Δευτέρα, 04 Μαρτίου 2019 17:22

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 171ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 171ο)

Αντίθετα με την προσπάθεια δικαιολόγησης των αποφάσεων που κάνει η “Σημαία”, στην Ηλεία καταγγέλονται οι αντιπρόσωποι στον ΑΣΟ που δέχτηκαν την τιμή των 3.000 δραχμών, ετοιμάζονται μεγάλα συλλαλητήρια σε Πύργο και Αμαλιάδα, ενώ διπλό συλλαλητήριο προγραμματίζεται στα Φιλιατρά:

«Η αγανάκτησις των σταφιδικών πληθυσμών της Ηλείας ογκούται και αθρόα αποστέλλονται τηλεγραφήματα εντονωτάτου περιεχομένου εις την κυβέρνησιν, τον ΑΣΟ και τους λοιπούς αρμοδίους. Εις την σταφιδαγοράν ουδεμία κίνησις παρατηρείται, προξενούνται δε τεράστιαι ζημίαι εις το σταφιδεμπόριον.

Αύριον Κυριακήν συγκροτείται ενταύθα συλαλλητήριον. Σήμερον Σάββατον μετέβη εις την Αμαλιάδα ο εκ των μελών των επιτροπών συλλαλητηρίων Πύργου Β. Μιχόπουλος όστις συνεσκέφθη μετά των επιτροπών συλλαλητηρίων απαρτιζομένων εκ των Μυτά, Παναγοπούλου, Ζαβέρδα, Κατσίγιαννου, Παναγιωτακόπουλου, Σάκκου (Αμαλιάδος), Βασιλάκη (Βαρθολομιού), Καλλιοντζή (Γαστούνης).

Κατά την σύσκεψιν ταύτην απεφασίσθησαν:

1) Να αποδοκιμασθούν οι σύμβουλοι της σταφιδοπαραγωγής παρά τω ΑΣΟ και να ανακληθούν ως μη λαβόντες υπ’ όψει την λαϊκήν θέλησιν και δεχθέντες τιμήν εξαγοράς των πλεονασμάτων το ποσόν των 3.000 ενώ είχον εντολήν να υποβάλουν παραίτησιν προτού εκδοθούν αποφάσεις του ΑΣΟ.

2) Να αποδοκιμασθή ο Πρόεδρος του Γεωργικού Επιμελητηρίου Πύργου κ. Λ. Μερκούρης, όστις χωρίς να έχη καμμίαν εξουσιοδότησιν εκ μέρους της Γενικής Συνελεύσεως του Γεωργικού Επιμελητηρίου εδέχθη και υπεστήριξεν ως τιμήν εξαγοράς πλεονασμάτων το ποσόν των 3.000 δηλαδή ετάχθη με τους υποτιμητάς.

3) Ανεγνωρίσθη ομοφώνως ότι ο ρόλος των βουλευτών και γερουσιαστών ευρίσκεται εις την διαφοράν ήτις προκύπτει μεταξύ του κυβερνητικού επιτρόπου και των συμβούλων του ΑΣΟ.

Αι ανωτέρω αποφάσεις των ως ειρήται επιτροπών των συλαλλητηρίων θα ανακοινωθούν εις τον σταφιδικόν πληθυσμόν εις δύο συλλαλητήρια άτινα θα λάβουν χώρας εις Πύργον και Αμαλιάδα την πρωΐαν της Δευτέρας.

Κατά πληροφορίας εκ Φιλιατρών, αύριον Κυριακήν καθώς και την πρωΐαν της Δευτέρας συγκροτούνται εκεί συλλαλητήρια άτινα λόγω της κρατούσης αγανακτήσεως πιθανόν να απολήξουν εις ένοπλα τοιαύτα».

Σε αντιπερισπασμό στη μεγάλη κινητικότητα που εμφανίζεται σε Μεσσηνία και Ηλεία, συλλαλητήριο παραγωγών “ευγενών” ποιοτήτων οργανώνεται στο Αίγιο:

«Καθ’ α πληροφορούμεθα σήμερον προ μεσημβρίας συγκροτείται εις το Αίγιον ογκώδες συλλαλητήριον των σταφιδοπαραγωγών ευγενών ποιοτήτων εις αντιπερισπασμόν της σημειουμένης κινήσεως των παραγωγών κατωτέρων ποιοτήτων. Εις το συλλαλητήριον θα λάβουν μέρος όλοι οι σταφιδοπαραγωγοί της επαρχίας Αιγιαλείας. Κατά τας αυτάς πληροφορίας το συλλαλητήριον τούτο ίσως είναι ένοπλον, οι δε παραγωγοί των πέριξ χωρίων θα εισέλθουν εις την πόλιν έφιπποι.

Εις την συγκέντρωσιν θα μιλήσουν τα μέλη της επιτροπής του σταφιδικού συνεδρίου Αιγίου τα οποία θα τονίσουν την ανάγκην της συνεννοήσεως των παραγωγών των ευγενών ποιοτήτων και τον καθορισμόν ορίων λογικών ίνα σημειωθή μεγαλυτέρα εξαγωγή σταφιδοκάρπου. Υπό της υποδιοικήσεως χωροφυλακής ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα προς τήρησιν της τάξεως» (1019).

Το συλλαλητήριο του Αιγίου πραγματοποιείται, σημειώνονται συγκρούσεις διαδηλωτών και χωροφυλάκων οι οποίοι πυροβολούν και τραυματίζουν σταφιδοπαραγωγούς, εκ των οποίων τους δύο πολύ σοβαρά:

«Η πόλις του Αιγίου διήλθε σήμερον ημέραν ανήσυχον και θορυβώδη. Το συλλαλητήριον των σταφιδοπαραγωγών των ευγενών ποιοτήτων, το οποίον συνεκροτήθη εις αντιπερισπασμόν των συγκροτουμένων τας τελευταίας ημέρας θορυβωδών συγκεντρώσεων των παραγωγών των κατωτέρων ποιοτήτων και όπερ προσέλαβε την μορφήν ενόπλου, απέβη δυστυχώς αιματηρόν, τραυματισθέντων δι’ όπλων πέντε, εξ ών οι δύο βαρέως. Το Αίγιον παρουσίαζε σήμερον ασυνήθη κίνησιν. Λεωφορεία και τοπικαί αμαξοστοιχίαι μετέφερον από πρωΐας τους σταφοιδοπαραγωγούς των πέριξ χωρίων ίνα λάβουν μέρος εις το προαναγγελθέν συλλαλητήριον. Η διοργανωτική επιτροπή του συλλαλητηρίου από το εσπέρας του Σαββάτου διένειμεν εις την πόλιν και τα πέριξ χωρία προκηρύξεις, καλούσας τους σταφιδοπαραγωγούς όπως παρευρευθούν άπαντες εις την συγκέντρωσιν διά να διαδηλωθή η εμμονή αυτών εις τας αποφάσεις του σταφιδικού συνεδρίου Αιγίου της 30ης Ιουνίου. Η διανομή των προκηρύξεων εις τα πέριξ χωρία εγένετο εν μέσω κωδωνοκρουσιών υπό εντεταλμένων προσώπων, τα οποία εξώρκιζον τους σταφιδοπαραγωγούς όπως προσέλθουν σύσσωμοι, διότι δι’ αυτούς η σταφιδική υπόθεσις βαίνει προς αποτυχίαν.

Από της 10ης πρωινής η κίνησις εις την πόλιν λαμβάνει ανησυχαστικήν έκτασιν. Οι παραγωγοί των χωρίων Γαρδενών και Κροκόβας με μαύρας σημαίας εισέρχονται έφιπποι εις την πόλιν φωνάζοντες:

- Κάτω το παρακράτημα!

- Κάτω ο ΑΣΟ!

Αι θορυβώδεις αύται φωναί εν συνδυασμώ με τας υπαρχούσας πληροφορίας περί προπαρασκευαζομένου ενόπλου συλλαλητηρίου, έδωκαν το σύνθημα να κλειστούν αμέσως όλα τα καταστήματα. Εκ παραλλήλου εις το άνω μέρος της λεωφόρου Μητροπόλεως εσημειούτο επίσης θορυβώδης με μαύρας σημαίας η είσοδος εφίππων σταφιδοπαραγωγών των χωρίων Κουνινά, Κακοχωρίου, Παρασκευής κλπ. Κατά την είσοδον των σταφιδοπαραγωγών τούτων ηκούσθησαν τινές πυροβολισμοί.

Ως τόπος συγκεντρώσεως είχεν ορισθή αρχικώς η κεντρική πλατεία Αγίας Λαύρας. Κατόπιν όμως συνεννοήσεων των αρχών και της διοργανωτικής επιτροπής απεφασίσθη, όπως επιτραπή η συγκέντρωσις ολίγον έξωθι της πόλεως παρά την τοποθεσίαν “Δεξαμενή” άνωθεν των Υψηλών Αλωνίων. Αι αρχαί επειδή είχον πληροφορίας ότι το συλλαλητήριον θα ήτο ένοπλον και θα εγένετο επίθεσης κατά των γραφείων του ΑΣΟ, είχον λάβει εξαιρετικά μέτρα, εζητήθησαν δε και ενισχύσεις εκ Πατρών χωροφυλακής και στρατού, αίτινες και απεστάλησαν από της εσπέρας του Σαββάτου υπό τον μοίραρχον κ. Μπαϊλάκην. Αμέσως διετάχθη από της πρωΐας η φρούρησις του τηλεγραφείου, των γραφείων και των αποθηκών του ΑΣΟ, πυκναί δε περίπολοι περιήρχοντο την πόλιν.

Περί τις 11 π. μ. ολόκληρος ο χώρος παρά την δεξαμενήν είχεν υπερπληρωθή κόσμου, ο οποίος επιμόνως εζήτη να κατέλθη εις την πόλιν. Η αστυνομία μετά της διοργανωτικής επιτροπής κατέβαλον απεγνωσμένας προσπαθείας όπως αποτρέψουν την ομαδικήν κάθοδον προς την πόλιν. Αλλά δεν το κατώρθωσαν. Η ζώνη την οποίαν είχον σχηματίσει η χωροφυλακή και ο στρατός διεσπάσθη από το πλήθος, το οποίον εξεχύθη προς την λεωφόρον Μητροπόλεως και κατηυθύνετο θορυβωδώς εις την πόλιν, ηγουμένων εκατοντάδος και πλέον εφίππων με μαύρας σημαίας. Ητο αδύνατον πλέον να συγκρατηθεί η κοσμοπλημμύρα. Αι συστάσεις των αρχών και της επιτροπής δεν ελαμβάνοντο από κανέναν υπ’ όψει. Η προσοχή όλων περιωρίσθη εις το πως θα αποφευχθούν έκτροπα κατά την κάθοδον του πλήθους εις την πόλιν.

Δυστυχώς όμως τούτο δεν καττωρθώθη. Οταν το πλήθος διήρχετο προ των γραφείων του ΑΣΟ (Γενικών Αποθηκών) κειμένων επί της λεωφόρου Μητροπόλεως άνωθεν του Δημαρχείου και φρουρουμένων υπό στρατού και χωροφυλακής, εξέσπασαν εις ζωηράς αποδοκιμασίας.

- Κάτω οι κηφήνες του ΑΣΟ!

- Να φύγουνε!

- Εφαγαν τα λεπτά μας!

Το πλήθος εστάθμευσε επ’ αρκετόν έξωθι των γραφείων του ΑΣΟ αποδοκιμάζον, τινές δε έριψαν και λίθους. Ο ενωμοτάρχης Κουραχάνης ο οποίος ήτο επικεφαλής της φρουράς, εξήγαγε αμέσως το περίστροφόν του και έριψεν προς εκφοβισμόν ένα πυροβολισμόν στον αέρα. Η ενέργεια αύτη του ενωμοτάρχου έδωκε το σύνθημα της συγκρούσεως παραγωγών και ανδρών χωροφυλακής και στρατού. Οι πρώτοι εξοργισθέντες επετέθησαν κατά των δεύτερων διά λίθων και ξύλων. Τότε ο ενωμοτάρχης Κουραχάνης διέταξε πυρ, πρώτος δε αυτός με το περίστροφόν του ήρχισε να πυροβολή ασυγκίνητος κατά των παραγωγών. Είνε απερίγραπτον τι επηκολούθησε κατόπιν. Εις τους πυροβολισμούς της φρουράς απήντησαν οι ωπλισμένοι παραγωγοί. Επηκολούθησε δε αληθής μάχη, καθ’ ήν ερίφθησαν διακόσιοι και πλέον πυροβολισμοί. Πρώτος πίπτει κατά γης εκ του ίππου του ο παραγωγός Ευστάθιος Μπακόπουλος εκ του χωρίου Κουνινά, φέρων τέσσερα σοβαρά τραύματα. Ο Μπακόπουλος εβλήθη υπό του ενωμοτάρχου Κουραχάνη, ο οποίος παρ’ όλας τας συστάσεις του παρατυχόντος πολιτευτού Αιγιαλείας κ. Τ. Δρούλια εξηκολούθησε να πυροβολή κατά του πλήθους. Μάλιστα όταν ο κ. Δρούλιας προσεπάθη να μεταφέρη μετ’ άλλων εις την κλινικήν τον βαρέως τραυματισθέντα Μπακόπουλον, ο Κουραχάνης έρριψε κατ’ αυτού ανεπιτυχώς δύο πυροβολισμούς. Ακολούθως ετραυματίσθησαν τέσσαρες άλλοι, μεταξύ των οποίων και εις χωροφύλαξ.

Καθ’ ήν στιγμήν, πλέων εις το αίμα μετεφέρετο εις την κλινικήν ο Μπακόπουλος, το πλήθος εξηγριώθη και επετέθη με πρωτοφανήν ορμήν κατά των γραφείων του ΑΣΟ, τας θύρας και τα παράθυρα του οποίου διέρρηξαν δι’ αιχμηρών οργάνων. Κατόπιν δια δυναμίτιδος έθεσαν πυρ εις τα βιβλία και τα έπιπλα, άτινα και απετέφρωσαν.

Η φουρά προ της αγριότητος του πλήθους απεσύρθη, κατευθυνθείσα εις το κατάστημα της Διοικήσεως Χωροφυλακής, ο δε μοίραρχος Μπαϊλάκης, ο οποίος επικεφαλής άλλης δυνάμεως εφρούρει τας αποθήκας του ΑΣΟ, έσπευσεν αμέσως εις τον τόπον της συγκρούσεως και προσεπάθη να κατευνάση τα πνεύματα. Αι σκηναί γνωσθείσαι εις την πόλιν εδημιούργησαν πρωτοφανή πανικόν.

Ακολούθως το πλήθος ηγουμένου του βουλευτού κ. Γκόφα και του Δημάρχου κ. Σταυρουλοπούλου και των μελών της οργανωτικής επιτροπής, κατηυθύνθη εις την πλατείαν Αγίας Λαύρας, ήτις κατεκλύσθη ασφυκτικώς».

Στους συγκεντρωμένους μιλούν ο βουλευτής Γκόφας και το μέλος της επιτροπής Ματθίας. Ο δεύτερος επιτίθεται με βαρείς χαρακτηρισμούς εναντίον των σταφιδοπαραγωγών κατώτερων ποιοτήτων, τους οποίους παρουσιάζει ως τεμπέληδες και χαρακτηρίζει τη σταφίδα τους “σαρίδια”: «Από του εξώστου του ξενοδοχείου “Ξενίας Μέλαθρον” ωμίλησε προς το πλήθος ο κ. Γκόφας [...] Μετά το πέρας του λόγου του κ. Γκόφα και ότε ήτο έτοιμος να ομιλήση ο κ. Σπ. Ματθίας, εις το άκρον της πλατείας έκαμε την εμφάνισίν του ο μοίραρχος κ. Μπαϊλάκης μετά τεσσάρων χωροφυλάκων, Τούτο προκάλεσε νέαν εξέγερσιν, πολλοί δε θερμόαιμοι κατηθύνθησαν προς τα εκεί με επιθετικάς διαθέσεις ρίψαντες μάλιστα και δύο δυναμίτιδας. Αμέσως έσπευσαν τινά των μελών της επιτροπής και απώθησαν το πλήθος, παρεκάλεσαν δε τον κ. μοίραρχον προς αποφυγήν νέων σκηνών ν’ αποσυρθή, όπερ και εγένετο.

Εν τω μεταξύ διεδόθη ότι συνελήφθησαν δέκα παραγωγοί ως πρωταίτιοι των σκηνών. Το πλήθος ηξίωσε επιμόνως ν’ απολυθούν αμέσως άλλως θα κατηυθύνετο εις το κατάστημα της διοικήσεως, ίνα επιτύχη βιαίως την απόλυσίν των. Προ της τοιαύτης επιμονής ο κ. Γκόφας και ο Δήμαρχος κ. Σταυρουλόπουλος επιβάντες αυτοκινήτου, κατηυθύνθησαν εις τα γραφεία της διοικήσεως χωροφυλακής και παρεκάλεσαν ν’ απολυθούν οι συλληφθλεντες παραγωγοί, όπερ και εγένετο χάριν της τάξεως,

Μετά την καθησύχασιν του πλήθους, ωμίλησε δ’ ολίγων ο κ. Ματθίας μέλος της σταφιδικής επιτροπής του συνεδρίου της 30ής Ιουνίου, ο οποίος είπεν ότι ο σκοπός του σημερινού συλλαλητηρίου είναι τριπλούς.

Πρώτον σκοπόν έχει να διαμαρτυρηθή διά τα ληφθέντα μέτρα, από τα οποία αποδεικνύεται, ότι δεν ελήφθησαν καθόλου υπ’ όψει αι ορθαί υποδείξεις του συνεδρίου Αιγίου και των συλλαλητηρίων των τριών επαρχιών. Εις μάτην, προσθέτει, οι κόποι, αι ενέργειαι και αι διαμαρτυρίαι της μετάβασης εις Αθήνας μεγάλης επιτροπής. Μας ενέπαιξαν κατά τον χειρότερον τρόπον. Και όχι μόνον η κυβέρνησις αλλά και ο αντιπρόσωπός μας εις τον ΑΣΟ.

Δεύτερος σκοπός του συλλαλητηρίου είνε, να στιγματίση την οργιάζουσαν δημοκοπίαν από της ιδρύσεως του ΑΣΟ. Εις την δημοκοπίαν αυτήν δεν αρκεί τίποτε. Ουδέ οι βαρείς και απομυζητικοί φόροι οι εισπραττόμενοι παρά των παραγωγών των εκλεκτών ποιοτήτων, ούτε τα δάνεια των Τραπεζών, τα οποία εν τέλει ημείς οι παραγωγοί των καλών ποιοτήτων θα χρειασθή να πληρώσωμεν. Πας εν γένει πόρος και εν τέλει και αυτό το δημόσιον ταμείον πρέπει κατά την λογικήν της δημοκοπίας, να διατίθεται υπέρ των παραγωγών, οι οποίοι μας ενθυμίζουν τους σπαήδες της Τουρκοκρατίας οίτονες κατ’ αυτόν τον τρόπον παίρνουν τα τριπλάσια από ημάς τους μοχθούντας.

Οι παραγωγοί αυτοί, προσθέτει, επερίμεναν, βασιζόμενοι εις τα κηρύγματα της δημοκοπίας, να πάρουν εφέτος 3.500 και 4.000 δραχμές διά τα σαρίδια τους και γι’ αυτό μόλις είδαν, ότι αι ελπίδες τους διεψεύσθησαν, συνέρχονται σήμερον εις επαναστατικά συλλαλητήρια διά να ζητήσουν και τα ρέστα. Ζητούν τα ρέστα ωσάν να μην τους έφθαναν τα όσα επήραν από μίαν ασθενή κυβέρνησιν, η οποία αγωνίζεται σήμερον να περισώση ψυχία. Αξιος ο μισθός των. Αλλά με τας φωνάς, τας διαμαρτυρίας και τας παραλόγους αξιώσεις των μου ενθυμίζουν την γνωστήν παροιμίαν του κατοικιδίου εκείνου ζώου που του αρέσει να κάμνει ρομαντικούς περιπάτους εις τας στέγας των οικιών.

Τρίτος σκοπός του συλαλλητηρίου είνε να διαδηλώσει ο συνελθών κόσμος ως εις άνθρωπος, με μίαν φωνήν την σταθεράν θέλησίν του ότι δεν θα εγκαταλείψη τον τίμιον αγώνα του παρά αφού επικρατήση. Οταν έχωμεν την λογικήν, το δίκαιον και την ηθικήν, δεν είναι δυνατόν παρά να υπερισχύσωμεν εις το τέλος. Η συναίσθησις του δικαίου μας αυτή θα μας δώση την δύναμιν και την υπεροχήν. Με την βαθείαν πίστην θα συνεχίσωμεν την προσπάθειάν μας και θα επιτύχη.

- Ζήτω ο λαός της Αιγιαλείας!

Νέαι ζητωκραυγαί εκάλυψαν τον λόγον του κ. Ματθία.

Τέλος ο κ. Ματθίας συνέστησεν εις το πλήθος να διαλυθή ησύχως, αφήνον την διαχείρησιν του ζητήματος εις τον βουλευτήν της επαρχίας και την μεγάλην σταφιδικήν επιτροπήν. Αμέσως το πλήθος διελύθη, των παραγωγών αναχωρησάντων τας απογευματινάς ώρας εις τα χωρία των».

Η κατάσταση των δύο τραυματιών είναι σοβαρή και φορείς του Αιγίου διαμαρτύρονται ζητώντας αυστηρή τιμωρία των υπευθύνων αστυνομικών, ενώ η επιτροπή χρησιμοποιεί τα γεγονότα τα οποία χαρακτηρίζει “προανάκρουσμα” για να υποστηρίξει τις θέσεις της σχετικά με τα μέτρα για τη σταφίδα:

«Οι τραυματισθέντες δι’ όπλων κατά την συμπλοκήν έξωθι των γραφείων του ΑΣΟ είναι πέντε, οι εξής: Σπυρίδων Ντρίνιας ετών 30 εκ του χωρίου Λαπαναγών, χωροφύλαξ Εμμ. Καρτέρης, Απόστ. Καρπέτας εξ Αιγίου, Γ. Φιλιππόπουλος εκ του χωρίου Κουνινά και Ευστ. Μπακόπουλος εκ του χωρίου Κουνινά. Εκ των ανωτέρω σοβαρώτερον τραυματισμένοι είνε οι Ντρίνιας και Μπακόπουλος. Ο πρώτος έχει πάθε διάτρησιν του παχέος εντέρου και υπάρχει κίνδυνος αναπτύξεως περιτονίτιδος η οποία και θα επιφέρη τον θάνατον, ο δε δεύτερος φέρει πολλαπλά σοβαρά τραύματα εις διάφορα μέρη του σώματος. Οι τραυματίαι νοσηλεύονται εις την κλινικήν Σπυροπούλου, η οποία επολιορκείτο μέχρι βαθείας νυκτός από κόσμου πάσης τάξεως δηλούντος την συμπάθειάν του προς τα θύματα.

Το απόγευμα συνήλθον εκτάκτως ο Εμπορικός Σύλλογος Αιγίου, ο Κτηματικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Παντοπωλών και διετύπωσαν ψηφίσματα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνησιν δια τας αιματηράς σκηνάς, ζητούν δε την αυστηράν τιμωρίαν των θεωρουμένων ως υπαιτίων αστυνομικών οργάνων.

Η στάσις του προκαλέσαντος τας σκηνάς ενωματάρχου Κουραχάνη έχει προκαλέσει ζωηράν εξέγερσιν εν τη πόλει. Εγνώσθη ότι συγγενείς των τραυματισθέντων σταφιδοπαραγωγών εξεδήλωσαν προθέσεις να φονεύσουν τον εν λόγω ενωμοτάρχην. Μάλιστα ολόκληρον το απόγευμα προσεπάθουν να τον ανεύρουν. Υπό των σταφιδοπαραγωγών Κουνινά ελέγετο ενταύθα, ότι η προκλητική στάσις του Κουραχάνη οφείλεται εις προηγουμένας αφορμάς μετ’ αυτών, ότε υπηρέτει ως αστυνομικός σταθμάρχης Κουνινάς.

Ελάβομεν την νύκτα το κάτωθι τηλεγράφημα αντόιγραφον άλλου, απευθυνθέντος προ ςτην κυβέρνησιν και τον Τύπον της Πρωτευούσης: Σύμπασα επαρχία Αιγιαλείας διψευσθείσα εις προσδοκίας της, ότι δίκαια αιτήματά της, των οποίων η μεγάλη επιτροπή επαρχιών καλών ποιοτήτων επεζήτησεν επιτυχίαν θα ελαμβάνοντο υπ’ όψει, κατήλθε σήμερον πόλιν Αιγίου εν εξεγέρσει, παρασύρουσα τα πάντα. Η απώλεια πάσης ψυχραιμίας εκ μέρους των οργάνων της τάξεως, άτινα ήρχισαν πυροβολούντα ομάδα ζωηρών διαδηλωτών, είνε η αιτία τραυματισμού τριών αθώων πολιτών εξ ών δύο βαρέως. Εφιστώντες υμετέραν προσοχήν επί θλιβερών γεγονότων και ζητούντες αυστηράν τιμωρίαν υπευθύνων, επιθυμούμεν δηλώσωμεν υμίν ότι τα ανωτέρω αποτελούσιν απλούν προανάκρουσμα και ότι παρίσταται ανάγκη όπως λαμβάνοντες υπ’ όψει δικαίαν εξέγερσιν δουλεύοντος σκληράν δουλείαν κόσμου παραγωγών καλών ποιοτήτων, ευαρεστηθήτε αντιμετωπίσητε ζήτημα και προωθήσητε τούτο, πριν ή η απόγνωσις του λαού δημιουργήση ζητήματα τάξεως.

Μόνιμος επιτροπής Σπυρ. Ματθίας, Κ. Μακαρίτης. Δ. Παναγόπουλος, Χ. Παπαϊωάννου.

Ο κ. Νομάρχης συνεννοήθη τηλεφωνικώς την μεσημβρίαν μετά του μοιράρχου κ. Μπαϊλάκη, ο οποίος τω εξέθεσε εν συντόμω τα των σκηνών. Ο κ. Νομάρχης έδωσε ωρισμένας οδηγίας προς τήρησιν της τάξεως. Επίσης ο κ. Σαγιάς επεκοινώνησε το απόγευμα μετά της διοικήσεως χωροφυλακής Αιγιαλείας, ζητήσας πληροφορίας περί των αιματηρών γεγονότων. Ανακρίσεις διά τας αιματηράς σκηνάς διεξάγει ο πταισματοδίκης Αγίου.

Ελάβομεν εξ Αιγίου το κάτωθι τηλεγράφημα αντίγραφον ετέρου απευθυνομένου εις τον κ. Νομάρχην Αχαΐας: Μέλη Κοινοτικού Συμβουλίου Δαφνών και αναπληρωματικά υποβάλλουσιν από σήμερον παραίτησιν εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά την μη αποδοχήν αιτημάτων συνεδρίου Αιγίου παρά των αρμοδίων. Τα μέλη Γ. Βασιλείου, Χ. Ηλιόπουλος, Μ. Καλλιακόπουλος, Ι. Σκούτζος, Κ. Ζαφειρόπουλος, Φ. Μπουρδανιώτης, Θ. Ρηγόπουλος. Ι. Ζαφειρόπουλος» (1020).

 

(1019) “Νεολόγος” 26/8/1934

(1020) “Νεολόγος” 27/8/1934


NEWSLETTER