Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 22:34

Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Καθαρό μέρισμα 8,93 ευρώ ανά μετοχή

Γράφτηκε από την
Καπνοβιομηχανία Καρέλια: Καθαρό μέρισμα 8,93 ευρώ ανά μετοχή

 Η Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. ανακοινώνει ότι "η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 30ής/6/2021 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση του 2020 ανερχόμενου στο ποσό των 9,40 ευρώ (μικτό) ανά μετοχή, από το οποίο παρακρατείται φόρος ποσοστού 5%, όπως ισχύει, ήτοι καθαρό πληρωτέο μέρισμα ύψους 8,93 ευρώ ανά μετοχή.

Από την 5/7/2021, ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την 6η/7/2021 (record date). Ημερομηνία ενάρξεως πληρωμής μερίσματος ορίσθηκε η 12/7/2021. Το μέρισμα θα καταβάλλεται από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank Α.Ε. ως εξής: Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον κανονισμό λειτουργίας του ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις του. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον ειδικό λογαριασμό της μερίδας τους στο Σ.Α.Τ. υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων. Η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος μέσω του δικτύου της Alpha".


NEWSLETTER