Τρίτη, 25 Δεκεμβρίου 2018 17:52

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 161ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 161ο)

Με το ψήφισμα της συγκέντρωσης ζητούνται η κατάρτιση του παρακρατήματος και κυβερνητική παρέμβαση στον ΑΣΟ που καταγγέλλεται για τη λήψη μέτρων υπέρ των “κακών” ποιοτήτων:

«1. Εκφράζει την αγανάκτησιν αυτού και διαμαρτύρεται εντόνως διά την άχρι σήμερον διατήρησιν του καταθλιπτικού ζυγού της παρακρατήσεως, εξ ου πάσχει και κινδυνεύει ολόκληρος η σταφιδοπαραγωγή ν’ αποκλεισθή και εκτοπισθή εκ της διεθνούς αγοράς, ως εκ των δυσβάστακτων εξαγωγικών βαρών και δη του καταστρεπτικού παρακρατήματος.

2. Διαδηλοί την οριστικήν πλέον και άνευ ουδεμιάς υποχωρήσεως απόφασιν αυτού όπως απαλλαγή του θεσμού του παρακρατήματος, ως υπευθύνου και υπαιτίου της οικονομικής αυτού εξαθλιώσεως και της διαφθοράς των ποιοτήτων και ζητεί την άμεσον κατάργησιν του θεσμού τούτου συμφώνως τω ψηφίσματι του συνεδρίου Αιγίου της 30 Ιουνίου ε. ε. και τω υπομνήματι της Επιτροπής αυτού.

3) Διαμαρτύρεται διά την υπό των αρμοδίων αδιαφορίαν προ του αμέσου κινδύνου του αποκλεισμού των εξαγώγιμων ποιοτήτων εκ της διεθνούς αγοράς, ως εκ της κατ΄ έτος αυξανομένης μειώσεως της καταναλώσεως της σταφίδος και ζητεί την άμεσον λήψιν μέτρων προς ενίσχυσιν καταναλώσεως εξυπηρετούσης συμφέροντα ολοκλήρου σταφιδοπαραγωγής και εθνικής οικονομίας.

4) Επικαλείται την προσοχήν της κυβερνήσεως επί των μελετωμένων αποφάσεων του ΑΣΟ, υποστηρίζοντος πάντοτε εσφαλμένας απόψεις και θεραπεύοντας παραλόγους αξιώσεις σταφιδοπαραγωγών κακών και μη εξαγώγιμων ποιοτήτων και επί ανυπολογίστω ζημία των καλών ποιοτήτων και της εθνικής οικονομίας.

5) Ζητεί την απόλυσιν υπό του ΑΣΟ και Γενικών Αποθηκών υπαλλήλων ελέγχου εξαγωγής σταφιδοκάρπου ως τελείως ακαταλλήλων και την ανάθεσιν αυτού απ’ ευθείας εις τας συνεταιριστικάς οργανώσεις.

6) Διαμαρτύρεται εντόνως διά τας σπατάλας και κακήν διαχείρισιν του ΑΣΟ.

7) Ζητεί την επέμβασιν του κράτους προς μείωσιν των ναύλων και προστασίαν των εξαγόντων σταφίδα δι’ ατμοπλοίων εκτός τραστ».

 

Από το συλλαλητήριο εκλέγεται επιτροπή αποτελούμενη από τους Χ. Τσιρώνη, Ν. Οικονόμου, Α. Χρυσικόπουλο, Δ. Φλογερά, Ι. Καλαπόδη, Χ. Κατσιμπέρο, Ι. Οικονόμου και Π. Παπαστεφανόπουλο.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση που πραγματοποιείται στο Αίγιο την ίδια ημέρα:

«Ιστορική θα παραμείνη στα σταφιδικά χρονικά η σημερινή ημέρα γενικής διαμαρτυρίας και εξεγέρσεως των σταφιδοπαραγωγών Αιγιαλείας κατά των καταθλιπτικών ζυγών του ΑΣΟ και της μικροπολιτικής της κυβερνήσεως. Ο σταφιδικός κόσμος ηγανακτισμένος από την διαρκή παραγκώνισιν της επιλύσεως των ζωτικών του ζητημάτων αφορώντων την ύπαρξίν του, με πρωτοφανή αγανάκτησιν και ορμήν κατήλθε εις την πόλιν μας με μαύρας σημαίας ίνα διαδηλώση κατά της αστοργίας των υπευθύνων και ζητήση την κατάργησιν κάθε καταθλιπτικού βάρους. Υπέρ τας 3.000 διαδηλωτές εξ όλων των χωρίων της επαρχίας μας, πεζοί και έφιπποι, με μαύρας σημαίας, εξεχύθησαν από το άνω άκρον της πόλεως μέχρι της πλατείας της Αγίας Λαύρας. Την 10ην πρωινήν η πλατεία είχεν ασφυκτικώς υπερπληρωθή κόσμου. Εκ του εξώστους του προ της πλατείας ξενοδοχείου “Ξενίας Μέλαθρον”, η καταρτισθείσα επιτροπή ωμίλησε προς τον λαόν».

Στη συγκέντρωση εγκρίνεται ψήφισμα ανάλογο με αυτό της Πάτρας και εκλέγεται Επιτροπή αποτελούμενη από τους Σπ. Ματθία, Κ. Μακαρίτη, Π. Παναγόπουλο, Γ. Πολυχρονόπουλο, Χ. Παπαϊωάννου και Ν. Αντωνακόπουλο η οποία «εντέλλεται ίνα συνεννοούμενη μετά των επιτροπών των αδελφών επαρχιών επιζητήση την άμεσον εφαρμογήν των αποφάσεων» (995).

Μετά από αυτά με κύριο άρθρο το “Θάρρος” ζητεί από τους Μεσσήνιους παραγωγούς να αντιδράσουν διαβλέποντας κινδύνους:

«Το ένα μετά το άλλον αναγγέλλονται εις την Βόρειαν Πελοπόννησον τα συλλαλητήρια των σταφιδοπαραγωγών των λεγομένων καλών ποιοτήτων, Εάν δε ως σταφιδοπαραγωγούς και ημάς μας ενδιαφέρουν ασφαλώς αι ακουόμεναι κατ΄ αυτάς αραί κατά της κυβερνήσεως και του ΑΣΟ διά την κατά τρόπον άθλιον και απολύτως δημοκοπικήν διαχείρισιν του όλου σταφιδικού ζητήματος, θα έπρεπε ήδη να έχει κινήσει την προσοχήν μας το κυριώτερον των αιτημάτων των συλλαλητηρίων αυτών. Ομιλούμεν περί της επιμόνως και φορτικώτατα διατυπουμένης αξιώσεως των σταφιδοπαραγωγών καλών ποιοτήτων περί καταργήσεως του παρακρατήματος το οποίον συγκρατεί τας τιμάς των Μεσσηνιακών και Ηλειακών σταφίδων και το οποίον οι αναφερθέντες αποκαλούν “φόρον δουλείας εις τας κατωτέρας ποιότητας”. Το αίτημα τούτο, ασχέτως προς την περιεχομένην εν αυτώ αντίφασιν, η οποία θα ήτο δυνατόν, δεκτού γενομένου τούτου, να οδηγήσει εις καταστροφήν έτι μεγαλειτέραν και αυτών των κραυγαζόντων σήμερον υπέρ αυτού κατόχων καλών ποιοτήτων σταφίδος, δεν θα έπρεπε βεβαίως ν’ αφήση και ημάς ασυγκινήτους. Τοσούτον μάλλον, όσον την προσπάθειαν ταύτην των παραγωγών της Βορείου Πελοποννήσου φαίνεται ότι ενισχύουν ασμένως και ο κ. Πρωθυπουργός και ο κ. Σαγάς του Πολιτικού Γραφείου, εις τρόπον ώστε το προστατεύον αυτούς εν τη κυβερνήσει έρεισμα να καθίσταται απολύτως υπέρτερον του αντερείσματος του κ. Στεφανοπούλου, ο οποίος άλλωστε διά λόγους κομματικής φιλοφρονήσεως προς την Αμαλιάδα και τας άλλας εκεί περιφερείας καλών ποιοτήτων δεν θα επεθύμει ίσως να εκτεθή και άντικρυς αντίθετος προς τας διατυπωθείσας αξιώσεις.

Τα γεγονότα αυτά δεν θα έπρεπε να περάσουν απαρατήρητα από τους σταφιδοπαραγωγούς της περιφερείας μας, μια ενεργός αντίδρασις των οποίων κατά των καταστρεπτικών μηνυμάτων της Βορείας Πελοποννήσου είναι οπωσδήποτε απαραίτητος. Είναι καιρός διά συγκεντρώσεων και συλλαλητηρίων εν γένει οι παραγωγοί μας να τονώσουν το δίκαιόν των και να κατοχυρώσουν την θέσιν των. Αλλως, μοιρολατρικώς επαφιέμενοι εις μόνην την αντίληψιν της κυβερνήσεως, δεν θα έπρεπε ν’ αποκλείουν ότι είναι δυνατόν αύριον να ευρεθούν προ τραγικών ομολογουμένως εκπλήξεων. Απευχόμεθα βεβαίως με όλην την δύναμιν της ψυχής μας μίαν παρόμοιαν έκβασιν, αλλ’ οι ευχαί μας είναι εντελώς ακατάλληλοι διά να σταματήσουν το ενδεχόμενον κακόν. Μόνον η κινητοποίησις των σταφιδοπαραγωγών μας είναι ικανή να επιτελέση τούτο. Αλλά θα γίναι αυτή η κινητοποίησις; Ιδού περί ποίου ζητήματος διερωτώμεθα με την ψυχήν γεμάτην ανησυχίας. Ας ελπίσωμεν μ’ όλα ταύτα ότι όλα θα εύρουν την αρμόζουσαν λύσιν των» (996).

Σε κεντρικό επίπεδο παρατηρείται έντονη κινητικότητα και η κυβέρνηση πιέζεται από διαφορετικές πλευρές που ζητούν διατήρηση ή κατάργηση του παρακρατήματος:

«Ο υφυπουργός του Πολιτικού Γραφείου κ. Σαγιάς επεκοινώνησε τηλεφωνικώς μετά του κ. Πρωθυπουργού ο οποίος διεβίβασε μεταξύ άλλων και τας αντιλήψεις του διά το σταφιδικόν ζήτημα, επί του οποίου παρεκάλεσεν όπως επισπευσθούν αι αποφάσεις.

Κατόπιν της ανωτέρω επικοινωνίας ο κ. Σαγιάς συνειργάσθη μετά του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου, του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΟ κ. Αντωνοπούλου και του γενικού διευθυντού κ. Κουτσομητοπούλου.

Πάντως αποφάσεις θα ληφθούν μεθαύριον και όσον αφορά τον καθορισμόν της τιμής του παρακρατήματος και όσον αφορά τα ληπτέα μέτρα προς αντιμετώπισιν του ελλείμματος του ΑΣΟ.

Καθ' ας έχομεν ασφαλείς πληροφορίας η κίνησις διά την διευθέτησιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως εν σχέσει με το σταφιδικόν ζήτημα, δύναται να συνοψισθή εις τα εξής:

Υπάρχει μερίς βουλευτών οι οποίοι εκτός των άλλων αντιτίθενται εις την μη κατάργησιν του παρακρατήματος.

Ούτω ο υφυπουργός της Αεροπορίας κ. Σχινάς έσχε μακράν συνεργασίαν μετά του υπουργού των Οικονομικών κ. Λοβέρδου, εις τον οποίον ετόνισεν ότι αντιτίθεται οπωσδήποτε εις την κατάργησιν του παρακρατήματος. Επίσης οι βουλευταί Ολυμπίας και Μεσσηνίας είναι αποφασισμένοι να φθάσουν εις τα άκρα, εάν η κυβέρνησις καταλήξη εις την απόφασιν της καταργήσεως του παρακρατήματος όπως υποστρηρίζει η επιτροπή Αιγιαλείας, Πατρών και Κορινθίας.

Σχετικώς πληροφορούμεθα ότι αύριον Κυριακήν, οι ανωτέρω βουλευταί θα συναντηθούν μετά του υφυπουργού της Εθνικής Οικονομίας και θα συζητήσουν μετ' αυτού επί του προκειμένου. Ελέγετο ότι οι βουλευταί ούτοι πρόκειται να προβούν εις κοινόν διάβημα προς την κυβέρνησιν διά την μη κατάργησιν του παρακρατήματος, τονίζοντες ότι είναι αποφασισμένοι να φθάσουν μέχρι παραιτήσεως.

Αντιθέτως η επιτροπή συλλαλητηρίων Αιγίου, Πατρών και Κορινθίας εξέδωκε την εσπέραν ανακοινωθέν, διά του οποίου τονίζεται ότι θα αξιωθή από την κυβέρνησιν:

1) Η από τούδε αναγνώρησις και παραδοχή υπό των αρμοδίων της καταργήσεως του θεσμού του παρακρατήματος και η αντικατάστασις αυτού διά της ελευθέρας αγοράς πλεονασμάτων, η οποία πρέπει απαραιτήτως να θεσπισθή διά το επόμενον έτος 1935-1936 και 2) όπως διά το τρέχον έτος τα εξαγωγικά βάρη εν συνόλω μετά του παρακρατήματος εν ουδεμιά περιπτώσει υπερβούν τας 1.500 δραχμάς.

Εν τέλει διά του ανακοινωθέντος της εν λόγω επιτροπής τονίζεται ότι τα δύο ταύτα αιτήματα είναι η εσχάτη υποχώρησις της επιτροπής και ότι εν αντιθέτω περιπτώσει η διατηρουμένη μέχρι σήμερον σταφιδική αλληλεγγύη θέλει αφεύκτως παύση υφισταμένη.

Γενικώς πληροφορούμεθα ότι κατά τας αρχάς της προσεχούς εβδομάδος θα διασαφηνισθή πλήρως ποίαν τροπήν θα λάβη το εκκρεμούν σταφιδικόν ζήτημα» (997).


(995) “Νεολόγος” (Πάτρας) 13/8/1934

(996) “Θάρρος” 17/8/1934

(997) “Πατρίς” (Πύργου) 19/8/1934


NEWSLETTER