Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2011 20:42

Μείωση 19% σε ενοίκιο επαγγελματικής στέγης με απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Μείωση 19% σε ενοίκιο επαγγελματικής στέγης με απόφαση του Πρωτοδικείου Καλαμάτας

Δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας μειώνει το ενοίκιο επαγγελματικού ακινήτου κατά 19%, δικαιώνοντας την ιδιοκτήτρια εστιατορίου που έδινε ενοίκιο 800 ευρώ το μήνα ενώ τώρα θα δίνει 650 ευρώ.
Στο σκεπτικό του δικαστηρίου επισημαίνεται ότι η οικονομική κρίση που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία χρόνια, επιδεινούμενη συνεχώς, έχει σαφώς επηρεάσει δυσμενώς την εμπορική κίνηση των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, με αναγκαίο επακόλουθο τη μείωση της πελατείας τους σε μεγάλο βαθμό. Το δικαστήριο κρίνει ότι τα ανωτέρω σε κάθε περίπτωση συνιστούν μεταβολή των συνθηκών, στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη στήριξαν τη σύναψη της σύμβασης, καθώς η παρατεταμένη ύφεση έχει περιορίσει δραματικά την καταναλωτική κίνηση της επιχείρησης της ενάγουσας, με τις αναγκαίες επιπτώσεις και στα έσοδα αυτής. Και επισημαίνει ότι η γενικευμένη αυτή κατάσταση άλλωστε αντανακλάται και στη μισθωτική αξία των προσφερόμενων προς μίσθωση καταστημάτων στην ίδια περιοχή, η οποία κατ' ακολουθία των ανωτέρω εμφανίζει πτωτική πορεία, ενόψει της χαμηλής πλέον αποδοτικότητας των επιχειρήσεων που στεγάζονται σε αυτά.
Με αυτό το σκεπτικό το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η διαφορά μεταξύ του μισθώματος που συμφωνήθηκε και αυτού που προκύπτει από την άνω πραγματική αξία του μισθίου υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η ενάγουσα μισθώτρια, και η εμμονή της εναγόμενης στην πληρωμή του μισθώματος που προκύπτει από τη συμφωνία, αντιστρατεύεται την απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να παρίσταται αναγκαία η περιστολή του συμφωνημένου και καταβαλλόμενου μισθώματος, προκειμένου η παροχή της ενάγουσας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο εκπλήρωσης.NEWSLETTER