Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020 13:06

Ανασυγκρότηση της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

Γράφτηκε από την
Ανασυγκρότηση της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος

Του Χαράλαμπου Αφάλη

Αντιστρατήγου Π.Σ. - επίτιμου υπαρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος

Μία από τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης αποτελεί ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός νέου προτύπου όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία του κράτους, βασισμένου στην αναδιοργάνωση των δομών του, προκειμένου να υπηρετείται τα μέγιστα το δημόσιο συμφέρον και να προσφέρονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες στους πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό, με το παρόν σχέδιο νόμου προτείνεται η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε σύγχρονη και ευέλικτη δομή, σε απόλυτη συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο αποτελεί τον κύριο επιχειρησιακό βραχίονα, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Ετσι η Γ.Γ.Π.Π. προσδιορίζεται ως κύριος φορέας συντονισμού της διαμόρφωσης της πολιτικής για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής, μέσω του σχεδιασμού διαχείρισης του κινδύνου καταστροφών και του συντονισμού των δράσεων Πολιτικής Προστασίας της χώρας, με πρώτιστο στόχο τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την κλιματική αλλαγή. Επίσης δίνεται έμφαση στη συνεργασία της Γ.Γ.Π.Π. µε τις Περιφερειακές και Τοπικές Μονάδες Πολιτικής Προστασίας, με τους λοιπούς δημόσιους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και με τους ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, με στόχο τον μέγιστο συντονισμό και κωδικοποίηση των διαδικασιών που αφορούν το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρεί την αναβάθμιση της εύρυθμης λειτουργίας και την πλήρη επιχειρησιακή κάλυψη της αποστολής του μέσω μιας θεσμικής ανασυγκρότησης που αναδιοργανώνει και επανακαθορίζει όλους τους βασικούς άξονες σε ό,τι αφορά την οργανωτική και επιχειρησιακή δομή και δράση του, την αξιοποίηση της εμπειρίας του παρελθόντος, της ανάγκης για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και προστασίας του πολίτη, της προσπάθειας εναρμόνισης με τις καλές πρακτικές αντίστοιχων φορέων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την προσαρμογή του στα δεδομένα του σύγχρονου και διαρκώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Σε συνέχεια του Ν. 4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) και της προσπάθειας περαιτέρω βελτίωσής του χαιρετίζω το νέο σχέδιο νόμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο αλλά ο ανίκητος εχθρός του καλύτερου είναι το βέλτιστο αν όχι το τέλειο.

Τέλος πίστη μου είναι ότι αν θέλεις κάτι να προχωρήσει μπροστά, να βελτιωθεί, υπάρχει μια στιγμή που κάνεις την επιλογή με γνώμονα το μέλλον, ζυγίζεις τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα (που πάντα υπάρχουν) έναντι αυτών της απραξίας, εφαρμόζεις και προχωράς προς το καλύτερο που προσφέρεται τη στιγμή εκείνη με αποφασιστικότητα, χωρίς αυταπάτες και δισταγμούς, με σκοπό την περαιτέρω προαγωγή του υψηλού έργου τόσο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος στον τομέα της ασφάλειας και της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου.


NEWSLETTER