Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019 19:32

Ανάδοχος για μελέτη ανάπλασης Ανω Πόλης Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Ανάδοχος για μελέτη ανάπλασης Ανω Πόλης Κυπαρισσίας

 

Τη μη άσκηση ένδικων μέσων (ανακοπής) κατά της διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΩΝ Μελέται ΑΤΕ» κατά του Δήμου Τριφυλίας, αποφάσισε ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή.

Ετσι ο δήμος θα καταβάλει το ποσό των 94.747 ευρώ νομιμοτόκως, από τις 22-6-2018 και μέχρι εξοφλήσεώς του, τον αναλογούντα στο ανωτέρω ποσό φόρο προστιθέμενης αξίας ύψους 22.739 ευρώ, καθώς και τα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε 406 ευρώ. Η υπόθεση αφορά τον 9ο λογαριασμό της μελέτης αποχέτευσης Δήμου Γαργαλιάνων.

Επίσης έγινε η έγκριση του πρακτικού ΙV ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας» και κατακύρωσε το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία», με οικονομική προσφορά 286.289,74 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και ποσοστό έκπτωσης 18,20%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER