Σάββατο, 14 Μαϊος 2016 12:13

Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος: Σχεδιάζοντας έναν βιώσιμο αναπτυξιακό οδικό άξονα

Γράφτηκε από την
Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος: Σχεδιάζοντας έναν βιώσιμο αναπτυξιακό οδικό άξονα

 

Προσεγγίζουμε τον οδικό άξονα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος από μία διαμορφωμένη κοινή οπτική γωνία με τις όποιες ιδιότητές μας, δημότες των δύο δήμων Καλαμάτας - Μεσσήνης, που επηρεάζονται τα μέγιστα από τη συγκεκριμένη χωροθέτηση ενός βασικού έργου ανάπτυξης της Μεσσηνίας. 

 

Συμφωνούμε αρχικά ότι το εφικτό της πραγματοποίησης του έργου αυτού στην σημερινή συγκυρία πρέπει να είναι βασικό κριτήριο αξιολόγησης της όποιας επιλογής. Επίσης οφείλει ο σχεδιασμός ενός σύγχρονου οδικού δικτύου να γίνεται με βάση έναν διευρυμένο κατάλογο στόχων, ο οποίος εκτός από τους παραδοσιακούς στόχους της ασφαλούς κυκλοφορίας και τις ανάγκες κυκλοφοριακής ροής, προβλέπει περισσότερο απ’ ό,τι μέχρι τώρα να εξασφαλίσει την διαφύλαξη της ποιότητας του φυσικού αλλά και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και να λαμβάνει υπόψη την εξοικονόμηση των φυσικών διαθέσιμων.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Ο σχεδιασμός ενός οδικού δικτύου οφείλει:

- Από άποψη κυκλοφορίας: Να εξυπηρετήσει τις υπάρχουσες και μελλοντικές κυκλοφοριακές ανάγκες σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων ( ΟΜΟΕ). Να εξασφαλίζει την ασφάλεια.

- Από άποψη του φορέα του έργου (η προφύλαξη του Δημοσίου συμφέροντος): Να είναι η βέλτιστη δυνατή χάραξη τόσο οριζοντιογραφικά όσο και υψομετρικά (ορθολογισμένη δαπάνη απαλλοτριώσεων, χωματουργικών, τεχνικών έργων κ.λπ.), μείωση δαπάνης κατασκευής. Να συνδράμει στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και να συμβάλει στην ισοβαρή αξιοποίηση των ιδιοκτησιών.

Να είναι ταχεία η περαίωση του έργου.

- Από την άποψη της ποιότητας ζωής των κατοίκων (η οδός κατασκευάζεται για να εξυπηρετήσει τους κατοίκους μόνιμους - επισκέπτες της περιοχής από την οποία διέρχεται, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της): Η περιβαλλοντική αποδοχή των έργων της οδού, η εναρμόνιση της οδού με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές συνθήκες και το τοπίο. Να μην παραχωρηθούν μεγάλες εκτάσεις. Η αποδοχή της οδού από τον πολίτη και η πλήρης εξυπηρέτηση από το έργο και τις εγκαταστάσεις του. Να υπάρχει προστασία γεωργικών καλλιεργειών και ιδιοκτησιών.

Β. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Επανερχόμαστε να αξιολογήσουμε ποίους από τους όρους σχεδιασμού Οδικού Δικτύου πληροί η μελέτη που συνετάχθη από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. και που με περίεργη εμμονή επαναφέρει συχνά ο δήμαρχος Καλαμάτας, αν και καταρρίψαμε την ορθότητά της με συγκεκριμένα τεκμηριωμένα στοιχεία στο Δ.Σ. Καλαμάτας και με άλλες δημοσιεύσεις μας.

Από τους προηγούμενους διακριτούς όρους Σχεδιασμού Οδικού Δικτύου σαφέστατα προκύπτει ότι ελάχιστους από αυτούς πληροί η υπάρχουσα μελέτη και συγκεκριμένα αυτούς που αφορούν στην κυκλοφορία (παρ. 1) και με σημαντικούς ενδοιασμούς ως προς την ασφάλεια. Δεν πληρούται κανείς από τους υπολοίπους που αφορούν την άποψη του φορέα του έργου (παρ. 2), την ποιότητα ζωής των κατοίκων (παρ. 3) και ουσιαστικά καταπατώνται βάναυσα. 

Ο νέος σχεδιασμός (νέα μελέτη) που συνίσταται, στην επέκταση του τμήματος του αυτοκινητοδρόμου προς Μεσσήνη, την παράκαμψη αυτής περί την προβλεπομένη περιμετρική οδό του σχεδίου πόλεως αυτής, την βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, δημιουργώντας οδό δύο λωρίδων ανά κατεύθυνση και την παράκαμψη της Βελίκας. Η νέα αυτή μελέτη θα αξιολογηθεί ακριβέστερα όταν ολοκληρωθεί και θα υπάρξει και πρόταση για την σύνδεση με την Καλαμάτα.

Ομως από την συγκεκριμένη χωροθέτηση(περιγραφή) προκύπτουν τα εξής:

Α. Για τον σχεδιασμό του Οδικού Αξονα Καλαμάτας - Ριζόμυλος - Πύλος: Είναι εφικτή η πραγματοποίησή του στην σημερινή συγκυρία λόγω σημαντικής μείωσης του κόστους (μείωση πέραν του 60% στη δαπάνη απαλλοτριώσεων, χωματουργικών κ.λπ.). Η περιβαλλοντική αποδοχή των έργων της οδού, η εναρμόνισή με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές συνθήκες και το τοπίο. Η συμβολή της στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και στην ισοβαρή αξιοποίηση των ιδιοκτησιών. Εξυπηρετεί τις υπάρχουσες και μελλοντικές κυκλοφοριακές ανάγκες σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) και εξασφαλίζει την ασφάλεια. Η δυναμική ανάπτυξη της πολλά υποσχόμενης τουριστικά περιοχής θα είναι σημείο αναφοράς για τον Δήμο Μεσσήνης όμως σημαντικό μέρισμα θα καρπωθεί και ο Δήμος Καλαμάτας, από την διεύρυνση της τουριστικής περιοχής αλλά και από συνολική λειτουργία της περιοχής, ως ενιαία μεταξύ των δύο δήμων.

Β. Για την περιοχή του Δήμου Καλαμάτας: Δυναμική επέκταση της περιοχής υψηλής ανάπτυξης και μελλοντικής προσδοκίας πέραν του διπλασίου. Αποφυγή εργασιών στην ευαίσθητη περιοχή του Ιερού του Ποσειδώνος στα Ακοβίτικα (Ασπρόχωμα). Ανάγκη πρόβλεψης σχεδιασμού και εφαρμογής σημαντικών Περιβαλλοντολογικών όρων στις Κεντρικές Υποδομές Πόλεως (Βιολογικός κ.λπ.).

Γ. Για την περιοχή του Δήμου Μεσσήνης: Δυναμική επέκταση της περιοχής υψηλής ανάπτυξης και μελλοντικής προσδοκίας (πέραν του τριπλασίου) καθώς και ουσιαστική αξιοποίηση περιοχών υποβαθμισμένων από την υπάρχουσα μελέτη (ΠΟΕ4, ΠΟΕ6 ΓΠΣ Μεσσήνης). Ο σεβασμός του φυσικού περιβάλλοντος (εναρμόνιση της οδού με τις τοπικά επικρατούσες οικιστικές, μορφολογικές, φυσικές συνθήκες και το τοπίο). Η αποδοχή της οδού από τον πολίτη και η πλήρης εξυπηρέτηση από το έργο και τις εγκαταστάσεις του. Η εξασφάλιση πόρων από την συνολική μείωση της δαπάνης του έργου για βελτίωση των υφισταμένων καθέτων και παραλλήλων οδών (ήπιας κυκλοφορίας) προς την παραλία αλλά και η προσαρμογή του οδικού άξονα με τις συντρέχουσες οδούς.

Σαφέστατα ο σχεδιασμός ενός βιώσιμου με αναπτυξιακό χαρακτήρα οδικού άξονα πρέπει να γίνεται με βάση έναν διευρυμένο κατάλογο στόχων. Από τις ανωτέρω συγκρίσεις φαίνεται ότι ο νέος σχεδιασμός καλύπτει το σύνολο από αυτούς εν αντιθέσει με την υπάρχουσα μελέτη που πληροί ελάχιστους από αυτούς. 

Παναγιώτης Αλούπης    

Δ.Σ. Καλαμάτας      

Νικόλαος Μιχαλόπουλος 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 


NEWSLETTER