Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2019 23:10

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 210ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 210ο)

 

Λίγους μήνες μετά τα γεγονότα του Αιγίου, επανέρχεται στη συζήτηση το θέμα κατάργησης του παρακρατήματος από την πλευρά των εκπροσώπων οργανώσεων της Αιγιαλείας, καθώς στο Αίγιο πραγματοποιείται σταφιδικό συνέδριο: “Εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επραγματοποιήθη το προαναγγελθέν Παναιγιάλειον Συνέδριον.

Τις εργασίες του συνεδρίου παρηκολούθησαν ο βουλευτής Αιγιαλείας κ. Γκόφας, ο γερουσιαστής κ. Σακελλαρόπουλος, ο δήμαρχος κ. Σταυρουλόπουλος, οι πολιτευταί της επαρχίας κ.κ. Πολυχρονιάδης, Δρούλιας, ο κ. Ροδόπουλος τέως βουλευτής, πατήρ του υπουργού των Στρατιωτικών, ο σύμβουλος παρά τω ΑΣΟ κ. Οικονόμου, ο τέως τοιούτος κ. Γκολφινόπουλος, ο διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης κ. Φατούρος, οι εκ των μελών της μονίμου σταφιδικής επιτροπής κ.κ. Ματθίας, Παναγόπουλος, Μακαρίτης και Παπαϊωάννου, αντιπρόσωποι της Σταφιδικής Τραπέζης Βοστίτσης, της Ενώσεως Συνεταιρισμών Αιγίου, του Εξαγωγικού Συλλόγου, του Γεωργικού Επιμελητηρίου κ.κ. Ευαγγ. Αθανασίου, Ι. Παπαγιαννόπουλος και Αγ. Φιλιππόπουλος και οι εκπρόσωποι πλείστων Κοινοτήτων.

Του συνεδρίου προήδρευσεν ο πρόεδρος του Σταφιδοκτηματικού Συνδέσμου κ. Πολυχρονόπουλος. Προτάσει του Αγ. Φιλιππόπουλου απεφασίσθη εν μέσω συγκινητικών εκδηλώσεων όπως οριστεί επίτιμον προεδρείον εκ των θυμάτων των περυσινών σκηνών του Αιγίου Μπακόπουλου και Ντρίνια”.

Στη συζήτηση απορρίπτεται πρόταση για κοινή δράση όλων των σταφιδοπαραγωγών και έτσι στο ψήφισμα του συνεδρίου επαναβεβαιώνεται η επιμονή στα αιτήματα που είχαν διατυπωθεί και εκλέγεται επιτροπή για την οργάνωση σταφιδικού συνεδρίου παραγωγών ευγενών ποιοτήτων: “Το σταφιδικόν συνέδριον της 16ης Δεκεμβρίου 1934 συγκληθέν πρωτοβουλία του συνδέσμου σταφιδοκτηματιών Αιγιαλείας, αποφασίζει, εμμένει και υιοθετεί τας αποφάσεις του συνεδρίου Αιγίου της 30ής Ιουνίου 1934 και αποφασίζει την νέαν μόνιμον επιτροπήν διά τριών μελών της υφισταμένης μονίμου επιτροπής. Ενός μέλους της Ενώσεως Συνεταιρισμών Αιγιαλείας και ενός μέλους της Σταφιδικής Τραπέζης Βοστίτσης. Η επιτροπή αύτη εξουσιοδοτείται υπό του συνεδρίου να μελετήση όλα τα ζητήματα, άτινα προέκυψαν κατά την σημερινήν συζήτησιν υποβάλλουσα προς τούτο σχετικήν έκθεσιν.

Ο σύνδεσμος σταφιδοκτηματιών εξουσιοδοτείται όπως εντός ενός μηνός εν συνεργασία μετά της ανωτέρω επιτροπής έλθει εις επαφήν μετά των παραγωγών των λοιπών εξαγώγιμων ποιοτήτων, προς τον σκοπόν της συγκλήσεως κοινού σταφιδικού συνεδρίου. Ο τόπος του συνεδρίου θέλει καθορισθή υπό της εκλεγείσης επιτροπής κατόπιν συνεννοήσεως μετά των εκπροσώπων των λοιπών περιφερειών ευγενών ποιοτήτων” (1123).

Η αντίδραση στη Μεσσηνία έρχεται από τη “Σημαία” που καλεί σε επαγρύπνηση τους σταφιδοπαραγωγούς των άλλων ποιοτήτων: “Οι παραγωγοί των... ευγενών ποιοτήτων σταφίδος συνήλθον πάλιν εις το Αίγιον και ζητούν την κατάργησιν του παρακρατήματος. Και ο μεν ΑΣΟ ο κυριώτερος και γνησιώτερος εκπρόσωπος της σταφιδοπαραγωγής θα πράξη είμεθα βέβαιοι το καθήκον του, και θα υπεραμυνθή των συμφερόντων της πλειονότητος των σταφιδοπαραγωγών. Αλλά δεν πρέπει να αρκεσθώμεν εις τον ΑΣΟ. Παραλλήλως πρέπει να αγρυπνούν οι βουλευταί και γερουσιασταί των σταφιδοπαραγωγών των... αγενών ποιοτήτων, αι Γεωργικαί μας Οργανώσεις και αι σωματειακαί μας ακόμη οργανώσεις. Οι... ευγενείς σταφιδοπαραγωγοί του Αιγίου, της Κορίνθου και των Πατρών δεν φέρονται μαζί μας διόλου ευγενώς. Διότι το σταφιδικόν ζήτημα δεν θα εξετασθή ούτε θα λυθή βάσει των υποδείξεων της μειονότητος. Τοιαύτη αξίωσις θα υπερέβαινε το όριον ανεκτικότητος. Το σταφιδικόν ζήτημα θα λυθή χάριν των συμφερόντων όλων των Ελλήνων σταφιδοπαραγωγών. Εάν οι κ.κ. Αιγιείς, Κορίνθιοι και Πατρινοί οι αυτοαποκαλούμενοι παραγωγοί ευγενών ποιοτήτων θέλουν να μας συντρίψουν, να μας εκμηδενίσουν και να μας καταδικάσουν εις τον διά πείνης θάνατον, τους διαβεβαιούμεν ότι δεν θα το κατωρθώσουν. Ούτε οι Μεσσήνιοι, ούτε οι Ηλείοι θα ανεχθώμεν να γίνωμεν δούλοι των... ευγενών. Θα προασπίσωμεν δι’ όλων μας των μέσων τα συμφέροντά μας και δεν θ’ ανεχθώμεν επ’ ουδενί λόγω την κατάργησιν ενός θεσμού, από την λειτουργίαν του οποίου εξαρτάται η σωτηρία μας. Προνομιακάς λύσεις υπέρ ορισμένων περιφερειών σταφιδικών δεν θ’ ανεχθώμεν, αν δε ποτέ ευρίσκετο κυβέρνησις πρόθυμος να υιοθετήση τας υστερικάς κραυγάς των... ευγενών σταφιδοπαραγωγών θ’ αντιμετώπιζε την οργήν και την αγανάκτησιν της πλειονότητος των Ελλήνων σταφιδοπαραγωγών.

Ο θεσμός της παρακρατήσεων λειτουργών από δεκαετηρίδας ολοκλήρους, σκοπεί να διατηρή την ισορροπίαν μεταξύ προσφοράς και ζητήσεως. Αν δε ποτέ κατηργείτο δεν θα παρεσυρόμεθα εις τον όλεθρον, που θα προεκάλει η αθρόα προσφορά, μόνον οι Μεσσήνιοι και οι Ηλείοι αλλά θα συμπαρεσύροντο και οι... ευγενείς διότι και ημείς προκειμένου να διατρέξωμεν τοιούτους κινδύνους θα φροντίσωμεν να παράγωμεν ποιοτικώς ομοίας προς τας του Αιγίου, έχομεν δε και ημείς και οι Ηλείοι τοιαύτας γαίας. Και τότε ούτοι αυτοί οι ευγενείς θα εζήτουν την επαναφοράν του θεσμού ούτινος εκηρύχθησαν πολέμιοι.

Οπωσδήποτε χάριν της ησυχίας του σταφιδικού κόσμου πρέπει από τούδε ν’ αγρυπνούν οι αντιπρόσωποί μας. Δεν πρέπει να εξυπνήσωμεν την τελευταίαν στιγμήν” (1124).

Το “Θάρρος” λίγο αργότερα επαναφέρει το θέμα: “Κρούομεν διά μίαν ακόμη φοράν τον κώδωνα του κινδύνου διά τους σταφιδοπαραγωγούς της περιφερείας μας και τους υπενθυμίζομεν ότι έχουν υποχρέωσιν απέναντι των ιδίων των συμφερόντων να κινηθούν ενωρίς, προτού ακόμη ληφθούν οριστικαί αποφάσεις διά την τελικήν ρύθμισιν του σταφιδικού προβλήματος προς επιβολήν των δικαίων απόψεών των εν σχέσει κυρίως με την αντίκρουσιν των παραλόγων απαιτήσεων των παραγωγών καλών ποιοτήτων της Βορείου Πελοποννήσου. Δεδομένου μάλιστα ότι οι τελευταίοι αυτοί έχουν με το μέρος των και υποστηρικτάς των απόψεών των τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και τον υφυπουργόν του Πολιτικού Γραφείου, ο κίνδυνος είναι σοβαρότατος και πρέπει να αντιμετωπισθεί εγκαίρως και αποτελεσματικώς. Τα σφάλματα του παρελθόντος έτους δεν πρέπει να επαναληφθούν και εφέτος, αν θέλωμεν να μη θρηνήσωμεν νέας καταστροφάς και να μη δοκιμάσωμεν νέας απογοητεύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι σταφιδοπαραγωγοί ας λάβουν υπ’ όψιν τας αληθείας αυτάς και αναλόγως ας πολιτευθούν” (1125).

Στο μεταξύ ο ΑΣΟ συνεχίζει να “ψάχνεται” με το θέμα των σταφιδόπανων, ενώ μια μεγάλη χρηματική διαφορά με την παλαιά “Ενιαία” παραπέμπεται στη διαιτησία: “Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλος συνεργάσθη χθες μετ’ αφιχθέντος εκ Τσεχοσλοβακίας μεγάλου ομίλου τραπεζιτών σχετικώς με την προμήθειαν σταφιδοπάνων διά τας ανάγκας των σταφιδοπαραγωγών. Εκ της γενομένης μακράς συζητήσεως διεπιστώθη ότι ο ξένος όμιλος τραπεζιτών είναι διατεθειμένος να παράσχη σταφιδόπανα εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος αξίας 50 χιλιάδων λιρών επ’ ανταλλάγματι οίνων, σταφίδος και καπνών. Αι προτάσεις αύται κρίνονται ευνοϊκαί και πιστεύεται ότι τελικώς αι συνεννοήσεις θα καταλήξουν εις συμφωνίαν.

Πληροφορούμεθα ότι η μεταξύ ΑΣΟ και κράτους αφ’ ενός και ενιαίας αφετέρου διαφοράς 35 περίπου εκατομμυρίων παρεπέμφθη εις διαιτησίαν με πρόεδρον της επιτροπής τον επίτροπον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Σπανίδην και επιδιαιτητήν τον αντιπρόεδρον του Συμβουλίου Επικρατείας κ. Παπαφράγκον”.


(1123) “Νεολόγος” (Πατρών) 17/12/1934

(1124) “Σημαία” 19/12/1934

(1125) “Θάρρος” 11/1/1935


NEWSLETTER