Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019 13:26

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 165ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 165ο)

 

Σύμφωνα με το “Θάρρος” ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Στ. Στεφανόπουλος «χθες απέστειλε τηλεγραφικώς προς τον κ. Πρωθυπουργό την παραίτησίν του επί τη πληροφορία καθορισμού τιμής δελτίων 2.800 δραχμές» ενώ απειλούνται ένοπλα συλλαλητήρια: «Τα γραφεία του ΑΣΟ και των εφημερίδων κατακλύζονται από ψηφίσματα διαμαρτυρίας των σταφιδοφόρων περιφερειών διά των οποίων διαπιστώνεται η επίσημος χρεωκοπία του ΑΣΟ.

Οι σταφιδοπαραγωγοί απειλούν την συγκρότησιν ενόπλων συλλαλητηρίων, την παρέλασίν των δια μαύρων σημαιών και λαβάρων και την παραίτησιν των δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Ολόκληρος ο σταφιδικός κόσμος ευρίσκεται εν αναβρασμώ και εν δικαία εξεγέρσι κατά της κλασσικής ανικανότητος της Κυβερνήσεως όπως δώση μίαν λύσιν εις το σταφιδικόν ζήτημα» (1006).

Την ίδια ώρα οι παραγωγοί “ευγενών ποιοτήτων” της βόρειας Πελοποννήσου που έχουν συμπήξει μέτωπο επιμένουν με ελιγμούς στη θέση τους μεταθέτοντας για ένα χρόνο το αίτημα κατάργησης του παρακρατήματος αλλά με ρητή κυβερνητική δέσμευση από τώρα:

«Αι Επιτροπαί Συνεδρίου Αιγίου και των συλλαλητηρίων Κορινθίας-Αιγίου-Πατρών, ελθούσαι εις επαφήν μετά των εν τη Κυβερνήσει και ΑΣΟ εκπροσώπων των άνω περιφερειών εξαγώγιμων ποιοτήτων και διαπιστώσαμε εντεύθεν το αδύνατον και ασύμφορον δι’ ολόκληρον την σταφιδοπαραγωγήν της από τούδε και διά το τρέχον έτος καταργήσεως του θεσμού του παρακρατήματος και αντικαταστάσεως αυτού δι’ ελευθέρας αγοράς πλεονασμάτων πράγμα όπερ έδει να είχεν επιδιωχθή ενωρίτερον, κατέληξαν εις την ομόφωνον απόφασιν, όπως χάριν της διατηρήσεως της σταφιδικής αλληλεγγύης ζητήσωσι και αξιώσωσι παρά της της Κυβερνήσεως και του ΑΣΟ τα εξής:

1) Την από τούδε αναγνώρισιν και αποδοχήν παρά των αρμοδίων της καταργήσεως του θεσμού του παρακρατήματος και της αντικαταστάσεως αυτού δια της ελευθέρας αγοράς πλεονασμάτων, ήτις δέον απαραιτήτως να θεσπιστή διά το επιόν έτος 1935-1936.

2) Οπως διά το τρέχον έτος τα εξαγωγικά βάρη εν συνόλω μετά του παρακρατήματος, εν ουδεμιά περιπτώσει υπερβούν το ποσόν των χιλίων πεντακοσίων (1500) δραχμών κατά χιλιόλιτρον. Δια της εσχάτης ταύτης υποχωρήσεως ημών θεωρούμεν ότι εξυπηρετείται το γενικόν συμφέρον ολοκλήρου της σταφιδοπαραγωγής και διατηρείται η σταφιδική αλληλεγγύη, ήτις άλλως θέλει αφεύκτως παύσει υφισταμένη.

Εφιστώμεν και πάλιν την προσοχήν Υμών επί του εξαιρετικής σημασίας σημείου τούτου της υποχωρήσεως ημών διά το τρέχον έτος και δηλούμεν δι’ υστάτην φοράν εν ονόματι των εν αγωνία τελούντων σταφιδικών πληθυσμών των περιφερειών μας, ότι η αδόκητος τυχόν παρέκκλισις από των ως άνω νομίμων υποδείξεων και αξιώσεων ημών, θα επιφέρει αναποτρέπτως την διάλυσιν της σταφιδικής αλληλεγγύης, εις ήν ως έσχατον μέσον θέλομεν καταφύγει, αποδυόμενοι εις σκληροτέρους αγώνας, ών τας συνεπείας δέον να αναλογισθώμεν πάντες.

Οι δε παρά τω ΑΣΟ σύμβουλοι ημών τεραστίας θα υπείχον εντεύθεν ευθύνας, έναντι των σταφιδικών πληθυσμών των περιφερειών μας, προς αποφυγήν των οποίων ουδ’ επί στιγμή διστάζοντες δέον ν' αποχωρήσωσι του ΑΣΟ και υποβάλωσι τας παραιτήσεις των εις περίπτωσιν μη αποδοχής των αξιώσεων ημών, βέβαιοι όντες, ότι το εντεύθεν κενόν των θέσεών των ουδέποτε θα αναπληρωθή.

Αι Επιτροπαί: Σπ. Ματθίας, Χ. Τσιρώνης, Π. Παναγόπουλος, Χ. Παπαϊωάννου, Αθ. Χρυσικόπουλος, Π. Σταθακόπουλος, Ν. Καλαπόδης, Τ. Κανταρές, Κ. Μακαρίτης» (1007).

Στη Μεσσήνη με πρωτοβουλία κυβερνητικών παραγόντων και συμμετοχή εκπροσώπων φορέων πραγματοποιείται μεγάλο συλλαλητήριο «κατά των υποτιμητών Αιγίου και Πατρών»:

«Σήμερον την πρωίαν συνεκροτήθη ενταύθα πολυπληθέστατον συλλαλητήριον των σταφιδοπαραγωγών της επαρχίας μας εις ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά των υποτιμητών του Αιγίου και των Πατρών. Μετέσχον αυτού άνω των τριών χιλιάδων, άπαντα δε τα καταστήματα κατλα την ώρα του συλαλλητηρίου ήσαν κλειστά.

Προς τους σταφιδοπαραγωγούς ωμίλησεν δια μακρών ο Γερουσιαστής Μεσσήνης κ. Εμμ. Φεσσάς τονίσας ότι η Κυβέρνησις συναισθανομένη βαθύτατα τας υποχρεώσεις της απέναντι των σταφιδοπαραγωγών, ελπίζει δε ότι θα πράξη το καθήκον της. Κατέληξε δε ειπών ότι, αν το παρακράτημα ορισθή εις την τιμήν των 2800 δραχμών, τότε δεν μένει τίποτε άλλο εις τους σταφιδοπαραγωγούς, παρά να αναμείνουν τον αργόν αλλά βέβαιον όμως θάνατον.

Οι σταφιδοπαραγωγοί καθ’ όλην την διάρκειαν της ομιλίας του κ. Φεσσά, διέκοπταν τούτον με αράς και αναθέματα κατά των υποτιμητών Αιγίου και Πατρών, κατά των σφαγιαστών των συμφερόντων των.

- Δεν θα πληρώσωμεν φόρου, εφώναζαν.

- Θα επαναστατήσωμεν.

- Θα βαδίσωμεν κατά των Αθηνών.

- Κατάρα εις τους διασπαστάς της αλληλεγγύης των σταφιδοπαραγωγών.

Τέλος ανεγνώσθη και ενεκρίθη το κάτωθι ψήφισμα:

“Λαός Μεσσήνης και περιχώρων συνελθών εις πάνδημον συλλαλητήριον κεκλεισμένων των καταστημάτων δια μελετωμένην τιμήν σταφίδος εις 2.800, διαμαρτύρεται εντόνως ότι τοιαύτη απόφασις θα φέρη αυτόν αντιμέτωπον, δηλούντες από τούδε ότι αν δεν καθορισθή τιμή τουλάχιστον 3.400 θέλει αρνηθή την καταβολήν φόρων και χρεών, κατόπιν καταστροφής συκοπαραγωγής και αμπελώνων. Ορίζει επιτροπήν εκ των κ. κ. Φεσσά Γερουσιαστού, Πολυδούρη Προέδρου Κοινότητος Μεσσήνης, Χρόνη προέδρου Ομοσπονδίας Επαγγελματιών. Λεμπέση προέδρου Εμπορικού Συλλόγου, Κούτσικα ιατρού, Πατρικίου και Παναγοπούλου ήν παραγγέλει αν δεν εισακουσθή δικαιοτάτη παράκλησίς των, οπότε ασφαλώς θα περιέλθη εις τελείαν απόγνωσιν να συνεννοηθή μετά λοιπών σταφιδοπαραγωγικών πληθυσμών δια την από κοινού λήψιν αποφάσεων προς αποτροπήν θανάτου εκ πείνης. Διχασμός παραγωγών ποιοτήτων επιβάλλει καθήκον Κυβερνήσεως μελετήση σταφιδικόν και λύση τούτο άπαξ διά παντός.

Ουδέποτε πιστεύομεν ότι Εθνική αρνείται χρηματοδοτήση ΑΣΟ. Αν τούτο αληθεύει, εθνική ελπίς εκπίπτει συνειδήσεως σταφιδοπαραγωγών. Τυχόν δε ανάγκη χρηματοδοτήσεως δύναται ασφαλώς γείνη παρ’ Αγροτικής».

Νέο συλλαλητήριο προγραμμτίζεται στο Μελιγαλά:

«Σήμερον οι σταφιδοπαραγωγοί των γύρω Κοινοτήτων θα συγκροτήσουν ενταύθα μέγα συλαλλητήριον εναντίον των στραγγαλιστών των συμφερόντων των. Υπάρχει τόση αγανάκτησις μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών ώστε δεν αποκλείεται να συγκροτήσουν ούτοι και ένοπλον ακόμη συλλαλητήριον. Σήμερον απεστάλησαν εντεύθεν προς τους αντιπροσώπους της παραγωγής μας εις τον ΑΣΟ και τον υφυπουργόν Στεφανόπουλον και την κυβέρνησιν πολλά τηλεγραφήματα των ενώσεων συνεταιρισμών κλπ. διά των οποίων ζητείται ο καθορισμός του παρακρατήματος εις την τιμήν των 3.400 δραχμών».

Παράλληλα γνωστοποιείται και η διαμαρτυρία του Γεωργικού Επιμελητηρίου Μεσσηνίας που στάλθηκε στους αρμόδιους:

«Σύμπας Μεσσηνιακός κόσμος αδιακρίτως επαγγέλματος διατελεί εμφανή αναστατώσει, διά μελετωμένην υποτίμησιν Μεσσηνιακής σταφίδος προς παράλογον ικανοποίησιν ευγενών ποιοτήτων. Επιμελητήριον διερμηνεύον δικαίαν αγανάκτησιν Μεσσηνίας υψώνει έντονον φωνήν διαμαρτυρίας διά μελετώμενον σφαγιασμόν δικαίων της και παρακαλεί προς αποφυγήν σταφιδικής αλληλοκτονίας προς το συμφέρον απάσης σταφιδοπαραγωγής προς το συμφέρον αυτού του κράτους, προς διατήρησιν του δικαίου και προς αποσόβησιν επικειμένης εκρύθμου καταστάσεως μεστής κινδύνων και βαρυτάτων ευθυνών, Μεσσηνιακή σταφίς κανονισθή τουλάχιστον 3.400» (1008).

 

(1006) “Θάρρος” 23/8/1934

(1007) “Νεολόγος” (Πάτρας) 23/8/1934

(1008) “Σημαία” 24/8/1934


NEWSLETTER