Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2024 14:00

Πρόσκληση Περιφέρειας στον Δήμο Καλαμάτας για επικαιροποίηση έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί

Πρόσκληση Περιφέρειας στον Δήμο Καλαμάτας για επικαιροποίηση έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου απευθύνει πρόσκληση στο Δήμο Καλαμάτας για επικαιροποίηση των έργων της προηγούμενης περιόδου που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023,ώστε αυτά να χρηματοδοτηθούν από πόρους του «Πελοπόννησος 2021-2027».

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω του προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», και στο πλαίσιο της στρατηγικής υλοποίησης των Χωρικών Εργαλείων (Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ) και των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων-Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ-ΒΑΑ), προσκαλεί τον Δήμο Καλαμάτας, για την υποβολή πρότασης επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 του Δήμου Καλαμάτας.

Η συγχρηματοδότηση της επικαιροποιημένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Καλαμάτας της περιόδου 2021-2027 θα γίνει από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+). Θα περιλαμβάνονται έργα που είχαν ωριμάσει κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και δεν πρόλαβαν να ολοκληρωθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 καθώς και συγκεκριμένα νέα έργα τα οποία θα αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους συνθέτοντας ένα συνεκτικό σύνολο, με σκοπό την επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.»