Δευτέρα, 01 Απριλίου 2019 12:26

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 175ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 175ο)

 

Στον Πύργο προγραμματίζεται συλλαλητήριο την ίδια ημέρα με αυτό του Αιγίου: «Καλούνται άπαντες οι σταφιδοπαραγωγοί σήμερον Κυριακή 26/8 και ώραν 10ην π. μ. εν τη πλατεία των Καφενείων εις συλλαλητήριον διαμαρτυρίας κατά των απόψεων υποτιμητών μεγαλεμπόρων Πατρών.

Η Οργανωτική Επιτροπή: Ευθ. Καρανικολός, Παν. Μαρινόπουλος, Πέτρος Μαρκουτσάς, Ιωάν. Κωστόπουλος, Γαβριήλ Σακελλαρίου, Θεόδ. Μαλαπέτσας, Ιω. Βιλαέτης, Διον. Κουρτούτος Πύργου, Θεοδ. Σφακόπουλος Κολλύρι, Γ. Σακελλαρόπουλος, Διον. Μπακόπιυλος Αλποχώρι, Α. Ζαφειρόπουλος, Ιωάν. Παπαδόπουλος, Ανδρ. Βρυνιώτης, Αρ. Μπερτσάτος Σκουροχώρι, Αλ. Μαλεβίτης, Κ. Σταθόπουλος Μυρτιά, Ανδρ. Μαντζαντώνης, Νικολ. Πετρόπουλος Βούναργο, Διον. Τσαπάρας, Μ. Βγενόπουλος Κατσαρού, Ευστ. Θεοδοσόπουλος Τζόγια, Γεωργ. Πικέας Λαμπέτι, Γεώρ. Τσόπελας, Παν. Καράμπελας Βαρβάσαινα, Θεοδ. Βλαχογιαννόπουλος, Κων. Λουκόπουλος Ξυλοκέρα, Αν. Τράπαλης, Σ. Καράμπελας Λαστέικα, Ανθ. Πολίτης Βροχίτσα, Ευθ. Παπαγιαννόπουλος Φωναΐτικα, Γεώρ. Μαρνέρας Ρώμεσι, Θεοδ. Κούλας Μαλαπάσι, Ηρακ. Στεφανόπουλος Βυτινέικα”.

 

Μια άλλη επιτροπή όμως προγραμματίζει δύο συλλαλητήρια για την επόμενη ημέρα σε Πύργο και Αμαλιάδα:

«Επραγματοποιήθη χθες εν Αμαλιάδι η σύσκεψις των επιτροπών επί των σταφιδικών συλλαλητηρίων Πύργου, Αμαλιάδας, Γαστούνης και Βαρθολομιού. Εις την σύσκεψιν ταύτην έλαβον μέρος οι κάτωθι αντιπρόσωποι των ως άνω συλλαλητηρίων: Βρεττός Μιχόπουλος (Πύργου), Γ. Μυττάς, Π. Παναγόπουλος, Λ. Ζαβέρδας, Γ. Κατσίγιαννος, Ηλ. Παναγιωτακόπουλος και Π. Σάκος (Αμαλιάδος), Ν. Καλιοτζής (Γαστούνης) και Δημ. Βασιλάκης (Βαρθολομιού).

Μετά μακράν συζήτησιν κατά την οποίαν ανεπτύχθη λεπτομερώς υπό διαφόρων ρητόρων η εμφανιζομένη σήμερον τραγική κατάστασις επί του εκκρεμούντος εισέτι σταφιδικού ζητήματος και αφού ανεγνωρίσθη παρά πάνω ότι η ζητηθείσα υπό των συλλαλητηρίων του λαού τιμή των 3.500 δραχμών κατά χιλιόλιτρον σταφιδοκάρπου διά την άμεσον εξαγοράν των πλεονασμάτων, τιμή η οποία θεωρείται ως υστάτη θυσία των σταφιδοπαραγωγών, ελήφθησαν εν απολύτω ομοφωνία αι κάτωθι αποφάσεις:

1) Να αποδοκιμασθούν οι σύμβουλοι της παραγωγής παρά τω ΑΣΟ και να ζητηθή η ανάκλησίς των, καθόσον δεν έλαβον υπ’ όψει των καθόλου την λαϊκήν θέλησιν, ως δεχθέντες τιμήν βάσεως διά την εξαγοράν των πλεονασμάτων 3.000 δραχμάς, ενώ είχον εντολήν να παραιτηθούν πριν ληφθούν αι αποφάσεις του διοικητικού συμβολυλίου του ΑΣΟ.

2) Να αποδοκιμασθή ο πρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου Πύργου Λ. Μερκούρης, ως ταχθείς άνευ ουδεμιάς εντολής του Γεωργικού Επιμελητηρίου με τας απόψεις των υποτιμητών, δεχθείς δηλαδή την τιμήν των δραχμών 3.200 κατά χιλιόλιτρον.

3) Αναγνωρίζεται ομοφώνως ο ρόλος των αντιπροσώπων της σταφιδοπαραγωγής παρά τη Βουλή και Γερουσία ευρίσκεται εν τη διαφορά η οποία προκύπτει μεταξύ των αξιώσεων του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΟ, δηλαδή εις το ποσόν των 200 δραχμών.

Ως απαύγασμα αυτών των αποφάσεων εθεωρήθηκε ότι τον λόγον πλέον έχει ο λαός. Επειδή δε αι επιτροπαί αύται ανέλαβον να παρακολουθούν το όλον ζήτημα, διά τούτο εκρίθη ότι αι ανωτέρω αποφάσεις πρέπει να ανακοινωθούν εις τον σταφιδικόν πληθυσμόν.

Προς τον σκοπόν τούτον απεφασίσθη η συγκρότησις δύο συλαλλητηρόιων δι’ αύριον, ένα ενταύθα και έτερον εν Αμαλιάδι, κατά τα οποία αφού ανακοινωθούν αι ληφθείσαι υπό των επιτροπών αποφάσεις, θα ρυθμισθή η περαιτέρω στάσις των σταφιδοπαραγωγών επί του εκκρεμούντος σταφιδικού ζητήματος».

Η επιτροπή του διπλού συλλαλητηρίου καταγγέλλει ως “συλλαλητήριο επισκοτιστών” αυτό που ετοιμάζεται στον Πύργο την Κυριακή:

«Σας καλούμεν για την 27ην τρέχοντος ημέραν Δευτέραν σε πάνδημα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας σοβαράς για να επιβάλουμε τις αξιώσεις μας τις δίκαιες που ζητήσαμε στα προχθεσινά συλλαλητήρια –για να μη πεθάνουμε– περιφρονήσατε το συλλαλητήριον των επισκοτιστών».

Και υπογράφει ως “γενική επιτροπή αγνού λαϊκού συλλαλητηρίου σταφίδος”: Βρεττός Μιχόπουλος, Γ. Μυττάς, Πάνος Παναγόπουλος, Λέων Ζαβέρδας, Γεώργ. Κατσίγιαννος, Νίκος Καλλιοντζής, Μήτσος Βασιλάκης, Ηλίας Παναγιωτακόπουλος, Παν. Σάκος.

Στο μεταξύ, άλλο συλλαλητήριο πραγματοποιείται στον Κακόβατο:

«Κατά πληροφορίας εκ Κακοβάτου συνεκροτήθη προχθές εκεί πάνδημον συλαλλητήριον, εις το οποίον μετέσχον οι σταφιδοπαραγωγοί Κακοβάτου, Σχίνων, Καλυδώνης, Ανηλίου, Μοφκίτσης, Ζούρτσης και λοιπών περιχώρων.

Μετά ομιλίαν διαφόρων ρητόρων, οίτινες αφού ανέπτυξαν λεπτομερώς την δημιουργηθείσαν κατάστασιν της στάσεως των υποτιμητών σταφιδοεξαγωγέων Πατρών, Αιγίου και Κορίνθου ετόνισαν την ανάγκην ότι επ’ ουδενί λόγω ο σταφιδοπαραγωγικός πληθυσμός πρέπει να δεχθή τιμήν εξαγοράς πλεονασμάτων κάτω των 3.500 δραχμών κατά χιλιόλιτρον σταφιδοκάρπου.

Επιτροπή Ιωάν. Καλλιφείδας, Γεωργ. Σταματόπουλος, Ιωάν. Παναγιωτόπουλος, Κωνστ. Δημόπουλος, Νικ. Πούρνος, Ιωάν. Μακρής, Παν. Κοτσώνης» (1036).

Το συλλαλητήριο της Κυριακής 26 Αυγούστου πραγματοποιείται:

«Την πρωΐαν συμφώνως προς την δημοσιευθείσαν πρόσκλησιν της επιτροπής του συλλαλητηρίου συνεκροτήθη εις την πλατείαν Ανεξαρτησίας συλλαλητήριον εις όπερ συμμετέσχον οι χωρικοί των πέριξ μερών, μερικοί των οποίων εισήλθον εις την πόλιν με μαύρας σημαίας.

Ωμίλησεν πρώτος ο Ι. Μυλωνόπουλος δικηγόρος και κτηματίας, τονίσας τους κινδύνους της σταφιδοπαραγωγής εκ των ενεργειών των υποτιμητών σταφιδοεξαγωγέων και ακολούθως ο Γ. Αργυράκης όστις ετόνισεν την ανάγκην της συσσωματώσεως των σταφιδοπαραγωγών και επετέθη εναντίον της Εθνικής Τραπέζης διά τη μη ενίσχυσιν του ΑΣΟ, είτε δε υπέβαλε διάφορα αιτήματα, πολλά των οποίων διετύπωσε και εις σχετικόν ψήφισμα όπερ και εξεδόθη αποσταλέν εις την κυβέρνησιν και τους λοιπούς αρμοδίους. Μεταξύ των άλλων εις το ψήφισμα τούτο ζητείται ο καθορισμός τιμής εξαγοράς των πλεονασμάτων εις το ποσόν των δραχμών 3.500.

Κατά το συλλαλητήριον τούτο οι συγκεντρωθέντες δεν υπερέβαινον τους 1.000» (1037).

Μεταξύ των μελών της επιτροπής που εκλέχτηκε δημιουργούνται αντιθέσεις, και η αναχώρηση για Αθήνα όπου επρόκειτο να συναντηθούν με κυβερνητικούς αρμοδίους ματαιώνεται:

«Καθιστώμεν γνωστόν εις τους μετασχόντας και εξουσιοδοτήσαντας ημάς ίνα μεταβώμεν εις Αθήνας προς διεκδίκησιν των δικαίων αιτημάτων μας ότι ματαιούται η αναχώρησίς μας διά τους κατωτέρω λόγους:

1) Διότι δεν προσήλθον από 18 μέλη άτινα εξελέγησαν ως επιτροπή, ει μη μόνον επτά.

2) Διότι αι σημεριναί δηλώσεις του αρμοδίου υφυπουργού επί του ουσιωδεστέρου ζητήματος της τιμής των πλεονασμάτων είναι ότι δεν δύναται να καθορισθή πλέον των δραχμών 3.100 κατά ενετικόν χιλιόλιτρον.

Οι δηλούντες

Γ. Αργυράκης, Ιω. Μυλωνόπουλος Πύργου, Ιω. Γιαννόπουλος Τζόγια, Γεώργιος Γαργαλιάνος, Νικ. Τσούμπας.

Σημείωσις: Δύο εκ των λοιπών προσελθόντων οι κ. κ. Τζίφας Βουνάργου και Σταυρόπουλος Ρώμεσι δεν υπέγραψαν επειδή για του ανωτέρω ανακοινωθέντος θίγεται ο κ. Στεφανόπουλος.

Γεωργ. Αργυράκης, Νικολ. Τσούμπας»

Και εντός αυτών που προσήλθαν όμως υπάρχουν αντιθέσεις οι οποίες και εκδηλώνονται στη “σημείωση” αλλά και διατυπώνονται σε επιστολή δύο μελών της Επιτροπής:

«Στο προχθεσινό συλλαλητήριο μας αναθέσατε να πάμε στην Αθήνα για να διεκδικήσουμε την ιακανοποίησι των αιτημάτων μας που διατυπώθηκαν στο ψήφισμά μας της Κυριακής. Μαζύ με μας αναθέσατε και σε άλλους, μα όπως προβλέψαμε και σας είπαμε, τα άλλα μέλη της επιτροπής δεν συγκεντρώθηκαν όπως αναχωρήσωμεν. Κατόπιν αυτών ενομίσαμε ότι θα μπορούσαμε να πάμε οι δυο μας στην Αθήνα, γιατί δεν νομίζουμε ότι μπορούσαμε μονάχοι εμείς να φέρουμε κακό αποτέλεσμα.

Μαζευτήκαμε χθες το πρωί 7 από τους 18. Εμείς προτείναμε να πάμε οι 7 έστω και 4. Μα ο αγορητής του συλλαλητηρίου κ. Ιωαν. Μυλωνόπουλος επέμενε να πάμε και οι 18 άλλως να μην πάμε κανείς. Υπεχώρησαν μόνον εις 12. Γιατί οι άλλοι κύριοι δεν προσήλθαν και γιατί ο κ. Μυλωνόπουλος ήθελε να είμαστε και οι 18 το καταλαβαίνετε.

Εμείς αισθανόμαστε υποχρέωση να σας τα πούμε αυτά και να σας δηλώσουμε ότι άμα θελήσετε να κινηθείτε θα μας έχετε σύμφωνους και πρωτοπόρους. Αισθανόμαστε ακόμη την ανάγκη να σας τονίσωμε ότι του λοιπού δεν πρέπει να εμπιστεύεσθε την διαχείρισι των ζητημάτων σε πρόσωπα που υπεράνω όλων θέτουν το κομματικόν των συμφέρον. Και δεν ορμούνται από πραγματικόν ενδιαφέρον για σας.

Γεωργ. Αργυράκης, Νικ. Τσούμπας» (1038).

 

(1036) “Πατρίς” 26/8/1934

(1037) “Νεολόγος” 27/8/1934

(1038) “Πατρίς” 28/8/1934

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER