Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 13:28

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 160ό)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (Μέρος 160ό)

 

Ολα δείχνουν ότι η Πελοπόννησος βρίσκεται στο πόδι και σύντομα θα οργανωθούν παντού συλλαλητήρια και η “Σημαία” σπεύδει να ζητήσει δηλώσεις από τον κ. Στεφανόπουλο ο οποίος επιρρίπτει ευθύνες σε “κερδοσκόπους και δημαγωγούς”, ενώ διαβεβαιώνει για το κυβερνητικό ενδιαφέρον:

“Επειδή τελευταίως εκυκλοφόρησαν φήμαι και ανεγράφησαν πληροφορίαι εις τας εφημερίδας ότι η κυβέρνησις παραμελεί το ζήτημα των σταφιδοπαραγωγών τα οποία εισέρχονται εις φάσιν κρίσιμον προ πάντων λόγω της χρηματικής ανεπάρκειας του ΑΣΟ, επεσκέφθημεν τον υφυπουργόν Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλο, ο οποίος ευηρεστήθη να μας ανακοινώση τα κάτωθι: “Είμαι εις γνώσιν των τελευταίως καταβαλλομένων προσπαθειών προς δημιουργίαν τεχνητού θορύβου και προς διάδοσιν υποτιμητικού πνεύματος εις τους σταφιδικούς πληθυσμούς, υπό ωρισμένων κύκλων επιδιωκόντων ούτω ίνα κερδοσκοπήσωσιν και καταδημαγωγήσωσιν τους σταφιδικούς πληθυσμούς. Τα μέτρα της νέας εσοδείας θα είναι η σκληροτέρα απάντησις εις τούτους και οι σταφιδοπαραγωγοί ας υποδέχονται με πολλήν δυσπιστίαν και περιφρόνησιν τας διαδόσεις αυτάς, ας είναι δε απολύτως βέβαιοι ότι εφ’ όσον ημείς διαχειριζόμεθα τα σταφιδικά ζητήματα καταβάλλομεν πάσαν προσπάθειαν όπως προστατεύσομεν πρωτίστως τα συμφέροντα αυτών, ως γνώμονα δε των ενεργειών μας έχομεν τον πόθον της μεγαλυτέρας και ειλικρινεστέρας εξυπηρετήσεώς των. Εννοείται λοιπόν ότι εφ’ όσον τοιαύτην πολιτικήν εχαράξαμεν και ακολουθούμεν επί του σταφιδικού ζητήματος, γινόμεθα δυσάρεστοι εις την κακομαθημένην κερδοσκοπείαν και την αχαλίνωτον δημαγωγίαν, τους απεχθείς τούτους παράγοντας, οι οποίοι είτε ομού είτε κατ’ ιδίαν έκαστος, επιδιώκουν να κρατούν αιωνίως άλυτα τα ζητήματα της σταφίδος διά να λυμαίνονται των ιδρώτα και καπηλεύονται την συνείδησιν των ατυχών σταφιδοπαραγωγών. Τώρα η τύχη της σταφίδος ευρίσκεται εις καλά χέρια και περί αυτού ας μην ανησυχούν οι σταφιδοπαραγωγοί, και ας είναι ήσυχοι, πολύ σύντομα η σταφιδική υπόθεσις θα εισέλθει εις τον δρόμον της οριστικής λύσεώς της”.

Εν συνεχεία προς τα αναγραφέντα ότι ο ΑΣΟ ευρίσκεται υπό χρεωκοπίαν και θα ευρεθή εις αδυναμίαν να αντιμετωπίσει τας ανάγκας της νέας εσοδείας, ο κ. Στεφανόπουλος απήντησεν ότι κατά την παρελθούσαν χρήσιν ο ΑΣΟ εάν εξεπλήρου τας υποχρεώσεις του διά την εξαγοράν των πλεονασμάτων και των δελτίων θα είχε αναμφισβητήτως έλλειμμα 40 εκ. δρχ. Η κυβέρνησις όμως εμείωσεν τας εκ του φόρου οφειλάς του ΑΣΟ εις 62 από 100 εκατομμύρια που ήσαν, και ούτω η παρελθούσα χρήσις έκλεισε με περίσσευμα 5 εκατομμυρίων δραχμών. Τα περί αδυναμίας του ΑΣΟ όπως αντιμετωπίση τας ανάγκας της νέας εσοδείας ο κ. Στεφανόπουλος τα εχαρακτήρισεν ως μυθεύματα, διότι ο ΑΣΟ ως είπεν, δυνατόν να έχη ταμειακήν δυσχέρειαν, έχει όμως πλήρεις τας δεξαμενάς και αποθήκας, ώστε δύναται να ανταπεξέλθη πλέον ευχερώς και εις την πλέον δυσμενήν χρονιάν, δανειζόμενος εκ του ενεργητικού τούτου τα κεφάλαια που θα του χρειαστούν. Λίαν συντόμως μας λέγει ο κ. Στεφανόπουλος, θα συγκροτηθή υπό την προεδρείαν του κ. Μιχαλακόπουλου επιτροπή ήτις θα επιληφθή του σταφιδικού ζητήματος. Ημείς θα επιδιώξομεν όπως εναρμονισθούν -έχομεν δε λόγους να πιστεύομεν ότι θα εναρμονισθούν- οι απόψεις των παραγωγών των καλών και κακών ποιοτήτων και ότι επιτυγχανομένης ούτω της πλήρους σταφιδικής αλληλεγγύης θα χωρήσωμεν εις την λήψιν όλων εκείνων των μέτρων άτινα θα λύσουν οριστικώς το σταφιδικόν ζήτημα. Η κεντρική μας κατεύθυνσις είναι πάντοτε και θα είναι η ενιαία διαχείρισις της σταφίδος. Οταν μάλιστα η ρηθείσα μεγάλη επιτροπή συγκροτηθή εις σώμα και επιληφθή του έργου της έχομεν να υποδείξωμεν εις αυτήν σταθερόν σχέδιον διά ριζικήν λύσιν του σταφιδικού ζητήματος. Οι παραγωγοί ας είναι πάλιν βέβαιοι ότι εις την περίπτωσιν αυτήν των ριζικών λύσεων θα κατασφαλίσωμεν πλήρως τα συμφέροντά τους” (992).

Στο μεταξύ νέο πρόβλημα δημιουργείται στην παραλαβή χλωρής σταφίδας στη Θουρία, καθώς οι παραγωγοί διαμαρτύρονται για τη μέθοδο γλευκομέτρησης, ο νομάρχης σπεύδει να προλάβει τα χειρότερα και αλλάζει το χημικό με αυτόν του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενώ ισχυρές δυνάμεις χωροφυλακής φρουρούν τις εγκαταστάσεις: “Τας πρωινάς ώρας χθες επέστρεψεν εκ Θουρίας όπου είχε μεταβεί προς ρύθμισιν του ζητήματος των γλευκομετρήσεων υπό των χημικών ο Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Σερπάνος. Ως γνωστόν από της παρελθούσης Τρίτης ήρχισεν εις Θουρίαν κανονικώς η παραλαβή χλωράς σταφίδος υπό των συγκροτημάτων του ΑΣΟ. Εν τω μεταξύ όμως εις Θουρίαν εδημιουργήθη μια έκρυθμος κατάστασις συνεπεία των μεροληπτικών και εις βάρος των σταφιδοπαραγωγών γλευκομετρήσεων τας οποίας ενήργη ο έκτακτος χημικός υπάλληλος κ. Λεβέντης. Οι σταφιδοπαραγωγοί εξεγερθέντες λόγω της προκλητικής στάσεως του κ. Λεβέντη εζήτησαν τηλεγραφικώς όπως μεταβή επί τόπου ο κ. Νομάρχης και ρυθμίση το ζήτημα τούτο αντικαθιστών τούτον διά κρατικού τοιούτου. Πράγματι περί το μεσονύκτιον προχθές μετέβησαν εσπευσμένως εις Θουρίαν ο κ. Νομάρχης, ο κ. Διοικητής Χωροφυλακής Μεσσηνίας, ο χημικός του κράτους κ. Π. Δάλλας και ο επόπτης χημικός του ΑΣΟ κ. Μαρανής προς άμεσον τακτοποίησιν του ζητήματος. Εις Θουρίαν εγένετο αμέσως σύσκεψις εις την οποίαν εκτός των ανωτέρω έλαβον μέρος ο Πρόεδρος της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας κ. Δάλλας και ο ιατρός κ. Κουλόπουλος εκ μέρους των παραγωγών.

Κατ’ αυτήν ανεγνωρίσθη το δίκαιον των απόψεων των σταφιδοπαραγωγών και απεφασίσθη η αντικατάστασις του κ. Λογοθέτη διά του χημικού του κράτους κ. Δάλλα ο οποίος χθες ανέλαβε τα καθήκοντά του ενεργών υπευθύνως τας βαθμομετρήσεις του μπομέ. Οι παραγωγοί ηρνήθησαν να δεχθούν την “τσεμπέραν” κατά το στύψιμο των σταφυλών, αλλά μόνον μετά την πολτοποίησιν. Η απόφασις αύτη εκρίθη ικανοποιητική υπό των σταφιδοπαραγωγών και ούτω απεφεύχθησαν θλιβερά επεισόδια. Κατόπιν τούτου εσυνεχίσθη χθες εις Θουρίαν η παραλαβή χλωράς σταφίδος υπό των συγκροτημάτων του ΑΣΟ, χωρίς να σημειωθή ουδέν έκτροπον, παρουσία και του μεταβάντος εκεί διευθυντού του εδώ Χημείου του Κράτους κ. Μήτσου. Αι εγκαταστάσεις του σταφιδικού οργανισμού φρουρούνται υπό ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως με επί κεφαλής τον μοίραρχον κ. Παπαδόπουλον. Οι παραγωγοί εν τω μεταξύ είναι απολύτως ήσυχοι εκφράζονται δε ευμενέστατα διά την Κτηματικήν Ενωσιν Θουρίας και τον πρόεδρον αυτής κ. Γ. Δάλλαν, εις την ενεργόν επέμβασιν του οποίου και εις κεραυνοβόλους ενεργείας οφείλεται κατά μέγιστον μέρος η δημιουργία εκτρόπων σκηνών” (993).

Η Κτηματική Ενωση τ. Δήμου Θουρίας παρεμβαίνει διαρκώς επιδιώκοντας την ομαλή ολοκλήρωση της παραλαβής χλωρής σταφίδας με τη δημιουργία αποθηκευτικών χώρων για το σκοπό αυτό: “Ο πρόεδρος της Κτηματικής Ενώσεως Θουρίας κ. Δάλλας συνοδευόμενος και υπό του ιατρού κ. Κουλοπούλου προέβη χθες εις διαβήματα προς τον κ. Νομάρχην όπως διατάξη και μέρος του εις τας δεξαμενάς της Θουρίας αποθηκευμένου γλεύκους μεταφερθή εις Καλάμας, ίνα από της προσεχούς Δευτέρας ή Τρίτης καταστή δυνατή η παραλαβή και της εναπομεινάσης ποσότητος χλωράς σταφίδος. Ο κ. Νομάρχης επεκοινώνησεν αμέσως τηλεφωνικώς μετά του κ. Παγκάρα ο οποίος τον διαβεβαίωσεν ότι υπάρχει χώρος πολύς εις το εν Καλάμαις κατάστημα της Ελληνικής Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων διά την μεταφοράν του εις τας δεξαμενάς της Θουρίας ευρισκομένου γλεύκους προκειμένου να διευκολυνθή η παραλαβή και της υπολοίπου χλωράς” (994).

Στη βόρεια Πελοπόννησο υπάρχει αναβρασμός και οργανώνεται συλλαλητήριο στην Πάτρα, ενώ η Αστυνομία κινητοποιεί ισχυρές δυνάμεις και “στέλνει” τη συγκέντρωση σε κλειστό χώρο: “Την 11ην π.μ. χθες εντός του γυμναστηρίου της Παναχαϊκής εγένετο το προαναγγελθέν συλλαλητήριο των σταφιδοπαραγωγών της περιφερείας Πατρών. Η αστυνομία προς περιφρούρησιν της τάξεως κατά την συγκέντρωσιν είχε λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα. Από της πρωίας εις τας οδούς Παναχαϊκού και Μεσολογγίου τας ενούσας την πλατείαν Υψηλών Αλωνίων με το Γυμναστήριον είχον τοποθετηθή ισχυρά τμήματα αστυνομικών με επικεφαλής αξιωματικούς, ενώ εντός και όπισθεν του Γυμναστηρίου άλλαι δυνάμεις αστυνομικών επετήρουν τους εισερχόμενους σταφιδοπαραγωγούς. Παρευρίσκοντο επίσης εντός του Γυμναστηρίου ο διευθυντής της Αστυνομίας κ. Αγέλαστος, ο διοικητής Ασφαλείας κ. [...] και άλλοι ανώτεροι αξιωματικοί της αστυνομίας. Από της 10ης πρωινής ήρχισεν η προσέλευσις των σταφιδοπαραγωγών διαφόρων χωρίων, οίτινες κατά πυκνάς ομάδας εισήρχοντο εις το γυμναστήριον αναμένοντας την έναρξιν της συγκεντρώσεως. Καίτοι η επικρατούσα ζέστη ήτο αφόρητος κατά τας προμεσημβρινάς ώρας, εν τούτοις υπολογίζεται ότι πλέον των 800 παραγωγών προσήλθον και παρέμειναν καθ’ όλην την διάρκειαν της συγκεντρώσεως, εκτεθειμένοι εις τας καυστικάς ακτίνας του ηλίου. Την 11ην ακριβώς ο εκ των μελών της μονίμου επιτροπής του σταφιδικού συνεδρίου Αιγίου δικηγόρος κ. Τσιρώνης, εκήρυξε την έναρξιν της συγκεντρώσεως, ομιλήσας προς τους συγκεντρωμένους”.

 

 

(992) “Σημαία” 9/8/1934

(993) “Θάρρος” 10/8/1934

(994) “Θάρρος” 12/8/1934


NEWSLETTER