Κυριακή, 22 Μαρτίου 2020 21:10

Δικαστικές αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Δικαστικές αποφάσεις στην Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας

Με ηλεκτρονικό τρόπο θα γίνει και η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας την ερχόμενη Τρίτη 24 του μηνός: Τα μέλη θα πάρουν τις εισηγήσεις ηλεκτρονικά και πρέπει να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο για την πρόθεση της ψήφου τους μέχρι τις 12 το μεσημέρι της ίδιας μέρας.

Τα μέλη τα οποία δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για τις εισηγήσεις, πρέπει να  επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.   

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Ασκηση ή μη ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ.49/2019 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Κυπαρισσίας, όπως και  κατά της αριθ.2620/2019 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία διορθώθηκε με την αριθ. 2758/2019 απόφαση Ειρηνοδικείου Αθηνών. Εγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Κατασκευή – Ανακατασκευή Δημοτικών Οδών». Εγκριση ή μη του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ), του 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο «Εργα φυσικών καταστροφών ΔΕ Γαργαλιάνων». Λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του ηλεκτρονικού (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλίες του Δήμου Τριφυλίας».

 

Κ.Μπ.


NEWSLETTER