Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 22:18

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 314ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 314ο)

 

Του Ηλία Μπιτσάνη

 

 

Οπωσδήποτε ετόνισεν ο κ. Παναγόπουλος, η ολοκληρωτική αποζημίωσις των σταφιδοπαραγωγών ως εγένετο κατά τα παρελθόντα έτη, είναι δύσκολον να επιτευχθή. Το μόνον δε δυνατόν είνε να γίνουν παρά της Αγροτικής Τραπέζης μεμονωμέναι και επισταμέναι εκτιμήσεις των πληγέντων κτημάτων, να ληφθή δε μέριμνα όπως το πιστωτικόν τούτο ίδρυμα φανή επιεικές προς τους όντως πληγέντας αγρότας κατά την είσπραξιν των προς αυτό χρεών. Ηδη, πρόσθεσε, συνεννοήθην μετά του διευθυντού του υποκαταστήματος της Αγροτικής εν Μεσσήνη κ. Οικονομόπουλον ο οποίος δι’ αναφοράς του προς την Διοίκησιν της Τραπέζης εζήτησε την αποστολήν ειδικών γεωπόνων οι οποίοι θα ενεργήσουν το συντομώτερον τας εκτιμήσεις.

 

Οσον αφορά την αίτησιν των σταφιδοπαραγωγών Θουρίας όπως γίνη και εφέτος παραλαβή χλωράς υπό των εν Θουρία συγκροτημάτων του ΑΣΟ, ο κ. Νομάρχης ανεγνώρισε το δίκαιον των παραγωγών και υπεσχέθη να ενεργήση παρά τη κυβερνήσει όπως διαταχθή η παραλαβή χλωράς σταφίδος εν Θουρία εκκενουμένων των εκεί δεξαμενών.

Μετά την επίδοσιν του υπομνήματος προς τον κ. Νομάρχην η 30μελής επιτροπή των περονοσποροπλήκτων σταφιδοπαραγωγών των δύο επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης, προέβη εις την σύστασιν επταμελούς επιτροπής αποτελεσθείσης εκ των Ι. Μιχαλοπούλου, Αθ. Μπουζαλά, Λυκ. Καρβέλη, Ευγενίου Φρούντζα, Αν. Παπατσαρουχά, Ευστ. Γαλανοπούλου και Κων. Διαμαντοπούλου η οποία κατόπιν συσκέψεως απεφάσισεν όπως συγκροτηθή την προσεχή Κυριακήν 14η τρέχοντος και περί ώραν 3 μ.μ. συγκέντρωσις των σταφιδοπαραγωγών των δύο προαναφερομένων επαρχιών προκειμένου να ανακοινωθώσι προς αυτούς αι μέχρι τότε ενέργειαί της και να ληφθούν ανάλογοι αποφάσεις» (1330).

Στην Αθήνα συνεχίζονται οι συνεδριάσεις των επιτροπών στη “γραμμή” που έχει ήδη χαραχτεί:

«Εσυνέχισε και χθες τας εργασίας της η 15μελής επιτροπή του σταφιδικού. Κατ’ αυτήν υπεβλήθη η έκθεσις της 9μελούς υποεπιτροπής διά της οποίας υποδεικνύονται τα κάτωθι μέτρα:

1) Σύστασις οργανισμού ενιαίας διαχείρισης σταφίδος.

2) Απόλυτος απαγόρευσις με αυστηράς ποινικάς κυρώσεις νέων φυτειών.

3) Αμεσος υποχρεωτική εκρίζωσις των από 6 Φεβρουαρίου 1934 γενομένων παρανόμως φυτειών.

4) Καθιέρωσις τοπικού ποιοτικού παρακρατήματος 10% επί της παραγωγής πληρωτέας επ’ ελαχίστη τιμή 2.500 δραχμάς.

5) Προαιρετική εκρίζωσις σταφίδων παραγουσών βιομηχανοποιήσιμον σταφίδα επί ικανοποιητική αποζημιώσει.

6) Αμεσος κατάργησις του γενικού παρακρατήματος και ισορρόπησις της προσφοράς προς την ζήτησιν διά την προσεχή εσοδείαν με ελαχίστην τιμήν αγοράς των πλεονασμάτων 3.000-3.600 δραχμάς κατά ποιότητα και χιλιόλιτρον επί τη βάσει των οικονομικών μέτρων των υποδειχθέντων υπό της 5μελούς επιτροπής.

Σήμερον θα συνέλθη εις σύσκεψιν η κοινοβουλευτική επί του σταφιδικού επιτροπή προς εξέτασιν των κάτωθι θεμάτων: 1) Υπόδειξις μέτρων διά το αρχόμενον σταφιδικόν έτος. 2) Πωλητική τιμή πλεονασμάτων και παρακρατήματος. 3) Εγγειος φορολογία, συναλλαγματικόν παρακράτημα, φορολογία οινοπνεύματος. Εις την σύσκεψιν θα μετάσχουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας» (1331).

Οι αντιπρόσωποι όμως των σταφιδοπαραγωγών επιβεβαιώνουν τις βαθιές αντιθέσεις που υπάρχουν σε κρίσιμα ζητήματα:

«Κατά την χθεσινήν συνεδρίασιν της 15μελούς επιτροπής ανεκοινώθησαν τα πορίσματα των καταρτισθεισών 2 υποεπιτροπών και διεξήχθη συζήτησις επί της καταρτίσεως ή μη του παρακρατήματος. Οι αντιπρόσωποι των παραγωγών κατωτέρων ποιοτήτων ετάχθησαν υπέρ της διατηρήσεως του ισχύοντος συστήματος του παρακρατήματος καθ’ όσον τυχόν κατάργησις αυτού θα απέβαινεν εις πλήρη καταστροφήν των παραγωγών. Εκ των αντιπροσώπων παραγωγών οι κ. κ. Λουπινάς και Μπουλαλάς ετάχθησαν υπέρ της αμέσου καταργήσεως του παρακρατήματος.

Ακολούθως διεξήχθη συζήτησις επί της εξευρέσεως των απαιτουμένων πορών διά την εξαγοράν των πλεονασμάτων, κατά την οποίαν οι μετέχοντες της επιτροπής κρατικοί υπάλληλοι υπεστήριξαν ότι ο προταθείς υπό της ειδικής επιτροπής τρόπος είναι απραγματοποίητος και ως εκ τούτου δημιουργείται ανάγκη εξευρέσεως 70 εισέτι εκατομμυρίων δραχμών.

Ο κ. Μοδινός επρότεινεν όπως ορισθή εις το πόρισμα της επιτροπής τιμή της σταφίδος διά την επί θύραις εσοδείαν, ανέπτυξε δε την γνώμην ότι η τιμή αύτη πρέπει να είναι 2.000 δραχμές για την βιομηχανοποιήσιμον σταφίδα και 2.000-3.000 δραχμές διά τα πλεονάσματα. Ενεκα της διαφοράς γνωμών επί του ζητήματος τούτου, η επιτροπή δεν κατέληξεν χθες εις οριστικάς αποφάσεις.

Ο πρόεδρος της επιτροπής κ. Ρούφος μετά την συνεδρίασιν καλέσας τους αντιπροσώπους της παραγωγής επεχείρησε να δώση συμβιβαστικήν λύσιν, χωρίς όμως και να το επιτύχη. Κατόπιν τούτου οι αντιπρόσωποι της παραγωγής θα υποβάλουν εις την επιτροπήν ιδιαιτέρας προτάσεις βάσει των αντιλήψεων τας οποίας υπεστήριξαν» (1332).

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα, στην ύπαιθρο η κυβέρνηση Μεταξά έχει εξαπολύσει κύμα τρομοκρατίας. Η Χωροφυλακή απαγορεύει τη συγκέντρωση των σταφιδοπαραγωγών στο Πλατύ, προειδοποιεί ότι θα την διαλύσει βίαια και θα ασκήσει διώξεις κατά των οργανωτών:

«Αύριον την 3 μ.μ. θα συγκροτηθή εις τον σιδηροδρομικόν σταθμόν Μπάστα μεγάλη συγκέντρωσις των περονοσποροπλήκτων σταφιδοπαραγωγών Μεσσηνίας, προκειμένου να ληφθώσι αποφάσεις διά τον αγώνα των προς παροχήν αποζημιώσεων, μετά την τελείαν καταστροφήν της παραγωγής των. Σχετικώς διενεμήθη μεταξύ του αγροτικού κόσμου η κάτωθι πρόσκλησις:

Η επιτροπή αγώνος περονοσποροπλήκτων παραγωγών επαρχιών Καλαμών και Μεσσήνης προς άπαντας τους σταφιδοπαραγωγούς.

Κύριοι καλείσθε όπως την 14ην τρέχοντος και περί ώραν 3 μ.μ. συγκεντρωθήτε εν τω σιδηροδρομικώ σταθμών Μπάστα προκειμένου να συζητηθώσι τα ακόλουθα θέματα:

1) Ανακοίνωσις ενεργειών επιτροπής.

2) Λήψις διαφόρων αποφάσεων.

Καλάμαι 10-6-36

Η επιτροπή

Ι. Μιχαλόπουλος, Α. Μπουζαλάς, Λ. Καρβέλης, Ε. Φρούντζας, Ανδρ. Παπατσαρουχάς, Ευστ. Γαλανόπουλος, Κωνστα. Διαμαντόπουλος, Περ. Καψαλιάρης.

Υπό της Διοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσηνίας μας απεστάλη το κάτωθι ανακοινωθέν:

Κατόπιν ισχυούσης διαταγής του υπουργείου Εσωτερικών απαγορεύεται πάσα συγκέντρωσις εν ανοικτώ ή κλειστώ χώρω εντός της πόλεως Καλαμών και εις ολόκληρον την περιφέρειαν της Διοικήσεως Μεσσηνίας. Πάσα ταύτη θα διαλύεται βιαίως και θα ενεργούνται κατά των υπαιτίων τα νόμιμα.

Ο Διοικητής της Διοικήσεως

Δημ. Παπαγεωργίου» (1333).

Ταυτόχρονα οι χωροφύλακες αλωνίζουν πόλη και ύπαιθρο αναζητώντας να συλλάβουν τον Τάση Κουλαμπά και άλλα στελέχη των σταφιδοπαραγωγών που κρύβονται και ετοιμάζονται να οργανώσουν νέο πανσταφιδικό συνέδριο:

«Τη Δευτέρα η ασφάλεια έκανε έρευνα σε 10 σπίτια της Καλαμάτας με σκοπό να… ανακαλύψει το σταφιδοπαραγωγό Τάση Κουλαμπά. Στην Πυλία και Τριφυλία καταζητούνται πολλοί σταφιδοπαραγωγοί μέλη του περσινού σταφιδικού συνεδρίου Γαργαλιάνων, ανάμεσα στους οποίους είναι και οι Κουβελιώτης και Παπαμικρούλης. Επίσης η ασφάλεια συνεχώς ενοχλεί και τρομοκρατεί τον διανοούμενο αντιφασίστα δικηγόρο Θ. Κορμά και τον απειλεί με εχτόπιση.

Μη έχοντας δε εμπιστοσύνη στο στρατό έχουν εξαπολύσει ενάντια στην επαρχία Τριφυλίας 100 χωροφύλακες και θα στείλουν άλλους 200. Επίσης αποσπάσματα με επικεφαλής αξιωματικούς της Χωροφυλακής περιτρέχουν τα σταφιδοφόρα χωριά έχοντας σκοπό να κάνουν μαζικές συλλήψεις και εχτοπίσεις των σταφιδοπαραγωγών. Ιδιαίτερα δε στρέφουν την προσοχή τους ενάντια στους πιο ξύπνιους και συνειδητούς παραγωγούς. Ολόκληρος η περιφέρειά μας έχει μεταβληθεί σε στρατόπεδο επιδρομέων. Οι σταφιδοπαραγωγοί είναι καταγαναχτισμένοι για τα τρομοκρατικά αυτά μέτρα που η φιλοφασιστική κυβέρνηση Μεταξά έχει εξαπολύσει σ’ ολόκληρο το Νομό θέλοντας να πνίξει τη δίκαιη εξέγερση των σταφιδοπαραγωγών που απειλείται και που ασφαλώς θα ξεσπάσει σε στιγμή που οι σταφιδοπαραγωγοί δεν είνε διατεθειμένοι να δεχτούν τις 2.035 δραχμές το χιλιόλιτρο της σταφίδας που ξέρουν πως θα τους ρίξει στην πείνα και στο θάνατο» (1334).

 

 

(1330) “Σημαία” 11/6/1936

(1331) “Σημαία” 11/6/1936

(1332) “Σημαία” 13/6/1936

(1333) “Σημαία” 13/6/1936

(1334) “Ριζοσπάστης” 13/6/1936

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER