Αργυρίου, Αριστομένης Δρακόπουλος, Ιωάννης Δημ. Μαθιόπουλος, Αθανάσιος Μπεζαντές, Παναγ. Νικ. Πετρόπουλος, Α. Μυρίλος, Βασιλ, Σταυράκης, Αδάμ Βλασταράς, Περικλής Αδαμόπουλος, Γεωργ. Α. Λογκαράκης, Παν. Γ. Ζερμπίνος, Νίκος Σ. Κανελλόπουλος, Αργύριος Πετρόπουλος, Παναγ. Ιω. Ψυρρής, Γεωργ. Τσίκουλας, Κωνστα. Σπανογιάννης, Νικόλαος Γεωργ. Κουτρουμπής, Σπύρος Ξιάρχος, Καλύβας Νικ. Ηλιόπουλος, Χρυσικόπουλος, Νικ. Π. Αργυράκης, Μάρθα χήρα Παν. Αργυράκη, Γεωργ. Κ. Ντόκολας, Π. Σαρδέλης

Εν Λογκά 15 Απριλίου 1934

Πλειοψηφών Κοινοτικός Σύμβουλος Λογκάς

Δημ. Μπακόπουλος» (953).

Διαμαρτυρίες σημειώνονται και σε άλλες περιοχές της Πυλίας: «Κατά πληροφορίας μας παράπονα διά τας αποζημιώσεις ηγέρθησαν και μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών Κορώνης, Πεταλιδίου και λοιπών Κοινοτήτων της Πυλίας εις τας οποίας κατεβλήθησαν αποζημιώσεις» (954).

Την ίδια ώρα η Αγροτική Τράπεζα προχωρεί σε κατασχέσεις ακόμη και ζώων για χρέη φτωχών σταφιδοπαραγωγών, όπως μεταδίδει στο “Ριζοσπάστη” από το “Νησί Καλαμάτας, αγρότης ανταποκριτής”:

«Στο χωριό Χαλβάτσου η Αγροτική Τράπεζα –παρά τις δημοκοπίες των αστών πολιτικών Κουμουντούρου-Εμπειρίκου ότι δήθεν ανεστάλησαν τα εντάλματα– κατάσχεσε το άλογο, τη γίδα και 200 οκάδες κρασί του φτωχού αγρότη Θεοδ. Παναγιωτόπουλου για 7 χιλιάδες δραχμές χρέος. Παρά τις διαμαρτυρίες του τα κατασχεμένα βγήκαν στον πλειστηριασμό. Στην κατάσχεση συντελέσανε ωρισμένοι λαϊκοί παράγοντες του χωριού μας γιατί ο Παναγιωτόπουλος είναι βενιζελικός.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε μεγάλη αγανάχτηση ανάμεσα στους φτωχούς αγρότες που δήλωναν ότι σε καμμία περίπτωση δεν θα επιτρέψουν άλλη κατάσχεση. Θα αντισταθούν ομαδικά και θα διώξουν με τα ξύλα τους χωροφύλακες και φοροεισπράχτορες της ληστρικής Τράπεζας και της φορομπηχτικής κυβέρνησης.

Παράλληλα θα απαιτήσουν το σβήσιμο όλων των αγροτικών χρεών των φτωχών και την παροχή ταχτικών οικονομικών ενισχύσεων χωρίς επιστροφή, εξασφάλιση της παραγωγής από τους πάγους, περονόσπορο κλπ. σε βάρος του ΑΣΟ» (955).

Με πρωτοβουλία προέδρων και κοινοτικών συμβούλων της Πυλίας συγκαλείται στου Χανδρινού συνέδριο:

«Την 6ην Μαΐου ε. ε. ημέραν Κυριακήν και ώραν 10 π. μ. πρωτοβουλία των υπογεγραμμένων Προέδρων Κοινοτήτων και Κοινοτικών Συμβούλων απεφασίσθη η συγκρότησις εν τω χωρίω Χανδρινού Παμπυλιακού Συνεδρίου προς μελέτην και λήψιν αποφάσεων επί των κάτωθι εν τη ημερησία διατάξει διαλαμβανομένων θεμάτων.

1) Μελέτης της οικονομικής καταστάσεως των Κοινοτήτων και τρόπος βελτιώσεως αυτών.

2) Περί συγκοινωνίας ήτοι επαρχιακή και κοινοτική οδοποιΐα, τηλεφωνική συγκοινωνία, σύνδεσμοι κοινοτήτων.

3) Ο ρόλος των συνεταιρισμών εις την προαγωγήν της κοινότητος.

4) Το σταφιδικόν ζήτημα.

Εν τω συνεδρίω θα δύναται να παρίσταται πας δημότης Μεσσήνιος με το δικαίωμα της ομιλίας.

Δικαίωμα ψήφου θα έχουν μόνον οι αντιπρόσωποι των Κοινοτικών Συμβουλίων εφοδιασμένοι με πιστοποιητικόν της Κοινότητος εγ. Απλού χάρτου.

Ευελπιστούντες ότι θέλετε συμβάλει και υμείς διά της παρουσίας σας εις την επιτυχίαν του συνεδρίου, διατελούμεν μετά τιμής.

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

Ευστ. Θερριός Χανδρινού, Νικολ. Κουρέτας Πηδάσου, Δημ. Ζωντανός Καραμανωλίου, Φωτ. Ζωντανός Κουκουνάρας, Κων. Τσαγκλής Ικλαίνης» (956).


(949) “Πατρίς” 13/4/1934

(950) “Πατρίς” 14/4/1934

(951) “Σημαία” 14/4/1934

(952) Αρχείο Τάση Κουλαμπά

(953) “Θάρρος” 17/4/1934 – Μικρές διαφορές στα ονόματα που υπογράφουν υπάρχουν με το ίδιο κείμενο που δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα στη “Σημαία”

(954) “Θάρρος” 20/4/1934

(955) “Ριζοσπάστης” 21/4/1934

(956) “Σημαία” 24/4/1934


NEWSLETTER