Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 13:44

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (225ο μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (225ο μέρος)

 

Η ανησυχία για τα μέτρα που ληφθούν από τον ΑΣΟ είναι πλέον έκδηλη στην ύπαιθρο. Σε ρεπορτάζ η εφημερίδα “Θάρρος” επικαλείται τους σταφιδοπαραγωγούς για να υποδείξει την ανάγκη να ανακοινωθούν άμεσα τα μέτρα, καθώς η συγκομιδή πλησιάζει και ο πρωθυπουργός προγραμματίζει να πάει για λουτροθεραπεία στη Γερμανία:

«Ο σταφιδοπαραγωγικός κόσμος της υπαίθρου Μεσσηνίας διατελεί εν ζωηροτάτη εξεγέρσει εναντίον του Υπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου διότι, μολονότι ούτος διαχειρίζεται υπευθύνως ως αρμόδιος υπουργός της Εθνικής Οικονομίας το σταφιδικόν ζήτημα εις ουδεμίαν ενέργειαν προέβη εισέτι διά την λήψιν από τούδε των ενδεικνυομένων μέτρων τα οποία θα εξασφαλίσουν την καλυτέραν διάθεσιν της εφετεινής εσοδείας της σταφίδος αφ’ ενός και την απαλλαγήν του προϊόντος εκ των διαφόρων υποτιμητών του αφ’ ετέρου.

Οι σταφιδοπαραγωγοί δεδομένου ότι ο κ. Πρωθυπουργός εντός των ημερών αναχωρεί εις Γερμανίαν προς λουτροθεραπείαν, όπου ως γνωστόν θα παραμείνει μέχρι των αρχών του προσεχούς Σεπτγεμβρίου, έχουν την γνώμην ότι, πρωτοβουλία του κ. Στεφανοπούλου, θα έπρεπεν εντός των ημερών προ της αναχωρήσεως του κ. Τσαλδάρη, να συγκληθεί μια ειδική σύσκεψις υπό την προεδρίαν του και τη συμμετοχή των πληρεξουσίων των σταφιδοφόρων περιφερειών καθ’ ην θα εξετασθή το όλον σταφιδικόν ζήτημα ως εμφαίνεται εφέτος και να ληφθούν αποφάσεις επί των μέτρων τα οποία επιβάλλεται να λάβη ο ΑΣΟ διά την απόδοσιν εις τους σταφιδοπαραγωγούς ικανοποιητικών τιμών.

Την άποψιν ταύτην οι σταφιδοπαραγωγοί στηρίζουν εις το γεγονός ότι κατά τους μήνας της απουσίας του κ. Πρωθυπουργού, ότε αρχίζει η σταφιδική κίνησις, είναι ενδεχόμενον να έχη δημιουργηθή οξύτατον σταφιδικόν ζήτημα διά την αντιμετώπισιν του οποίου θα εχρειάζετο η λήψις σειράς μέτρων τα οποία φυσικά άνευ της παρουσίας του κ. Τσαλδάρη δεν είναι ευχερές να ληφθούν. Διά τον λόγον αυτόν οι παραγωγοί έχουν την γνώμην ότι ο κ. Στεφανόπουλος, ο οποίος επαγγέλλεται τον σωτήρα της σταφιδοπαραγωγής, εφ’ όσον πραγματικά ενδιαφέρεται δι’ αυτήν θα έπρεπε να φροντίση διά την λήψιν εγκαίρως μέτρων ούτως ώστε να μετριασθούν οι κίνδυνοι οι οποίοι απειλούν και την εφετεινήν εσοδείαν της σταφίδος» (1158).

Και ενώ έχει δρομολογηθεί το Συνέδριο των Γαργαλιάνων, ο ΑΣΟ ανακοινώνει την πραγματοποίηση την ίδια ημέρα της ετήσιας γενικής συνέλευσης στην Καλαμάτα, όπως αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ της εφημερίδας: “

«Την 28ην τρέχοντος μηνός θα συνέλθη εις το Νομαρχιακόν κατάστημα η Γενική συνέλευσις του ΑΣΟ υπό την προεδρίαν πιθανώς του κ. Νομάρχου. Η συνεδρίασης θα αρχίση την 9ην πρωινήν, θα ληφθούν δ’ αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1) Ανακοίνωσις εκθέσεων ελεγκτών εποπτικού συμβουλίου σταφιδικών χρήσεων 1931-1932 και 1932-1933

2) Ανακοίνωσις εκθέσεως πεπραγμένων και απολογισμού σταφιδικής χρήσεως 1933-1934».

Στις πολιτικές εξελίξεις την ίδια περίοδο εντείνονται οι ζυμώσεις για τη δημιουργία πανδημοκρατικού αντιμοναρχικού μετώπου. Στην Καλαμάτα πραγματοποιείται εκδήλωση στην οποία συμμετέχουν το ΚΚΕ μέσω του Ενιαίου Μετώπου, το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας, συνδικαλιστές και φοιτητές:

«Την 6.30 της παρελθούσης Κυριακής εγένετο εις το κινηματοθέατρον “Εσπερος” η προαγγελθείσα μεγάλη σύσκεψις των αντιπροσώπων των πολιτικών κομμάτων εν τη πόλει μας, των φοιτητών και διανοοουμένων και των εργατικών και επαγγελματικών οργανώσεων διά την εκλογήν της επιτροπής οργανώσεως του αγώνος αμύνης υπέρ του Δημοκρατικού πολιτεύματος.

Κατά την διάρκειαν της συσκέψεως η οποία εσημείωσεν μεγάλην επιτυχίαν ωμίλησαν οι κ. κ. Περ. Βλαχόγιαννης και Γ. Κανελλακόπουλος εκ μέρους των φοιτητών, ο κ. Δημόπουλος του Ενιαίου Μετώπου, ο κ. Κορμάς του Αγροτικού Κόμματος, ο κ. Φερέτος εκ μέρους των αγροτών της επάνω Μεσσηνίας και ο κ. Αντ. Πετρομανιάτης δικηγόρος οι οποίοι ετόνισαν την ανάγκην οργανώσεως κοινού Δημοκρατικού μετώπου κατά της παλινόρθωσης της Μοναρχίας. Επίσης ωμίλησε και ο απόστρατος μοίραρχος, τέως Διοικητής Γενικής Ασφαλείας Δράμας κ. Ιω. Γιαλουράκος [...] Ακολούθως εξελέγη μια προσωρινή επιτροπή η οποία ερχομένη εις συνεννοήσεις μετά διαφόρων δημοκρατικών πολιτών θα εκλέξη την οριστικήν επιτροπήν αγώνος κατά του μοναρχοφασιστικού κινδύνου. Την επιτροπήν απήρτησαν οι εξής: Κων. Πράττης, Γ. Δάλλας, Θεοδ. Κορμάς, Γεωργ. Κανελλακόπουλος, Δ. Χιουρέας, Π. Βλαχόγιαννης, Γρηγ. Τσόλκας, Παναγ. Τζανετάκης, Γεώργιος Σταυρίδης, Ι. Κολλιόπουλος, Κ. Αναγνωστόπουλος, Αντ. Δημόπουλος, Ξενάκης, Αναστασόπουλος, Δ. Θεοδωρακάκος, Π. Γεωργαντέας, Ιωαν. Π. Παρασκευάς, Σ. Σταυρόπουλος, Αλ. Διακουμής, Καράμπελας, Αναστασόπουλος, Τζουβελέκης, Ομηρος Εμμανουηλίδης» (1159).

Η συμμετοχή είναι αξιοσημείωτη. Κατ’ αρχήν είναι κάτι παραπάνω από εμφανές το “άνοιγμα” του ΚΚΕ σε δυνάμεις πέρα από αυτό. Τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι αυτά τα οποία πρωταγωνίστησαν μετά από μερικά χρόνια στη δημιουργία της “Νέας Φιλικής Εταιρείας” αρχικά και του ΕΑΜ στη συνέχεια. Ως κεντρικός ομιλητής είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Πρόκειται για τον Ιωάννη Γιαλουράκο ο οποίος είχε καταγγελθεί τα προηγούμενα χρόνια για βιαιότητες εναντίον απεργών και των οικογενειών τους, αλλά στο μεταξύ είχε αποταχθεί ως βενιζελικός. Ο Γιαλουράκος εκτελέσθηκε από την ΟΠΛΑ το Σεπτέμβριο του 1943, τις ημέρες που άρχιζε στην πόλη η δεύτερη γερμανική κατοχή.

Η ανακοίνωση του συνεδρίου των Γαργαλιάνων γίνεται με επιφυλακτικότητα από το “Ριζοσπάστη”, στον οποίο “από την Πάτρα συνεργάτης γνώστης των σταφιδοπαραγωγικών ζητημάτων” προχωρεί σε παρατηρήσεις και προτείνει την αναβολή για καλύτερη προετοιμασία του συνεδρίου:

«Στις 21 του Ιούλη σύμφωνα με το ανακοινωθέν της οργανωτικής επιτροπής γίνεται στους Γαργαλιάνους της Μεσσηνίας το σταφιδοπαραγωγικό συνέδριο της Πελοποννήσου.

Μερικά σημεία του ανακοινωθέντος στα οποία διαφωνούμε είναι τα εξής: Λέει το ανακοινωθέν ότι στο συνέδριο μπορούν να πάρουν μέρος αντιπρόσωποι των συνεταιρισμών, των κοινοτήτων, των δήμων και κείνοι που θα τους εκλέξουν τουλάχιστον 10 σταφιδοπαραγωγοί. Συμφωνούμε να πάρουν μέρος οι αντιπρόσωποι συνεταιρισμών κλπ. με τη διαφορά όμως ότι αυτοί πρέπει να εκλέγονται από γενικές συνελεύσεις και όχι να εκλέγονται από το συμβούλιο και πολλές φορές ούτε αυτό να γίνεται.

Επίσης στο συνέδριο καλούνται οι νομάρχες και οι βουλευτές των σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών. Ξέρουμε από πείρα ότι οι κύριοι αυτοί θα αρχίσουν την πολιτικολογία και θα πούνε λόγια παχειά. Αν θέλουν μπορούν να πάνε στο συνέδριο και αν ενδιαφέρονται για τους σταφιδοπαραγωγούς ας ακούσουν τις αποφάσεις και ας ενδιαφερθούν για την πραγματοποίησή τους, καθένας στον κύκλο της αρμοδιότητάς των.

Ακόμα έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις: 1) Το ανακοινωθέν δεν τονίζει τα ζητήματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο. 2) Η οργανωτική επιτροπή έπρεπε να κυκλοφορήσει προκηρύξεις αναλυτικές. 3) Προτείνω να αναβληθεί μια βδομάδα το συνέδριο για να πάρει πιο μαζικό χαρακτήρα» (1160).

 

(1158) “Θάρρος” 14/7/1935

(1159) “Θάρρος” 16/7/1935

(1160) “Ριζοσπάστης” 17/7/1935


NEWSLETTER