Δευτέρα, 24 Μαϊος 2021 22:34

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 281o)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 281o)

 

Το 1936 ξεκινάει με την αναγγελία μελέτης του σταφιδικού από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, και η δημοσιοποίηση από τη “Σημαία” συνοδεύεται από την ανάγκη αντιμετώπισης των αγροτικών χρεών που πνίγουν τους σταφιδοπαραγωγούς: «Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών υπό την έμπνευσιν του υπουργείου της Εθνικής Οικονομίας ήρχισε μια προεργασία διά την μελέτην του σταφιδικού ζητήματος και τον έγκαιρον καθορισμόν των ενδεικνυομένων μέτρων προς αντιμετώπισιν βεβαίων δυσχερειών μελλουσών εσοδειών.

Συγκεκριμένως το υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας, προβλέπον ότι σημαντικάς δυσχερείας θα παρουσιάση η τοποθέτησις της προσεχούς εσοδείας της σταφίδος, προέβη εις τας απαιτουμένας ενεργείας διά να προκαλέση από τούδε την μέριμναν των ενδιαφερομένων και ιδιαιτέρως του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού. Διά την αντιμετώπισιν των δυσχερών περιστάσεων του αμέσως προσεχούς μέλλοντος λαμβάνονται κατ’ αρχήν ωρισμέναι αποφάσεις, η εφαρμογή των οποίων θα εξαρτηθή εκ της πολιτικής της μελλούσης να προέλθη κυβερνήσεως.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας η πρωτοβουλία των προσπαθειών αυτών επικροτείται γενικώς, δεδομένου ότι παρέχεται ολόκληρος ο απαιτούμενος χρόνος τόσον εις το κράτος όσον και εις τας σταφιδικάς οργανώσεις των παραγωγών, να εξετάσουν χωρίς βιασύνην τα όλον πρόβλημα και να λάβουν τας αναγκαίας αποφάσεις. Πιστεύεται δε ότι από την όλην αυτήν κίνησιν δεν θα λείψη καμία οργάνωσις.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας, υπό των κύκλων των εκπροσωπούντων τας απόψεις των σταφιδοπαραγωγών διατυπούται η γνώμη ότι τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν διά την αντιμετώπισιν των δυσχερειών του προσεχούς σταφιδικού έτους δεν είναι δυνατόν να έχουν ευνοϊκάς διά την κατάστασιν των αγροτών συνεπείας, εάν αφήνουν άλυτον και το ζήτημα των αγροτικών χρεών, τα οποία, καθυστερούμενα και επισωρευόμενα, ωθούν την κατάστασιν εις πραγματικόν αδιέξοδον» (1275).

Και πέφτει η “βόμβα” καθώς ο ΑΣΟ κάνει γνωστό ότι για το 1936 δεν θα παραλάβει χλωρή σταφίδα, γεγονός που δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα σε τμήμα των παραγωγών:

«Παρά του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού απεστάλη προς τα υποκαταστήματα των Γενικών Αποθηκών με κοινοποίησιν προς τα συγκροτήματα δεξαμενών του ΑΣΟ, απάσας τας Ενώσεις Σταφιδικών Συνεταιρισμών και Γεωργικά Επιμελητήρια Πατρών, Καλαμών, Ναυπλίου, Πύργου, Ζακύνθου και Αργοστολίου η κατωτέρω εγκύκλιος δι’ ης γνωστοποιείται εις τους σταφιδοπαραγωγούς ότι απεκρυστάλλωσε οριστικώς την απόφασιν ότι δεν θα παραλάβη χλωράν σταφίδαν πλέον. Ο ΑΣΟ δικαιολογεί ως κατωτέρω την εν λόγω απόφασίν του:

Εχομεν την τιμήν να φέρωμεν εις γνώσιν σας από τούδε τα κάτωθι:

1) Διά της παραληφθείσης χλωράς από του 1935 προς διευκόλυνσιν των παραγωγών έχει υπερπληρωθεί ολόκληρος ο αποθηκευτικός χώρος των δεξαμενών τόσον του ΑΣΟ όσον και των οινοποιητικών εταιρειών.

2) Ουδεμία πρόβλεψις υπάρχει δι’ εξαγωγήν οίνων χλωράς εις το εξωτερικόν κατόπιν του αποκλεισμού τούτων από την πρώτην πελάτιδα Γαλλικήν αγορά βαρυνομένην και αυτήν με τεράστιον απόθεμα πληθωρικών εσοδειών.

3) Λόγω του προβληματικού της αποστάξεως των εκ χλωράς σταφίδος οίνων και δι’ άλλους λόγους, κυρίως όμως ένεκα της σοβαρωτάτης μειώσεως των εσόδων του ΑΣΟ εκ των αποσταζομένων προς παραγωγήν οινοπνεύματος οίνων χλωράς επιβαρυνομένων με μεγάλα έξοδα μεταφοράς και οινοπνευματοποιήσεως, η εξοικονόμησις χώρου προβλέπεται ως τελείως αδύνατος.

Κατόπιν των ανωτέρω το διοικητικόν συμβούλιον του ΑΣΟ κρίνει επάναγκες να γνωστοποιήση ότι δεν θα καταστή δυνατή εφέτος η παραλαβή χλωράς σταφίδος παρ’ όλην την ζωηράν του επιθυμίαν να εξυπηρετήση από της πλευράς ταύτης τους ειθισμένους εις την παράδοσιν χλωράς.

Επομένως είνε ανάγκη να ειδοποιήσητε τους ενδιαφερομένους παραγωγούς των παραδιδόντων χλωράν πρειφερειών να λάβουν ανάλογα μέτρα και ιδία όσοι έχουν χαλάσει τα αλώνια των διά να δυνηθούν και ετοιμάσουν εγκαίρως ταύτα ώστε να μην δύνανται να διατυπώσουν παράπονα μη εγκαίρου ειδοποιήσεώς των υπό του ημετέρου οργανισμού.

Δια των αρμοδίων υποκαταστημάτων σας, εις ά δέον να διαβιβάσητε οδηγίας αναλόγως προς το πνεύμα της παρούσης παρακαλούμεν όπως φροντίσητε ν’ ανακοινωθούν τ’ ανωτέρω εις απάσας τας κοινότητας της περιφερείας των δημοσιεύσεων της εφημερίδας προς γνώσιν των ενδιαφερομένων, ίνα έχοντες ολόκληρον το μέχρι της εποχής της παραλαβής χρονικόν διάστημα, διορθώσουν τα αλώνια και ετοιμάσουν ό, τι απαιτείται διά την αποξήρανσιν της σταφίδας των» (1276).

Η “Σημαία” επισημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας των παραγωγών χλωρής:

«Η είδησις περί της αποφάσεως του Αυτονόμου Σταφιδικού Οργανισμού, όπως μη προβή εις την αγοράν χλωράς σταφίδος κατά το προσεχές σταφιδικόν έτος, προεκάλεσε όπως ήτο φυσικόν, ευρύτατα σχόλια μεταξύ του σταφιδικού κόσμου της Μεσσηνίας. Αναγνωρίζεται, γενικώς, ότι ο ΑΣΟ εφ’ όσον δεν έχει πλέον χώρον διαθέσιμον διά την τοποθέτησιν γλεύκους ευρίσκεται προ της αναποδράστου ανάγκης να εφαρμόση την ληφθείσαν απόφασίν του. Το γεγονός δε ότι σπεύδει όσον εγκαίρως να κοινοποιήση την απόφασίν του ταύτην αποδεικνύει ότι πρόκειται περί αποφάσεως σκληράς μεν, αλλ’ οριστικής και αμετακλήτου, εφ’ όσον όλαι αι δεξαμεναί όλων των συγκροτημάτων είναι πλήρεις.

Είναι γεγονός εν τούτοις, και τούτο τονίζεται μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών, ότι η εν λόγω απόφασις της διοικήσεως του ΑΣΟ ευρίσκει απαράσκευον τελείως τον αμέσως πληττόμενον εξ αυτής σταφιδικόν κόσμον, των περιφερειών εκείνων, αι οποία επί σειράν ετών διέθετον την σταφίδαν των ως χλωράν. Δεν είναι δε μόνον τούτο. Οι σταφιδοπαραγωγοί, λόγω της δυσχερούς οικονομικής θέσεως εις την οποίαν ευρίσκονται δεν είναι δυνατόν ούτε να εξοπλισθούν εντός του υπολειπομένου χρονικού διαστήματος, ώστε να αποξηράνουν την σταφίδα των και να την διαθέσουν εις το εμπόριον ως ξηράν. Κατά την κοινήν απαίτησιν τόσον ο ΑΣΟ, όσον και η μέλλουσα να προέλθη εκ των εκλογών κυβέρνησις πρέπει να μελετήσουν την δημιουργουμένην κατάστασιν και να λάβουν μέτρα ενισχύσεως των παραγωγών διά να δυνηθούν ν’ αντεπεξέλθουν» (1277).

Και η κυβέρνηση ετοιμάζει προπαρασκευαστική επιτροπή για το σταφιδικό, θέτοντας ουσιαστικά και τα όρια στα οποία θα κινηθεί χωρίς να θίγονται τα μεγάλα συμφέροντα:

«Προς τας σταφιδικάς οργανώσεις της Μεσσηνίας επιβεβαιώθησαν εξ Αθηνών αι ειδήσεις, καθ’ άς η ρύθμισις του σταφιδικού ζητήματος κατά τρόπον εξυπηρετούντα την εθνικήν οικονομίαν και την σταφιδοπαραγωγήν, ήγαγε τον υπουργόν της Εθνικής Οικονομίας εις την απόφασιν της συγκροτήσεως μεγάλης σταφιδικής επιτροπής εξ αντιπροσώπων της σταφιδοπαραγωγής, του εμπορίου και της βιομηχανίας προς τον σκοπόν, όπως εξασφαλισθή η εφαρμογή εις το μέλλον ενιαίας σταφιδικής πολιτικής προς αντιμετώπισιν του συναγωνισμού των ξένων ομοειδών προϊόντως εις τας αγοράς καταναλώσεως και την λήψιν αποτελεσματικών μέτρων κατά των κινδύνων του μέλλοντος οίτινες εμφανώς διαγράφονται διά το εθνικό αυτό προϊόν.

Επίσης δι’ αποφάσεως του υπουργού της Εθνικής Οικονομίας συνιστάται ειδική προπαρασκευαστική επιτροπή προς πλήρη εξέτασιν των ζητημάτων και υπόδειξιν των ληπτέων μέτρων.

Η ανωτέρω επιτροπή θα μελετήσει από πάσης πλευράς το σταφιδικόν ζήτημα, το των συναφών βιομηχανιών, ως και το όλον οινικόν ζήτημα και θα προβή εις τον καταρτισμόν προσχεδίου περί των μέτρων τα οποία πρέπει να ληφθούν προς αντιμετώπισιν των μελλοντικών δυσχερειών τόσον εν τω εσωτερικώ (παραγωγή, εμπορία κλπ.), όσον και εν τω εξωτερικώ (κατανάλωσις, σταθεραί τιμαί κλπ.). Το προσχέδιον τούτο θα υποβληθή υπό της επιτροπής εις το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας και δι’ αυτού εις στην συσταθησομένην μεγάλην σταφιδικήν επιτροπήν.

Η μεγάλη σταφιδική επιτροπή λαμβάνουσα υπ’ όψιν τας υποδείξεις και τα μέτρα της προπαρασκευαστικής επιτροπής και μελετώσα τας προτάσεις της περί του τηρητέου συστήματος αποτελουμένου δε και εξ αντιπροσώπων των κομμάτων θα θέση τας βάσεις και θα υποδείξει προς την κυβέρνησιν της χώρας την θέσπισιν των ενδεικνυομένων νομοθετικών μέτρων.

Κατά τας πληροφορίας μας υπό των σταφιδικών οργανώσεων της Μεσσηνίας επιδοκιμάζεται ανεπιφυλάκτως η προσπάθεια προς έγκαιρον λήψιν μέτρων διά την αντιμετώπισιν των μελλουσών δυσχερειών. Εις την προσπάθειαν αυτήν και αι οργανώσεις της Μεσσηνίας θα συμμετάσχουν ενεργώς, προασπίζουσαι τα συμφέροντα της σταφιδικής Μεσσηνίας» (1278).


(1275) “Σημαία” 8/1/1936

(1276) “Σημαία” 11/1/1936

(1277) “Σημαία” 14/1/1936

(1278) “Σημαία” 24/1/1936

 


NEWSLETTER