Παρασκευή, 26 Μαϊος 2023 19:29

Εγκριση αναπλάσεων σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά

Εγκριση αναπλάσεων σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά

 

Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας σε έκτακτη συνεδρίασή της ενέκρινε τους όρους των διαγωνισμών σχετικά με τα δύο έργα αστικών αναπλάσεων σε Κυπαρισσία και Φιλιατρά.

Πιο συγκεκριμένα, έγινε έγκριση των όρων των ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αστική αναβάθμιση περιοχής ΠΕ3 Κυπαρισσίας - Υποέργο 1 της πράξης βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας». Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1,5 εκ. ευρώ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι στις 20/6, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 23/6 και ώρα 10 π.μ.

Επίσης ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Αστική αναβάθμιση Φιλιατρών - Υποέργο 2 της πράξης βελτίωσης οδικής ασφάλειας Δήμου Τριφυλίας», εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 ευρώ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και το άνοιγμά τους είναι ίδια με το υποέργο 1.

Κ.Μπ.