Δευτέρα, 03 Μαϊος 2021 10:09

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 278ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 278ο)

 

Η “Σημαία” επανέρχεται στο θέμα της θρυλούμενης απομάκρυνσης των εκλεγμένων αντιπροσώπων στον ΑΣΟ, με ένα κείμενο στο οποίο θεωρεί ότι είναι απίστευτο να συμβεί αυτό:

«Διστάζομεν να πιστεύσωμεν την εν Πυργία συναδέλφω δημοσιευθείσαν είδησιν ότι η κυβέρνησις μελετά την μερικήν αντικατάστασιν των αιρετών συμβούλων του ΑΣΟ. Διότι αν τούτο ηλίθευε, θα διεπιστούτο ότι οι εισηγηταί του παραδόξου τούτου μέτρου αντιφέρονται εις την θέλησιν της ολότητας των σταφιδοπαραγωγών. Διότι οι υπάρχοντες σύμβουλοι, πλην του ότι είναι οι εκλεκτοί του σταφιδικού κόσμου και απολαμβάνουν της αμερίστου εμπιστοσύνης αυτού, προσέφερον και εξακολουθούν να προσφέρουν μεγάλας υπηρεσίας εις την σταφιδικήν υπόθεσιν. Διότι εχάραξαν και ακολουθούν μίαν τακτικήν, η οποία προώρισται να προσφέρει θετικάς υπηρεσίας εις τους παραγωγούς. Επί μίαν διετίαν οι σύμβουλοι του ΑΣΟ παρακολουθούντες όλας τας φάσεις του σταφιδικού προβλήματος εμόρφωσαν ωρισμένας πεποιθήσεις, και εντός των ημερών αυτών, ότε θα τεθή επί τάπητος το ζήτημα θα διατυπώσουν τα συμπεράσματα εις τα οποία προήλθον, ως προς τα ληπτέα μέτρα διά την βελτίωσιν των τιμών του προϊόντος και την αντιμετώπισιν της κρίσεως. Η κυβέρνησις δεν φανταζόμεθα ότι θα θελήση να έλθη αντιμέτωπος προς τον ωργανωμένον σταφιδικόν κόσμον, επιχειρούσα μιαν κακήν πράξιν στρεφομένην κατ’ αυτού. Εν πάσει περιπτώσει συνιστώμεν εις τους ωργανωμένους παραγωγούς να εφησυχάσουν, διότι δεν τολμώμεν να υποθέσωμεν ότι η κυβέρνησις, υπήκουσα εις υπόπτους ειλικρινείας εισηγήσεις, θα διαπράξη τερατώδες πραξικόπημα διά το οποίον μόνον την αγανάκτησιν του σταφιδικού κόσμου θα προκαλέσει» (1262).

Στο “Θάρρος” δημοσιεύεται η πληροφορία ότι θα πραγματοποιηθεί το σταφιδικό συνέδριο και σε αυτό θα συζητηθεί και το θέμα των αντιπροσώπων στον ΑΣΟ:

«Υπήρχον χθες ενταύθα πληροφορίαι κατά τας οποίας κατόπιν σχετικής εντολής του υπουργού Εθνικής Οικονομίας ήρχισε η σχετική προεργασία διά το μέλλον να συγκροτηθή εντός των προσεχών ημερών μέγα σταφιδικόν συνέδριον εν Αθήναις, κατά το οποίον θα εξετασθή εν πλάτει το όλον σταφιδικόν ζήτημα, θα προταθούν δε διάφοροι λύσεις και επ’ αυτών θα ληφθούν αποφάσεις αφορώσαι την καλλιτέρευσιν αφ’ ενός των τιμών του σταφιδοκάρπου καθώς επίσης και την κατά τον επιστημονικόν τρόπον επεξεργασίαν του προϊόντος τούτου.

Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας μας, κατά το συγκροτηθησόμενον σταφιδικόν συνέδριον πρόκειται να διαξαχθή ευρυτάτη συζήτησις των μελλόντων να μετάσχουν τούτου αντιπροσώπων των διαφόρων σταφιδοπαραγωγικών περιφερειών, και περί του ζητήματος της αντικαταστάσεως των αιρετών συμβούλων του ΑΣΟ αντιπροσώπων της σταφιδοπαραγωγής Μεσσηνίας παρά τω ανωτέρω οργανισμώ.

Κατά τας παρεχομένας πληροφορίας, εις το ζήτημα της αντικαταστάσεως των συμβούλων θα εξετασθή η άποψις αν συμφέρη ή μη εις την σταφιδοπαραγωγήν η απομάκρυνσις των αιρετών συμβούλων και η αντικατάστασις τούτων παρ’ άλλων προσώπων διοριζομένων κατόπιν υπό του υπουργείου» (1263).

Και όταν υπάρχουν μεγάλα προβλήματα πάντα εμφανίζεται η λύση αύξησης της εσωτερικής κατανάλωσης, αυτή τη φορά με τη διανομή με μικρή τιμή σταφίδας στα σχολεία της Βόρειας Ελλάδας:

«Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών το συμβούλιον του ΑΣΟ προβαίνει εις την εφαρμογήν διαφόρων μεθόδων, διά των οποίων θα επιτευχθή η σημαντική αύξησις της εσωτερικής καταναλώσεως της σταφίδος μας.

Ούτω αι από ημερών διεξαγόμεναι συνεννοήσεις μεταξύ του υπουργείου της Παιδείας και του Οργανισμού βαίνουν προς την εφαρμογήν του “δελτίου σταφίδος” με το οποίον εγκαινιάζεται διά τον εφετεινό χειμώνα η διάδοσις της σταφίδος εις τα σχολεία. Υπολογίζεται ότι πεντακόσιαι χιλιάδες περίπου μαθηταί της Στερεάς Ελλάδος, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης, ολοκλήρου δηλαδή της Βορείου Ελλάδος όπου η σταφίς εις την ύπαιθρον κυρίως χώραν είναι άγνωστος, θα φάγουν το εθνικόν προϊόν, διότι θα είνε δυνατόν ώστε κάθε μαθητής αγοράζων εν τω σχολείω του το δελτίον έναντι 2-2,50 δραχμών να ανταλλάσση τούτο με 100 δράμια σταφίδος κορινθιακής ηγγυημένης καθαριότητος και συσκευασμένης εις χάρτινα σακκίδια εις τα εργοστάσια του ΑΣΟ.

Υποστηρίζεται ότι δι’ αυτού του τρόπου θα ενισχυθή η υγεία της μαθητικής νεολαίας ήτις τρέφεται ελλιπέστατα, έτι δε μάλλον θα επεκταθή η σύστασις των μαθητικών συσσιτίων εις τα πλείστα όσα σχολεία. Επίσης ανεξαρτήτως των άνω υγιεινών πλεονεκτημάτων του τρόπου τούτου της διαδόσεως, η επέκτασις τούτου και εις άλλας κοινωνικάς τάξεις, ήτοι τας εργατικάς, αστικάς κ.λπ. θα προκαλέση μεγίστην απορρόφησιν σταφίδων υπό του Ελληνικού λαού, γεγονός, το οποίον από γεωργοοικονομικής απόψεως είναι μεγίστης σημασίας, καθόσον θα δυνηθή ο ΑΣΟ διαθέτων 15-20 χιλιάδας τόννους σταφίδος να εισπράξη περί τα 80-100 εκατομμύρια δραχμών με τα οποία θα ενισχύση σημαντικώς τους σταφιδοπαραγωγούς» (1264).

Και ο “πόλεμος” κατά της αντικατάστασης των εκπροσώπων σταφιδοπαραγωγών συνεχίζεται:

«Πρέπει να εννοήση ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας ότι οι Ελληνες σταφιδοπαραγωγοί δεν είναι δυνατόν να καταστούν όργανα κρατικών υπαλλήλων, ούτε θα επιτρέψουν την ρύθμισιν της οικονομικής των ζωής από την σοφίαν των. Διότι αν ήσαν ικανοί να μεριμνήσουν σοβαρώς διά τους παραγωγούς, ούτε αυτόνομοι οργανισμοί θα εδημιουργούντο ούτε οι παραγωγοί θα εδυστύχουν. Οι σταφιδοπαραγωγοί θέλουν να ρυθμίζουν αυτοί τα του οίκου των. Δεν θα ανεχθούν άλλους ρυθμιστάς της τύχης των. Αλλοίμονον δε και τριαλλοίμονον, εάν η τύχη των αυτονόμων οργανισμών εξηρτάτο από τοιαύτην δράσιν ή ανάμειξιν κρατικών υπαλλήλων εχόντων άλλον προορισμόν. Εφ’ όσον λοιπόν ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας παραγνωρίζει την αλήθειαν ταύτην και προτίθεται να μεταρρυθμίση την διοίκησιν του ΑΣΟ κατά τρόπον ώστε η πλειοψηφία των συμβούλων να αποτελείται από δημοσίους υπαλλήλους, διαπράττει τεράστιον σφάλμα, και θίγει κυρίως τα συμφέροντα των σταφιδοπαραγωγών. Είναι πιθανόν τα συμβούλια να διαπράττουν σφάλματα. Είναι πιθανόν να προκαλούν και των σταφιδοπαραγωγών τας διαμαρτυρίας, ωρισμένα των μέτρα. Αλλά πρέπει να γνωρίζη ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας ότι αν τα αιρετά συμβούλια διαπράττουν δέκα σφάλματα οι κρατικοί υπάλληλοι είναι ικανοί να διαπράττουν εκατόν δέκα σφάλματα. Ας αφήση λοιπόν ήσυχον την σταφιδικήν οικογένειαν ο κ. Υπουργός της Εθνικής Οικονομίας και ας μην γίνεται όργανον κακών και υπόπτων εισηγήσεων, ας θελήση δε να εκτιμήση προσηκόντως τους λόγους ένεκα των οποίων ο συνάδελφός του επί των Εσωτερικών κ. Σχινάς, παρά το πλευρόν των σταφιδοπαραγωγών ιστάμενος, αρνείται να συγκατατεθή εις μίαν ενέργειαν ήτις πρόκειται μόνον την οργήν του σταφιδικού κόσμου να προκαλέση. Εποπτεύσατε κύριε υπουργέ τον ΑΣΟ, ελέγξατέ τον αυστηρώς, καταγγείλατε, αν έχετε στοιχεία, ωρισμένας του πράξεις, συντρέξατέ τον, φωτίσατέ τον, αλλά μην γίνεσθε όργανον κακών εισηγήσεων. Σεβασθήτε τους συνεταιρισμένους σταφιδοπαραγωγούς, δηλαδή τα εννέα δέκατα των σταφιδοπαραγωγών, εξ ων απορρέει ο ΑΣΟ και μη τίθεσθε αντιμέτωπος κατ’ αυτών χωρίς λόγον.

Η διαχείρισις του σταφιδικού εκ μέρους αυτών των ιδίων των σταφιδοπαραγωγών αποτελεί την καλυτέραν εγγύησιν διά μίαν πρόοδον. Μη επεμβαίνετε κατά τρόπον ανακόπτοντα την πρόοδον αυτήν. Απορρίψατε τας κακάς εισηγήσεις κακών συμβούλων» (1265).

(1262 ) “Σημαία” 20/11/1935

(1263) “Θάρρος” 21/11/1935

(1264) “Σημαία” 21/11/1935

(1265) “Σημαία” 21/11/1935

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER