Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 12:48

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 197ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 197ο)

 

Οι εργασίες του συνεδρίου μεταφέρθηκαν σε άλλο χώρο και σε σχετικό ρεπορτάζ το “Θάρρος” αναφέρει γι ατη συζήτηση: «Μετά το επεισόδιον της πρωΐας επανελήφθη η συνεδρίασις των αντιπροσώπων του σταφιδικού συνεδρίου την 3ην απογευματινήν.

Εν αρχή της συνεδριάσεως γίνεται η εκλογή του προέδρου του συνεδρίου και ως τοιούτος εκλέγεται ο κ. Σ. Αναγνωστόπουλος. Επίσης εξελέγησαν αντιπρόεδροι οι κ. κ. Λαλούντας και Αργυράκης και γραμματείς οι κ.κ. Κούτσικας και Κουβελιώτης.

Ακολούθως λαμβάνει τον λόγον ο κ. Λουπινάς ο οποίος εκφράζει την λύπην του διά τας πρωινάς σκηνάς λέγων ότι δεν είχε καμμία πρόθεσιν να δώσει κομματικήν χροιάν εις την εκλογήν του Προεδρείου. Ο κ. Κατσίμπας προτείνει όπως το συνέδριο εκφράση τα συλλυπητήριά του προς τας οικογενείας των τραυματισθέντων κατά τας σκηνάς. Ο κ. Λαλούντας τονίζει ότι αι αποφάσεις του ΑΣΟ όσον αφορά τα πλεονάσματα σημαίνουν καταδίκην εις θάνατον διά τους σταφιδοπαραγωγούς. Εν συνεχεία αναφερόμενος εις τα μέτρα της κυβερνήσεως λέγει ότι αυτά είναι ύποπτα και ελήφθησαν μόνον προς παραπλάνησιν των σταφιδοπαραγωγών. Καταλήγων συνιστά όπως εκλεγή υπό του συνεδρίου επιτροπή η οποία μεταβαίνουσα εις Αθήνας να φροντίση διά την αναθεώρησιν των αδίκων αποφάσεων του ΑΣΟ και την λήψιν πραγματικών προστατευτικών μέτρων υπό της κυβερνήσεως υπέρ των δυστυχούντων σταφιδοπαραγωγών. Ο κ. Καλογερόπουλος (Πυλίας) διεκτραγωδεί την αθλίαν κατάστασιν των σταφιδοπαραγωγών και χαρακτηρίζει τα μέτρα του ΑΣΟ ως εγκληματικά. Τελειώνων τονίζει ότι είναι απαραίτητον όπως επέλθη μια επαφή μετά των σταφιδοπαραγωγών ευγενών ποιοτήτων προς απολεσματικωτέραν αντιμετώπισιν του σταφιδικού ζητήματος. Ο κ. Λούλης Τσικλητήρας τονίζει ότι εφόσον θα οργιάζει το καθεστώς της ελευθέρας οικονομίας το σταφιδικόν ζήτημα θα μένει πάντοτε άλυτον. Κατά την γνώμην του μόνον μια κρατική παρέμβασις θα δώσει την πρέπουσαν λύσιν εις το ζήτημα. Καταλήγων αποκρούει την πρότασιν του κ. Καλογεροπούλου περί συνεννοήσεως των σταφιδοπαραγωγών ευγενών και κατωτέρων ποιοήτων. Ο Π. Βενιζέλος κατακρίνει την κυβερνητικήν τακτικήν και λέγει ότι κατέχει εις χείρας του στοιχεία καταχρήσεων εις τον ΑΣΟ τα οποία εν δεδομένη στιγμή θα αποκαλύψη. Ο κ. Λεμπέσης καταφέρεται δριμύτατα κατά της κυβερνήσεως και του ΑΣΟ. Εις το σημείον αυτό λύεται η συνεδρίασις διά να συνεχισθή την 7ην εσπερινήν.

Επαναλαμβανομένης της συνεδριάσεως κεκλεισμένων των θυρών, παρισταμένων μόνον των δημοσιογράφων, ομιλεί διά μακρόν ο κ. Κουβελιώτης (Πυλίας) χαρακτηρίζων την σταφιδικήν πολιτικήν της κυβερνήσεως ως “παρά φύσει ασέλγεια”. Οι λαοί, λέγει, πρέπει να επαναστατούν και να εξεγείρωνται προ τοιούτων μέτρων τα οποία καθίστανται επιβλαβή εις τους παραγωγούς οι οποίοι αποτελούν το πλήθος. Ο Περ. Βενιζέλος ομιλών εν εκτάσει επιτίθεται δριμύτατα κατά του Συμβουλίου του ΑΣΟ και αποκαλύπτει ότι τούτο ευθύνεται διά σωρείαν σκανδάλων και καταχρήσεων αι οποίαι διεπράχθησαν εις βάρος της σταφιδοπαραγωγής. Συγκεκριμένως αναφέρει τον υπάλληλον Παπαδόπουλον ο οποίος ποικιλοτρόπως έβλαψε το γυναικείον προσωπικόν του Οργανισμού, ως επίσης και τον διευθυντήν των Γενικών Αποθηκών Κουμανούδην ο οποίος διέθεσε εις ωρισμένην Εταιρείαν 1.000.000 δραχμών εκ μέρους του ΑΣΟ το οποίον ο Οργανισμός μετέφερε εις το παθητικόν του λόγω τηε χρεωκοπίας της Εταιρείας. Ο Γ. Δάλλας (Θουρίας) επιτίθεται μετά σφοδρότητος κατά της πολιτικής της κυβερνήσεως και προτείνει όπως δοθούν 500 δρχ. κατά χιλιόλιτρον εις τους αδικηθέντας σταφιδοπαραγωγούς υπό τύπον δώρου. Εν τέλει συμφωνεί με την άποψιν της συνεννοήσεως ολοκλήρου του σταφιδοπαραγωγικού κόσμου και συνιστά όπως κατά τον προσεχή Οκτώβριον συγκληθή εις Αθήνας Παμπελοποννησιακόν συνέδριον. Ο κ. Καψαλιάρης ψέγει εν αρχή τον ΑΣΟ διά τας ληφθείσας υπ’ αυτού αποφάσεις και καταφέρεται εναντίον των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων του νομού μας λέγων ότι έπρεπεν ούτοι να παραιτηθούν. Ο κ. Λαλαούνας ζητεί την λήψιν μέτρων διά τα χρέη των αγροτών. Είναι η ώρα 11 νυχτερινή και η συνεδρίασις συνεχίζεται» (1086).

Στο ρεπορτάζ της “Σημαίας” υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες καθώς σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι αποκλείσθηκαν “οι κομμουνιστές και άλλοι ταραξίες” ενώ το καφενείο που πραγματοποιήθηκε είχε περικυκλωθεί από αστυνομικές δυνάμεις: «Την 3ην απογευματινήν επανελήφθησαν αι εργασίαι του σταφιδικού συνεδρίου Κυπαρισσίας. Εις αυτό έλαβον οι αντιπρόσωποι εφοδιασμένοι δι’ ειδικών πληρεξουσίων, αποκλεισθέντων των κομμουνιστών και των άλλων ταραξιών. Τόσον εντός όσον και εκτός του καφενείου Γιαννοπούλου είχε τοποθετηθεί ισχυρά αστυνομική δύναμις προς πρόληψιν ενδεχομένων ταραχών.

Προ της ημερησίας διατάξεως οι κ. κ. Λουπινάς, Τσικλητήρας και Τζάννες, δηλούν ότι καθ’ ό πολιτευταί αδυνατούν να λάβουν μέρος εις το προεδρείον [...]

[...] Μπουλαλάς: Ελαβε το λόγο και προτείνει όπως το συνέδριον εκφράση προς την κυβέρνησιν την ευχήν όπως τιμωρηθούν αυστηρώς οι υπαίτιοι των αιματηρών σκηνών Αιγίου. Μανδυλάρης-Δάλλας (αντιπρόσωποι Θουρίας): Προτείνουν όπως το συνέδριον εκφράση την αγανάκτησίν του διά τους εκτοξευόμενους εναντίον των παραγωγών κατηγορίας περί πλεονεξίας κλπ. Τζάννες: Αναφερόμενος εις τα υπό του Μπουλαλά λεχθέντα περί παραδειγματικής τιμωρίας των υπαιτίων των σκηνών του Αιγίου υποστηρίζει ότι τούτο δεν είναι δυνατόν, ότι οι υπαίτιοι ούτοι ίστανται πολύ υψηλά κατέχοντες ανώτερα της Πολιτείας λειτουργήματα.

Μπουλαλάς: Διακόπτων αποκαλύπτει ότι υπαίτιοι των σκηνών του Αιγίου πρέπει να θεωρούνται οι κοινοβουλευτικοί αντιπρόσωποι ολοκλήρου της Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν εφρόντισαν να τακτοποιήσουν νομοθετικώς τα απασχολούντα τους σταφιδοπαραγωγούς ζητήματα [...] Μετά τον κ. Καψαλιάρη εδόθη ο λόγος εις τον κ. Μπουλαλάν ο οποίος αναφερόμενος εις τα αγροτικά χρέη είπεν ότι ταύτα ανέρχονται ήδη εις 8 1/2 δισεκατομμύρια δραχμών, ποσόν το οποίον δεν καθίσταται δυνατόν να εξοφληθή και εάν ακόμη οι αγρότες πουλήσουν ουχί μόνον τας περιουσίας των αλά και τους ίδιους εαυτούς των. Τονίζει δε ότι το μόνον μέτρον το οποίον ενδείκνυται εις την περίστασιν είναι η εφαρμογή του μέτρου της αναπροσαρμογής το οποίον έχει ήδη εφαρμοστεί εις τα περισσότερα Βαλκανικά κράτη και το οποίον αποσκοπεί εις την απόσβεσιν των αγροτικών χρεών. Τελευταίος ωμίλησεν ο κ. Λαλούντας ο οποίος επετέθη κατά του σταφιδικού οργανισμού, επρότεινε δε την συνεννόησιν όλων των σταφιδοπαραγωγών» (1087).

Στο ίδιο ρεπορτάζ δημοσιεύεται το ψήφισμα του συνεδρίου που τελείωσε αργά τη νύχτα και τα ονόματα των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για την παρακολούθηση του θέματος:

«Περί το μεσονύκτιον επερατώθη η αρξαμένη την 3ην απογευματινήν συνεδρίασις εγκριθέντος ψηφίσματος εις το σταφιδικόν συνέδριον Κυπαρισσίας των επαρχιών Μεσσήνης, Καλαμάτας, Πυλίας, Τριφυλίας, Ολυμπίας και Ηλείας προς εξέτασιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως μετά διαφωτιστικήν συζήτησιν ψηφίζει:

1) Διαπιστώνει πλήρη υπαιτιότητα Κυβερνήσεως διά την διαίρεσιν του σταφιδικού κόσμου εις δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, ενώ ουδεμία διάθεσις συμβιβασμού των διεστώτων υπάρχει και εν δυνατή αρμονία συμφωνίας των νοτίων και βορείων περιφερειών. Εκφράζει βαθείαν συμπάθειαν διά τα θύματα του Αιγίου ανεξαρτήτως της φαινομενικής διαφοράς αντιλήψεων και ζητεί παραδειγματικήν τιμωρίαν των τολμησάντων να βάψουν με σταφιδοπαραγωγικόν αίμα τον τόπον, και την παροχήν συντάξεων εις τας οικογενείας των θυμάτων. Προτείνει την συγκρότησιν ενός μεγάλου πανσταφιδικού συνεδρίου προς εξέτασιν του όλου σταφιδικού ζητήματος

2) Διαπιστώνει ότι το σημερινόν κατάντημα των σταφιδοπαραγωγών ήτο αναπόφευκτον αποτέλεσμα της μέχρι τούδε ασκηθείσης κεφαλαιοκρατικής πολιτικής όλων των εναλασσομένων εν τη διακυβερνήσει της χώρας κομμάτων, τα οποία δεν ηθέλησαν να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα ριζικώς και από καθαρώς παραγωγικής απόψεως.

3) Διαπιστώνει την ανάγκην και την αξίωσιν της εξασφαλίσεως των πλεονασμάτων διά μέσου καταθέσεως των δελτίων παρά των εξαγωγέων με την ρητήν δήλωσιν εξαγωγής των δελτίων παρακρατήματος παρελθούσης χρήσεως μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου τροποποιουμένης σχετικής αποφάσεως του ΑΣΟ.

4) Διαπιστώνει την αναπότρεπτον ανάγκην χάριν αυτής της εθνικής οικονομίας της αναπροσαρμογής των χρεών προς τας σημερινάς οικονομικάς συνθήκας και αξιοί την ριζικήν και άμεσον ρύθμισιν των αγροτικών χρεών.

5) Κατάργησιν της εγγείου φορολογίας και συναλλαγματικού παρακρατήματος ΑΣΟ.

6) Διάλυσιν συμφωνιών με Τράπεζας.

7) Νομοθετικήν καθιέρωσιν ειδικής μάρκας σταφίδος δι’ εκάστην περιφέρειαν, εξαγωγήν εκ των λιμένων παραγωγής.

8) Ελεγχον των σχέσεων του ΑΣΟ και των οινοποιητικών εταιρειών.

9) Στιγματίζει την στάσιν των συμούλων εν τω ΑΣΟ, αρνηθέντων να συζητήσουν κατά τας τελευταίας γενικάς συνελέυσεις, επί ουσιωδών ζητημάτων.

10) Αποδοκιμάζει την στάσιν των κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων διά την τελείαν αδιαφορίαν των.

11) Επανεκτίμησιν ζημιών εκ χαλάζης και λίβα, άνευ καταβολής 200δραχμου παραβόλου.

12) Αξιούν την μείωσιν της τιμής του άρτου.

13) Νομοθετικήν απαγόρευσιν νέων φυτειών και εκρίζωσιν γενομένων τοιούτων.

14) Διαβιβάζει την απόφασιν των σταφιδοπαραγωγών όπως απεκδυόμενοι πάσης ευθύνης προκαλέσουν παραιτήσεις των κοινοτικών συμβουλίων των Νομών Μεσσηνίας και Ηλείας εν η περιπτώσει καθ’ ήν εντός πενθημέρου δεν έχουν γίνει δεκταί αι αποφάσεις του συνεδρίου.

15) Εκλέγει επιτροπάς παρακολουθήσεως του αγώνος εκ των κ. κ. Δάλλα, Μανδυλάρη και Π. Βενιζέλου διά την επαρχίαν Καλαμών, Καψαλιάρη, Παντελοπούλου, Κούτσικα διά την επαρχίαν Μεσσήνης, Κατσούλην κακι Κουρέταν διά την επαρχίαν Πυλίας, Δ. Τζάννε, Σ. Αναγνωστοπούλου και Σ. Μακροπούλου διά την Τριφυλίαν, Γ. Μυλωνοπούλου, Α. Λεμπέτσου, Π. Κωτσάκη διά την επαρχίαν Ολυμπίας, Γ. Αργυροπούλου, Γ. Λαλούντα διά την Ηλείαν, ως και πενταμελή επιτροπήν διά την συγκρότησιν του πανσταφιδικού συνεδρίου.

 

(1086) “Θάρρος” 11/9/1934

 

(1087) “Σημαία” 11/9/1934


NEWSLETTER