Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020 17:50

Μεσσηνία: Οικονομική ενίσχυση αλιέων

Γράφτηκε από την
Μεσσηνία: Οικονομική ενίσχυση αλιέων

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας ενημερώνει με ανακοίνωσή του ότι δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19».

Δικαιούχοι σύμφωνα με την ανακοίνωση είναι "φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης".
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι:
H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου Covid-19, περιλαμβανομένων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.
Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 3 μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.
Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από 25 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12 μ. έως και 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 2 μ.μ.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που λειτουργεί στον ιστότοπο /www.ependyseis.gr
Ενημέρωση και πληροφορίες για την πρόσκληση στους ενδιαφερόμενους και στο κοινό παρέχονται από τα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ στα τηλέφωνα 2131501151, 86, 84 ή/και στα email:  ikountourakis@mou.gr

empiza@mou.gr

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER