Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 18:38

Τι δυσκολίες κρύβει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στην Ελλάδα;

Γράφτηκε από την
Τι δυσκολίες κρύβει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα στην Ελλάδα;

 

 

Του Χρήστου Πολίτη

Οικονομολόγου MSc

 

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι από τη φύση της περίπλοκη και ενέχει μεγάλο ρίσκο. Ωστόσο, όσοι επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο ίδρυσης και δραστηριοποίησης της επιχείρησής τους, υπάρχουν τομείς στους οποίους θα δυσκολευτούν περισσότερο απ’ ό,τι αν βρίσκονταν σε κάποια άλλη χώρα. Συγκεκριμένα:

 

1) Τομείς που δυσκολεύουν πολύ τους επιχειρηματίες

 

Καταχώρηση ακίνητης περιουσίας

Μελετώντας τα βήματα, το χρόνο και το κόστος που απαιτείται προκειμένου ένας επιχειρηματίας να αγοράσει και να μεταβιβάσει στην κυριότητά του ακίνητη περιουσία (π.χ. οικόπεδο και ένα κτίσμα), η επίδοση της Ελλάδας βαθμολογήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα με 47 μονάδες (Διάγραμμα 1). Η κλίμακα της βαθμολογίας λαμβάνει τιμές από το 0 (χαμηλότερη επίδοση) έως το 100 (βέλτιστη επίδοση). Η μέση επίδοση των χωρών του ΟΟΣΑ στο συγκεκριμένο τομέα ήταν 77 μονάδες, ήτοι 30 μονάδες περισσότερες από την Ελλάδα. Αυτό είναι ενδεικτικό ύπαρξης πολλών δυσκολιών στην καταχώρηση ακίνητης περιουσίας για τους εγχώριους επιχειρηματίες.

 

Διαχείριση αφερεγγυότητας τρίτων

Λαμβάνοντας υπόψη τον χρόνο, το κόστος και τις πιθανότητες επιτυχούς έκβασης μιας διαδικασίας επιστροφής οφειλόμενων από τρίτο, μέσω είτε αναδιαπραγμάτευσης χρέους, είτε κατασχέσεων ή ακόμα και κήρυξης του οφειλέτη σε πτώχευση, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με μόλις 53 μονάδες. Οι χώρες του ΟΟΣΑ βαθμολογήθηκαν κατά μέσο όρο με 75 μονάδες.

 

Διευθέτηση διαφορών

Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος επίλυσης των εμπορικών διαφωνιών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο και το κόστος της διαδικασίας αυτής αλλά και την ποιότητα κατά την απονομή της δικαιοσύνης, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 48 μονάδες, έναντι 68 των χωρών του ΟΟΣΑ.

 

Λήψη πίστωσης

Κρίνοντας εάν η διαθεσιμότητα των πληροφοριών προς τα πιστωτικά ιδρύματα και η νομοθεσία περί πτωχεύσεων και εγγυήσεων διευκολύνουν την παροχή δανείων στην οικονομία, η Ελλάδα αξιολογήθηκε με 45 μονάδες. Την ίδια ώρα ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ διαμορφώθηκε αρκετά υψηλότερα, στις 64 μονάδες.

 

2) Τομείς που επίσης δυσκολεύουν τους επιχειρηματίες

 

Πληρωμή φόρων

Εξετάζοντας τα διάφορα είδη φόρων και εισφορών, το συνολικό τους φορτίο για την επιχείρηση, τη συχνότητα αποπληρωμής, αλλά και το χρόνο που απαιτεί η όλη διαδικασία ως απόρροια της πολυπλοκότητας της φορολογικής νομοθεσίας, η Ελλάδα σημείωσε μέτρια επίδοση συγκεντρώνοντας 77 μονάδες, έναντι 84 των χωρών του ΟΟΣΑ.

 

Εκδοση οικοδομικών αδειών

Προσμετρώντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, το χρόνο και το κόστος για την κατασκευή ενός κτίσματος (π.χ. μιας αποθήκης), η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 70 μονάδες, την ώρα που οι χώρες του ΟΟΣΑ έλαβαν κατά μέσο όρο 76 μονάδες. Μεταξύ των απαιτούμενων διαδικασιών που λήφθηκαν υπόψη υπήρξε η υποβολή των απαραίτητων εγγράφων, η απόκτηση των σχετικών εγκρίσεων και αδειών, η σύνδεση με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, η υποβολή στους απαραίτητους ελέγχους, η καταχώρηση και η μεταπώληση του ακινήτου.

 

3) Τομείς που δεν δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους επιχειρηματίες

 

Ηλεκτροδότηση

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες, το χρόνο και το κόστος που θα χρειαστεί ένας επιχειρηματίας για να συνδέσει στο δίκτυο ηλεκτροδότησης ένα νέο κτίσμα (π.χ. μια αποθήκη) αλλά και την αξιοπιστία του ίδιου του δικτύου και το κόστος του ρεύματος, η απόδοση της Ελλάδας κατατάχθηκε πλησίον εκείνης των υπολοίπων χωρών του ΟΟΣΑ, δηλαδή περίπου 85 μονάδες.

 

Διασυνοριακές συναλλαγές

Υπολογίζοντας το χρόνο και το κόστος που συνεπάγεται η μεταφορά (logistics) αγαθών προς εξαγωγή ή αγαθών που εισήχθησαν, η Ελλάδα τα πήγε το ίδιο καλά όσο και κατά μέσο όρο οι χώρες του ΟΟΣΑ, με βαθμολογία 94 μονάδες.

 

Προστασία μετόχων μειοψηφίας

Κρίνοντας το πλαίσιο για την προστασία των επενδυτών (και ιδιαίτερα των μειοψηφούντων, δηλαδή όσων κατέχουν λιγότερο από το 50% της ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης) έναντι περιπτώσεων κατάχρησης εταιρικών περιουσιακών στοιχείων από τους ασκούντες την διοίκηση της εταιρείας, αλλά και ζητήματα διαφάνειας στο εσωτερικό της εταιρείας, η Ελλάδα βαθμολογήθηκε με 70 μονάδες και για πρώτη φορά ξεπέρασε οριακά τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ.

 

4) Τομέας που κρίνεται ως «εύκολος»

 

Ιδρυση επιχείρησης

Μελετώντας τα βήματα, το χρόνο, το κόστος και το ελάχιστο απαραίτητο κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυση και έναρξη λειτουργίας μιας περιορισμένης ευθύνης μικρομεσαίας επιχείρησης, η Ελλάδα αξιολογήθηκε με 96/100, ξεπερνώντας κατά 4 μονάδες τη μέση βαθμολογία των χωρών του ΟΟΣΑ. Πρόκειται για την πρώτη πολύ καλή επίδοση της χώρας μας, η οποία οφείλεται στην καθιέρωση της ηλεκτρονικής «Υπηρεσίας Μιας Στάσης», μέσω της οποίας είναι δυνατή η ίδρυση επιχείρησης μέσα σε λίγα λεπτά.

 

Συμπερασματικά, το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον επιφυλάσσει περισσότερες δυσκολίες παρά ευκαιρίες στους εγχώριους επιχειρηματίες. Υπό τις συνθήκες αυτές, το «κλειδί» της επιτυχίας τους θα πρέπει να αναζητηθεί μάλλον μεταξύ της προσωπικής τους βελτίωσης και της διαρκούς αύξησης της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεών τους. Και επειδή βάση μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής πορείας θεωρείται πάντα η ύπαρξη μιας καινοτόμου ιδέας, διαβάστε την επόμενη Τρίτη 4/2/20 τα κριτήρια με τα οποία μια νέα ιδέα αξιολογείται ως «επιχειρηματικά αξιοποιήσιμη».

 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

World Bank Group, Doing Business 2020, OECD High Income Regional Report

 

Διαβάστε την Τρίτη 4/2/20

Πότε μια νέα επιχειρηματική ιδέα είναι καλή;


NEWSLETTER