Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 18:22

Το ΓΕΩΤΕΕ για την εξόρυξη λιγνίτη

Η Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. κατόπιν αιτήματος του Δήμου Πύλου – Νέστορος εξέτασε το θέμα της Μ.Π.Ε. εξόρυξης λιγνίτη πλησίον των οικισμών Χωματερού και Φαλάνθης Δ.Ε. Κορώνης, στην υπ’ αριθμ. 1/30-1-2012 συνεδρίασή της και διατύπωσε τις κάτωθι απόψεις:
Είναι γεγονός ότι η κατασκευή και λειτουργία λιγνιτορυχείων έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανάμεσα στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και επιπτώσεις στο παρόν και το μέλλον των υδατικών πόρων και στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτών της Μεσσηνίας. Με σκοπό την ορθολογική χρήση των υδατικών πόρων έχει εκδοθεί η Ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60 για την εναρμόνιση με την οποία η Ελλάδα έχει λάβει αυστηρή προειδοποίηση.
Από την μελέτη της υπόθεσης προκύπτει ότι προκειμένου να γίνει εξόρυξη του λιγνίτη στην περιοχή Χωματερού και Φαλάνθης της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης θα πρέπει να ταπεινωθεί η στάθμη του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και τα αντλούμενα ύδατα να εκτραπούν σε άλλους υδάτινους αποδέκτες, εκτός της λεκάνης εξόρυξης. Αυτό γιατί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής βρίσκεται πολύ κοντά στην επιφάνεια και πάνω από την υπό εξόρυξη στρώση, στο βάθος των 40 μέτρων. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να είναι λειτουργική η επένδυση θα απαιτούνται συνεχείς υπεραντλήσεις για την ταπείνωση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής με προφανείς επιπτώσεις στις υδρευτικές και αρδευτικές γεωτρήσεις και πηγές που υδρεύουν την ανατολική παράκτιας περιοχή της Πυλίας. Ειδικά για την περιοχή αυτή είναι γνωστό ότι δεν υπάρχουν μεγάλα υδατικά αποθέματα και την κρίσιμη υδρευτική περίοδο (μέγιστη ζήτηση) παρουσιάζονται ελλείψεις.
Κατόπιν των παραπάνω το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας κρίνει ότι από την κατασκευή του υπό εξέταση έργου προκαλούνται επιπτώσεις στα υδατικά αποθέματα της περιοχής οι οποίες έχουν αγνοηθεί στο σύνολό τους από την περιβαλλοντική μελέτη, γεγονός το οποίο αποτελεί στοιχειώδη έλλειψη αυτής η οποία θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί.
Εν συνεχεία το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας επιφυλάσσεται για την επανεξέταση του θέματος.

Για την Διοικούσα Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. Λαμπρόπουλος
Γεωπόνος