Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 15:06

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 155ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 155ο)

 

Το πρόβλημα της παραλαβής χλωρής σταφίδας κυριαρχεί αυτή την περίοδο και μετά από πιέσεις ο ΑΣΟ ανακοινώνει τις ποσότητες που θα πάρει προκαλώντας διαμαρτυρίες στη Μεσσηνία για άδικη κατανομή των ποσοτήτων:

«Υπό του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού τη εισηγήση της κυβερνήσεως κατενεμήθησαν οι εξής ποσότητες χλωράς σταφίδος τας οποίας θα παραλάβη φέτος κατά περιφερείας ο Οργανισμός: Θουρία 1.500.000 ενετικάς λίτρας, Αρις 300.000, Ζευγολατιό 2.000.000, Κεντρικόν 300.000, Βελίκα 600.000, Γιάλοβα 1.600.000, Μεθώνη 700.000, Βρυσόμυλος 300.000, Μπεσχίνι 1.700.000, Κακόβατος 1.000.000, Μάραθος 600.000, Κρεοκούκιον 1.000.000, Πύργος 2.500.000, Κουρούτα 800.000, Γαστούνη 1.000.000, Μερκούρη 350.000, Αχαΐα 1.000.000, Αλισός 300.000 και Διγελιώτικα 700.000. Από την Βαλύραν, Μελιγαλά και Αγίαν Κυριακήν ο ΑΣΟ δεν πρόκειται να παραλάβη ούτε μίαν λίτραν χλωράς σταφίδος.

Συνεπεία της ανωτέρω αδίκου κατανομής των κατά τόπους παραληπτέων ποσοτήτων χλωράς σταφίδος, οι σταφιδοπαραγωγοί ιδία των περιφερειών Θουρίας, Αριος, Βαλύρας και Μελιγαλά διατελούν εν εξεγέρσει τόσον κατά της Κυβερνήσεως όσον και κατά του σταφιδικού οργανισμού ο οποίος δια να ικανοποιήση ωρισμένας αξιώσεις πολιτευτών έστερξεν εις την άδικον και σκανδαλώδη κατανομήν.

Δέον να σημειωθή ότι τα εν Θουρία συγκροτήματα του ΑΣΟ εφέτος θα παραλάβουν ολιγωτέρας ποσότητας χλωράς σταφίδος μολονότι ευρίσκονται εις μεγαλυτέραν σταφιδικήν περιφέρειαν.

Ανάλογον αδικίαι έχουν γίνει και εις τας Κοινότητας Αριος, Βρυσομύλου και προ παντός Βαλύρας και Μελιγαλά, εις τας οποίας δεν θα γίνη παραλαβή χλωράς σταφίδος. Οι ενδιαφερόμενοι σταφιδοπαραγωγοί θα προβούν εις διαμαρτυρίας και θα αξιώσουν δικαιοτέραν κατανομήν» (969).

Πληροφορίες αναφέρουν πως ετοιμάζεται συλλαλητήριο των σταφιδοπαραγωγών Θουρίας και Αρι, το οποίο όμως δεν πραγματοποιείται τελικά. Αξιοσημείωτη η πληροφορία ότι υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι δεν έχουν αλώνια και παράγουν σταφίδα μόνον για οινοποίηση, ενώ εκφράζονται φόβοι για “έκτροπα”:

«Πληροφορούμεθα ότι την προσεχή Κυριακή θα συγκροτηθή εις Θουρίαν συλλαλητήριον σταφιδοπαραγωγών, εις το οποίον θα μετάσχωσι και οι παραγωγοί του Αριος, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά της γενομένης υπό του ΑΣΟ τη εισηγήσει κυβερνητικών παραγόντων, κατανομής των κατά τόπους παραληπτέων ποσοτήτων χλωράς σταφίδος [...] Αι πόσότηται αύται κρίνονται εντελώς ανεπαρκείς διά τας περιφερείας αυτάς καθ' όσον εκτός του γεγονότος ότι η παραγωγή των είναι μεγάλοι, οι πλείστοι εκ των σταφιδοπαραγωγών στερούνται αλωνίων δια την αποξήρανσιν της σταφίδος. Τονίζεται σχετικώς ότι το περιθώριον του 1.500.000 λιτρών της παραληπτέας χλωράς σταφίδος θα εξαντληθή εντός 3-4 ημέρων, θα σημειωθή δε αθρόα προσφορά χλωράς συνεπεία της οποίας δεν αποκλείεται να λάβουν χώραν και έκτροπα. Το συλλαλητήριον προβλέπεται ογκωδέστατον» (970).

Ο “κόκκινος” Πρόεδρος της Κοινότητας Μικρομάνης Παν. Σπηλιώτης στέλνει τηλεγράφημα διαμαρτυρίας το οποίο η φιλοκυβερνητική “Σημαία” δημοσιεύει” “εκ καθήκοντος δημοσιογραφικού”:

«Η απόφασις περί παραλαβής υπό του ΑΣΟ 1.500.000 ενετικών λιτρών σταφίδος εκ τους περιφερείας του τέως Δήμου Θουρίας προυκάλεσεν μεγίστην αγανάκτησιν των σταφιδοπαραγωγών. Διαμαρτυρόμεθα διά την εσκεμμένην καταστρεπτικήν υπό του ΑΣΟ κατά των σταφιδοπαραγωγών ενέργειαν. Ζητούμεν την παραλαβήν ολοκλήρου της παραγωγής χλωράς σταφίδος της περιφερείας μας ανερχομένης εις 4.00.000 περίπου ενετικών λιτρών. Η αποξήρανσις τούτης είναι αδύνατος, λόγω της κακής ποιότητος αυτής αφ’ ενός και ελλείψει αλωνίων και οψίμου ωριμάνσεως αφ’ ετέρου. Οι σταφιδοπαραγωγοί διά την τοιαύτην ενέργειαν του ΑΣΟ διετελούν ανάστατοι» (971).

Από την άλλη πλευρά οι έμποροι και εξαγωγείς σταφίδας προσπαθούν να δημιουργήσουν μέτωπο εναντίον των απεργών εργατών της Εταρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων προσκαλώντας Κοινότητες και συνεταιρισμούς σε σύσκεψη, προεξοφλώντας ότι θα συμφωνήσουν. Οπως φαίνεται όμως οι προσκληθέντες δεν ανταποκρίθηκαν και η σύσκεψη δεν έγινε:

«Κατόπιν αποφάσεως ληφθείσης κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Διοικήσεως του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου, καλούνται δια την μεταπροσεχή Κυριακήν εις σύσκεψιν ενταύθα και εν τη αιθούση του Επιμελητηρίου, απαξάπαντες οι πρόεδροι Κοινοτήτων των σταφιδοφόρων μερών, ως επίσης και οι πρόεδροι των συνεταιρισμών, προκειμένου να συζητηθούν από κοινού μετά των εμπόρων εξαγωγέων οι αξιώσεις των εργατών περί αυξήσεως ημερομισθίου των, εφαρμογής 8ώρου κλπ. η ικανοποίησις των οποίων θα επέφερεν αναμφισβητήτως την απονέκρωσιν κάθε εμπορικής κινήσεως αφ’ ενός, και αφ’ ετέρου την υπερβολικήν επιβάρυνσιν του εμπορεύματος.

Κατά τας απόψεις του εμπορικού μας κόσμου, τα εξαγόμενα προς κατανάλωσιν εις το εξωτερικόν είδη έχουν τόσον επιβαρυνθεί με τας διαφόρους φορολογίας, ώστε όχι μόνον να μη είναι ανεκτή οιαδήποτε νέα επιβάρυνσις, αλλά και επιβαρυνόμενα τυχόν, να κινδυνεύουν να περιέλθουν εις αζητησίαν.

Κατόπιν όλων αυτών, οι έμποροι εξαγωγείς κατέληξαν εις την απόφασιν όπως καλέσουν την μεταπροσεχή Κυριακήν εις σύσκεψιν όλους ανεξαιρέτως τους ενδιαφερόμενους διά τας τύχας του εμπορίου και της παραγωγής και από κοινού πλέον λάβουν οριστικάς αποφάσεις. Θεωρείται βέβαιον, ότι οι πρόεδροι των κοινοτήτων και των συνεταιρισμών, θα ευρεθούν σύμφωνοι με τας αντιλήψεις των εμπόρων εξαγωγέων» (972).

Ο Γ. Δάλλας, πρόεδρος της Κτηματικής Ενώσεως τέως Δήμου Θουρίας, με ανακοίνωση πληροφορεί ότι «διευθυντής σταφιδικού Οργανισμού Ζακάς με εβεβαίωσε ότι εδόθη διαταγή εκκενωθούν και τα τρία συγκροτήματα Θουρίας ώστε η παραλαβή χλωράς σταφίδος γίνη, παραληφθή όμως τόση ποσότης όση χωρητικότης τριών συγκροτημάτων” (973).

Η εκκένωση όμως καθυστερεί, η αγωνία κορυφώνεται και οι παραγωγοί απειλούν να το κάνουν με τη βία:

«Κατά τας εκ της υπαίθρου Μεσσηνίας πληροφορίας μας η εξέγερσις των σταφιδοπαραγωγών κατά του ΑΣΟ λόγω της μη έγκαιρης εκκενώσεως των δεξαμενών του εκ του αποθηκευμένου οίνου παρελθούσης εσοδείας, εντείνεται ανησυχητικώς. Οι σταφιδοπαραγωγοί των πλείστων περιφερειών εις τας οποίας υπάρχουν εγκαταστάσεις του ΑΣΟ είναι ηγανακτισμένοι εκ της ανωτέρω ανωμαλίας μέχρι του σημείου ώστε να απειλούν ότι θα προβούν εις την βιαίαν εκκένωσιν των δεξαμενών του ΑΣΟ εις περίπτωσιν καθ’ ην ούτος δεν σπεύση εγκαίρως να τας εκκενώση διά να αρχίση κανονικά η παραλαβή της χλωράς σταφίδος εφετεινής εσοδείας. Δέον να σημειωθή ότι, καθ’ όλας τας ενδείξεις και λόγω της ελλείψεως αλωνίων προς αποξήρανισν του σταφιδοκάρπου και λόγω της αθρόας προσφοράς χλωράς σταφίδος η οποία αναντιρρήτως θα σημειωθή, υπάρχει κίνδυνος να λάβουν χώραν έκτροπα των οποίων η έκτασις δεν είναι δυνατόν από τούδε να προβλεφθή» (974).

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο νομαρχών διευθυντής παρεμβαίνει και ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών και τον ΑΣΟ να ενεργήσουν για την όσο γίνεται ενωρίτερα εκκένωση των δεξαμενών. Προειδοποιεί ότι οι ποσότητες που θα πάνε για οινοποίηση είναι μεγάλες και επισημαίνει το ενδεχόμενο αν συμβούν επεισόδια:

«Ο Νομαρχών διευθυντής κ. Διδάχος, διερμηνεύων τας αξιώσεις των Μεσσηνίων σταφιδοπαραγωγών, απηύθυνε χθες έγγραφον προς το υπουργείον των Εσωτερικών και τον ΑΣΟ, δια του οποίου ζητεί την ταχυτέραν ή δυνατόν εκκένωσιν των δεξαμενών, προς τοποθέτησιν της νέας χλωράς σταφίδος. Εν συνεχία ο κ. Διδάχος, αναφέρει ότι λόγω της προβλεπομένης κακής ποιότητος σταφιδοκάρπου εις ωρισμένας περιφερείας, η παράδοσις θα υπερβή κατά πολύ την περυσινήν ποσότητα. Αν δε οι σταφιδοπαραγωγοί, δεν κατωρθώσουν όπως ελπίζουν, να την παραδώσουν προς οινοποίησιν εις τας δεξαμενάς του ΑΣΟ, είναι διατεθειμένοι, όπως πληροφορείται, να δημιουργήσουν πράγματα, τα οποία ενδεχομένως είναι ν’ αποβούν εις βάρος της τάξεως.

Ο κ. Διδάχος κρίνει ως απαραίτητον και προτείνει την άμεσον εκκένωσιν των δεξαμενών Θουρίας. Αριος, Βελίκας, Σχίνων και Γιαλόβης Πύλου, όπου ως γνωστόν καθ’ έκαστον έτος παραδίδεται η μεγαλυτέρα ποσότης σταφίδος.

Κατά πληροφορίας μας τόσον ο ΑΣΟ, όσον και η κυβέρνησις διά του αρμοδίου υπουργού, έχουν λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να διευκολύνεται απολύτως η παράδοσις χλωράς σταφίδος εις τας άνω δεξαμενάς. Το ότι άλλωστε θα παραληφθή εφέτος περισσοτέρα χλωρά σταφίς από την αρχικώς αποφασισθείσαν, εμφαίνεται και εκ του πίνακος των ενταύθα Γενικών Αποθηκών» (975).

Κάτω από τις πιέσεις που ασκούνται, οι δεξαμενές αρχίζουν να αδειάζουν, γίνονται τοποθετήσεις χημικών στις μονάδες παραλαβής, ενώ αναγγέλεται και η τοποθέτηση του υπόλοιπου προσωπικού το οποίο απαιτείται για την παραλαβή χλωρής σταφίδας:

«Η εκκένωσις των δεξαμενών του ΑΣΟ εις Θουρίαν, Ζευγολατιό, Ασλάναγα και Τζεφερεμίνι ευρίσκεται περί το τέλος της. Εντός των ημερών αυτών δε, θα είναι έτοιμες διά να δεχθούν την προς οινοποίησιν σταφίδα, η οποία είναι κατά πολύ ανωτέρα της περυσινής, εις ποσότητα.

Η υπόλοιπος σταφίς θ’ αποξηρανθεί εν αλωνίοις των σταφιδοπαραγωγών, θα ληφθούν δε τοιαύτα μέτρα, ώστε να πωληθή αύτη εις καλήν τιμήν, μολονότι ως γνωστόν, θα είναι πολύ κακής ποιότητος.

Ηδη οι χημικοί των εργοστασίων του ΑΣΟ και της Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων ανεχώρησαν διά τας θέσεις των, εντός δε της προσεχούς εβδομάδος συμπληρούται και το υπόλοιπον προσωπικόν των εργοστασίων.

Η παραλαβή της χλωράς, θ’ αρχίση εντός του πρώτου δεκαημέρου του προσεχούς μηνός Αυγούστου, και θα παραληφθή η ποσότης εκείνη την οποίαν έχει καθορίσει από 15νθημέρου ο ΑΣΟ εν συνεργασία μετά της Εταιρείας των Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (976).

 

(969) “Θάρρος” 3/7/1934

(970) “Θάρρος” 4/7/1934

(971) “Σημαία” 5/7/1934

(972) “Σημαία” 6/7/1934

(973) “Θάρρος” 8/7/1934

(974) “Θάρρος” 17/7/1934

(975) “Σημαία” 17/7/1934

(976) “Σημαία” 20/7/1934


NEWSLETTER