Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2018 13:44

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 140ο)

Γράφτηκε από τον
"Σημαία" 13/12/1933

"Σημαία" 13/12/1933

“Το έργον της διανομής δεν πρόκειται να βραδύνη, καθόσον τα πάντα σχεδόν είναι έτοιμα. Η διανομή θα διενεργηθή επί τη βάσει των καταρτισθέντων πινάκων των εκτιμητικών επιτροπών, τους οποίους θα ελέγχη η ανωτέρω καταρτισθείσα επιτροπή.

Υπολογίζεται ότι εντός το πολύ εβδομάδων, το έργον της διανομής της αποζημίωσης θα έχη αρχίση. Η Νομαρχία εξουσιοδοτήθη να μεριμνήση διά την ευχερή διανομήν των χρημάτων της αποζημιώσεως, προ τούτο δε θα καταρτίση πίνακας κατά κοινότητας αποζημιωθησομένων περονοσποροπλήκτων εις τρόπον ώστε να μη παρατηρηθούν αταξίαι και ανωμαλίαι κατά την διανομήν. Εκαστος πρόεδρος κοινότητος δέον να έχη έτοιμον κατάλογον των εις την περιφέρειάν του ανηκόντων περονοσποροπλήκτων, οι οποίοι θα προσέρχωνται όπως αποζημιωθούν κατόπιν προσκλήσεως ίνα μη παρατηρηθή αταξία και το έργον της διανομής διενεργηθή κατά τον ευχερέστερον δυνατόν τρόπον. Ούτω λήγει πλέον η υπόθεσις των περονοσποροπλήκτων εντός ολίγου και οι παραγωγοί μας διά της αποζημιώσεως την οποίαν θα λάβουν, θα ανακουφισθούν κάπως” (904).

Από την αποζημίωση εξαιρούνται οι περονοσπορόπληκτοι των επαρχιών Μεσσήνης και Καλαμάτας οι οποίοι εξεγείρονται: “Εκτός των περονοσποροπλήκτων Βαλύρας και Αριστοδημείου διεμαρτυρήθησαν χθες ελθόντες εις τα γραφεία μας πολλοί σταφιδοπαραγωγοί των Κοινοτήτων Μπάστα, Μεσσήνης, Αριοχωρίου και Οιχαλίας, τονίσαντες ότι επ’ ουδενί λόγω είναι διετεθειμένοι να ανεχθούν μίαν τοιαύτην αδικίαν εξ αιτίας της βαρυτάτης αμελείας των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων των.

Οι ίδιοι μας ετόνισαν ότι θα εκλέξουν κατ’ αυτάς πολυμελήν επιτροπήν, η οποία μεταβαίνουσα εις Αθήνας θέλει παρουσιασθή ενώπιον του κ. Πρωθυπουργού διά να εκθέση την όλην κατάστασιν και ζητήση την επανόρθωσιν της γενομένης εις αυτούς αδικίας. Διότι είναι βέβαιον ότι όχι μόνον σημαντικάς ζημίας υπέστησαν εκ του περονοσπόρου αλλά και πολλοί κατεστράφησαν τελείως ως διαπιστούται εκ του σχετικού ελέγχου τον οποίον διενήργησαν υπάλληλοι της Γεωργικής Υπηρεσίας μας και του υπουργείου Γεωργίας. Εν τω μεταξύ οι περονοσπορόπληκτοι πλείστων περιφερειών των επαρχιών Καλαμάτας και Μεσσήνης, καταστραφέντες τελείως διαμαρτύρονται τηλεγραφικώς προς την κυβέρνησιν και τους βουλευτάς και γερουσιαστάς Μεσσήνης και Καλαμών, ζητούντες την επανόρθωσιν της αδικίας” (905).

Μετά την κινητοποίηση φαίνεται ότι αναγνωρίζεται το λάθος και δίνονται πληροφορίες για σχετική επανόρθωση: “Κατόπιν των εγερθέντων παραπόνων εκ μέρους των περονοσποροπλήκτων σταφιδοπαραγωγών των επαρχιών Μεσσήνης και Καλαμών, οίτινες ως γνωστόν εξηρέθησαν της αποζημιώσεως της δοθείσης εις τους περονοσποροπλήκτους των άλλων επαρχιών, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι του Νομού Μεσσηνίας θα επισκεφθούν αύριον τον κ. Πρωθυπουργόν. Προς τον οποίον θα εξηγήσουν διά μακρών την προσγενομένην εις τους σταφιδοπαραγωγούς των δύο αναφερθεισών επαρχιών αδικίαν και θα ζητήσουν όπως σύμφωνα με τας γενομένας εκτιμήσεις εκ μέρους των αρμοδίων υπαλλήλων, χορηγηθή και η ανάλογος αποζημίωσις. Κατά τας ιδιαιτέρας πληροφορίας μας, ο υφυπουργός της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλος, όστις κατόπιν τούτου θα κληθή υπό του κ. Πρωθυπουργού να δώση σχετικάς εξηγήσεις είναι διατεθειμένος να συνηγορήση υπέρ της αποζημιώσεως των περονοσποροπλήκτων Καλαμών και Μεσσήνης, παραδεχόμενος ότι οι σταφιδοπαραγωγοί των δύο αυτών περιφερειών ηδικήθησαν πράγματι” (906).

Στο μεταξύ η κυβέρνηση καταθέτει σχέδιο νόμου που τροποποιεί ορισμένες διατάξεις σχετικά με τον ΑΣΟ, σημαντικότερες των οποίων είναι οι προϋποθέσεις ανανέωσης των σταφιδαμπέλων και η υποχρεωτική ασφάλιση μέσω παρακράτησης ποσού ανά χιλιόλιτρο από τον ΑΣΟ: “Μας γράφουν εξ Αθηνών ότι υπό του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου κατετέθη εις την Βουλήν σχέδιον νόμου διά του οποίου κυρούται και τροποποιείται το νομοθετικό διάταγμα περί ΑΣΟ. Αι κυριώτεραι τροποποιήσεις είναι οι εξής: Η ένεκα παλαιότητος ανανέωσις των σταφιδαμπέλων αι οποίαι παρέμειναν ακαλλιέργηται κατά την τελευταίαν τριετίαν καθώς και η ένεκα καταστροφής εκ θεομηνίας ή πυρκαϊάς αναφύτευσης αυτών επί της αυτής εκτάσεως γίνεται μετ’ άδειαν του ΑΣΟ, επιτρέπεται δε η φύτευσις επί νέας εκτάσεως. Επιτρέπεται να διατίθεται σταφίς προερχομένη εκ παρακρατήματος ή εξαγοράς πλεονασμάτων προς βρώσιν εν τω εξωτερικώ. Διά την ενέργειαν της αναγκαστικής ασφαλίσεως κατά των κινδύνων χαλάζης και παγετού, ούσης υποχρεωτικής διά τον ΑΣΟ, δύναται το διοικητικόν συμβούλιον να καθορίζη ως ασφάλιστρον ειδικήν εισφοράν βαρύνουσα παν παραγόμενον χιλιόλιτρον σταφίδος. Η εισφορά αύτη θα αρχίση από του προσεχούς σταφιδικού έτους. Το ποσόν των καταβλητέων αποζημιώσεων ορίζεται εις το 50% της εκάστοτε εξασφαλιζομένης τιμής διά τα πλεονάσματα της εσοδείας καθ’ ην συνέβη η ζημιά. Δεν χορηγείται δε αποζημίωσις διά ποσοστόν ζημιάς κάτω του 15%. Δι’ αποφάσεων του ΑΣΟ δύναται να επιβάλλεται καθ’ έκαστον σταφιδικόν έτος ειδική εισφορά κατά χιλιόλιτρον σταφίδος προς εξυπηρέτησιν δανείου ή απόσβεσιν διατιθεμένων κεφαλαίων του ΑΣΟ. Το οκτάδραχμον κατά χιλιόλιτρον παραγομένης σταφίδος δικαίωμα καθώς και το εικοσιπεντάδραχμον επί της αποταμιευομένης σταφίδος καταργούνται από του προσεχούς σταφιδικού έτους. Κατά τας πληροφορίας μας, αι απόψεις των Μεσσηνίων βουλευτών και γερουσιαστών ως και των αντιπροσώπων της παραγωγής εις τον ΑΣΟ διΐστανται ριζικώς προς το κατατεθέν εις την Βουλήν νομοσχέδιον, ιδίως όσον αφορά το ποσόν των καταβλητέων αποζημιώσεων όπερ ορίζεται εις 50%, εις την επιβολήν ειδικής εισφοράς κατά χιλιόλιτρον σταφίδος προς εξυπηρέτησιν δανείου ή απόσβεσιν διατεθειμένων κεφαλαίων του ΑΣΟ. Εκτός των ανωτέρω διαφωνούν ριζικώς και οι περισσότεροι των Μεσσηνίων ανοργάνωτων και οργανωμένων Μεσσηνίων παραγωγών, οι οποίοι διά τηλεγραφημάτων των προς τους Μεσσηνίους βουλευτάς και γερουσιαστάς ζητούν την άμεσον τροποποίησιν του νομοσχεδίου συμφώνως προς τας προαναφερθείσας απόψεις” (907).

Το φοροκυνηγητό συνεχίζεται παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σταφιδοπαραγωγοί και ο ανταποκριτής του “Ριζοσπάστη” στην Πιλαλίστρα περιγράφει την κατάσταση, ενώ καλεί σε οργανωμένη αντίδραση τους φτωχούς παραγωγούς: “Προχθές είχε έρθει στο χωριό μας ο φοροεισπράχτορας για είσπραξη φόρων. Οι φτωχοί αγρότες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό και κρύφτηκαν στα χωράφια. Πολλοί μάλιστα ξενύχτησαν στο ύπαιθρο κι’ άναψαν φωτιά για να μη κρυώνουν. Και στο χωριό Κούρταλη, όπου πήγε ο φοροεισπράχτορας οι φτωχοί αναγκάστηκαν να κρυφτούν στην εκκλησιά του χωριού. Οι φτωχοί αγρότες με το να φεύγουν στο ύπαιθρο δεν αποφεύγουν τη ληστεία τους γιατί ο φορατζής θα τους κατάσχει ό,τι τους απομείνει. Οι φτωχοί αγρότες για να ματαιώσουν το φοροκυνηγητό τους από την αντιλαϊκή κυβέρνηση χρειάζεται ν’ αντιτάξουν τις ενωμένες τους δυνάμεις σε κάθε επιδρομή φορατζήδων. Χρειάζεται να μαζευτούν όλοι μαζί με τα γυναικόπαιδά τους και να τους αντιμετωπίσουν όταν θα ξανατολμήσουν να επισκεφθούν το χωριό μας, να τους διώξουν όλοι μαζί. Πρέπει να κάμουν μια συγκέντρωση, να βγάλουν επιτροπή αγώνα που να μπει επικεφαλής της πάλης για την κατάργηση των φόρων, το σβήσιμο των χρεών. Επίσης πρέπει η φτωχολογιά του χωριού να συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της κοινότητας για να επιβάλει στο συμβούλιο να κόψει κοντύλι για τους δρόμους και να δώσει βοηθήματα για τις γιορτές, να καταργήσει την προσωπική δουλειά κ.λπ.” (908).

 

(904) “Σημαία” 1/12/1933

(905) “Σημαία” 9/12/1933

(906) “Σημαία” 13/12/1933

(907) “Σημαία” 16/12/1933

(908) “Ριζοσπάστης” 19/12/1933

 


NEWSLETTER