Τετάρτη, 02 Σεπτεμβρίου 2020 07:53

Υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Υποτροφίες σε φοιτητές από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας

 

Νέες υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες φοιτητές θα δοθούν από τη Μητρόπολη Μεσσηνίας. Αυτό ενημερώνει με σχετική ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας».

Πρόκειται για την 11η προκήρυξη υποτροφιών, με την οποία οι υποτροφίες που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας σε απόρους φοιτητές είναι 77, το δε χρηματικό ποσό που έχει συνολικά  διατεθεί  ανέρχεται σε 820.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν 4 ετήσιες υποτροφίες σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι κατάγονται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμένουν εντός των ορίων της Μητρόπολης. Επίσης, φέτος, χορηγείται «εις μνήμην του ιατρού Ιωάννου Μίχου» μία ακόμη υποτροφία το τρέχον ακαδημαϊκό έτος σε προπτυχιακό φοιτητή με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά σε Ιατρική Σχολή των ελληνικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος κατάγεται από τις επαρχίες της Μητρόπολης Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαμένει εντός των ορίων της Μητρόπολης.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στη γραμματεία του Ταμείου στη Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα: Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 5 - 7 μ.μ και Σάββατο 10 Οκτωβρίου 10 π.μ. - 12 μ., τηλ. επικοινωνίας 6937-482151, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: taamfimm@yahoo.gr.

Στα δικαιολογητικά για την αίτηση θα πρέπει να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα. Το πρότυπο της αίτησης χορηγείται από τη γραμματεία του Ταμείου. Απολυτήριο λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Βεβαίωση συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Βεβαίωση εγγραφής στο ΑΕΙ εισαγωγής (πρωτότυπη). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών ή οι γονείς του φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική, η οποία θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα στην οικεία ΔΟΥ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται βεβαίωση από τη ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών ή οι γονείς του Ε9. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των 30 ετών) και γ) καταγωγή και μόνιμη κατοικία (πρωτότυπο). Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή (πρωτότυπη). Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ούσα είναι κάτοικος της Μητρόπολης Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του στην ανώτατη εκπαίδευση (πρωτότυπη). Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος θα βοηθούσε στην καλύτερη αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από τη γραμματεία του ιδρύματος. Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/ φοιτήτρια.

Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως να πάρει το πτυχίο του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του τμήματος φοίτησής του.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER