Δευτέρα, 07 Μαϊος 2018 13:49

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 128ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 128ο)

Νέο πρόβλημα προκύπτει με την παραλαβή χλωρής σταφίδας στην περιοχή του Δήμου Θουρίας, συγκαλείται σύσκεψη εκπροσώπων σταφιδοπαραγωγών και βιομηχανιών από το Νομάρχη και δίνονται διαβεβαιώσεις επανέναρξη της παραλαβής:

«Ο κ. Νομάρχης ερωτηθείς χθες περί της ημέρας καθ’ ην θα αρχίση η νέα παραλαβή χλωράς σταφίδος ανεκοίνωσε τα εξής: Κατόπιν της γενομένης συζητήσεως ενώπιον του κ. Νομάρχου μεταξύ των σταφιδοπαραγωγών Θουρίας και των αντιπροσώπων των τριών εργοστασίων, ήτοι της Εταιρείας Οίνων και Οινοπνευμάτων, της Γεωργικής Βιομηχανίας και του ΑΣΟ, απεφασίσθη να επαναρχίση η παραλαβή τη υπολειπομένης χλωράς σταφίδος του τέως Δήμου Θουρίας, υπολογιζομένης εις 300 χιλιάδας οκάδων περίπου, από το πρωί της προσεχούς Δευτέρας και παρά των τριών ανωτέρω εργοστασίων ταυτοχρόνως συνεργαζομένων επί τούτων. Συνιστάται εις τους παραγωγούς να μη σπεύσωσιν όλοι ομού εις την παράδοσιν, αφού εξησφαλίσθη πλήρως η παραλαβή τη υπολειπομένης χλωράς σταφίδος. Και τούτο ίνα μη διασαλευθή διά της αθρόας προσφοράς των παραγωγών η παραλαβή, αφού αύτη θα συνεχισθή ευχερώς και με πάσαν ευκολίαν εντός 3 ή 4 το πολύ ημερών.

Περαιτέρω ο κ. Νομάρχης ανακοίνωσεν ότι το αποτέλεσμα τούτο της συνεννοήσεως διεβιβάσθη τηλεγραφικώς εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος και τον Αστυνομικόν σταθμάρχην Θουρίας» (850).

Στο μεταξύ επικρατεί αναταραχή μεταξύ των συκοπαραγωγών, καθώς οι εξαγωγείς έχουν συγκροτήσει τραστ για την καθήλωση των τιμών. Στην Καλαμάτα οργανώνεται μεγάλο συλλαλητήριο στο οποίο παίρνουν μέρος και συκοπαραγωγοί από τη Λακωνία. Εγκρίνεται ψήφισμα για τροποποίηση του Νόμου σχετικά με το Συκογραφείο ώστε να μπορεί να εμπορεύεται και να εξάγει σύκα, και εκλέγεται επιτροπή. Στη διάρκειά του γίνονται δύο συλλήψεις παραγωγών ως κομμουνιστών, οι οποίοι απελευθερώνονται μετά από διαβήματα μελών της επιτροπής, ομάδας διανοουμένων και της Εργατικής Λέσχης. Την ίδια ώρα οι έμποροι συγκροτούν τη δική τους επιτροπή και οι επαγγελματίες τάσσονται στο πλευρό των αγροτών: «Προχθές την πρωΐαν συνεκροτήθη ενταύθα το Παμμεσσηνιακόν συλλαλητήριον των συκοπαραγωγών εις το οποίον μετέσχον και πολλοί Λάκωνες ελθόντες επίτηδες ενταύθα δι’ ειδικών βενζινακάτων. Κατά προχείρους υπολογισμούς περισσότεροι των τριών χιλιάδων μετέσχον του συλλαλητηρίου και όλοι συκοπαραγωγοί.

Η Διοίκησις Χωροφυλακής αν και είχε λάβει εκ των προτέρων την διαβεβαίωσιν της επιτροπής του συλλαλητηρίου ότι θα τηρηθή απόλυτος τάξις, εν τούτοις εκινητοποίησε προς το “Δεσποτικόν 2” ισχυράν αστυνομικήν δύναμιν προς πρόληψιν επεισοδίων.

Γενικώς η παρατηρηθείσα τάξις και κοσμιότης κατά την διάρκειαν της συγκεντρώσεως των συκοπαραγωγών και μετ’ αυτήν, υπήρξε παραδειγματική, πρωτοφανής ημπορεί κανείς να πη. Και διά τούτο, κυρίως είναι άξιοι θερμοτάτων συγχαρητηρίων οι συκοπαραγωγοί μας και η επιτροπή του συλλαλητηρίου των. Κατά την διάρκειαν της συγκεντρώσεως ελήφθησαν τηλεγραφήματα των πολιτευτών μας και άλλων οργανώσεων, τινά των οποίων και ανεγνώσθησαν [...]

[...] Ευθύς ως απεκατεστάθη σχετική ησυχία μεταξύ των συκοπαραγωγών οι οποίοι κατεφέροντο εναντίον των εμπόρων, λαμβάνει τον λόγον εκ μέρους της επιτροπής του συλλαλητηρίου ο κ. Σταύρος Τσιμπίδης, όστις εν αρχή αναφέρει το ιστορικόν του συκικού ζητήματος. Συνεχίζων, καυτηριάζει την στάσν των εξαγωγέων των Καλαμών οίτινες συνεκρότησαν το γνωστόν τραστ προς μεγαλυτέραν εκμετάλλευσιν των παραγωγών και καταλήγων τονίζει ότι οι συκοπαραγωγοί έχουν καθήκον τιμής να προασπίσουν διά νομίμων μέσων τα κινδυνεύοντα συμφέροντά των.

Μετά τον κ. Τσιμπίδην εζήτησε τον λόγον ο συκοπαραγωγός Αθ. Κατσαφάδος. Η επιτροπή όμως ηρνήθη να του τον δώση και συνεπεία τούτου εδημιουργήθη επεισόδιον εξ αφορμής της επιμονής του να μιλήσει. Μερικοί θερμόαιμοι παρεξήγησαν την αρχήν της ομιλίας του Κασταφάδου, εκλαβόντες τούτον ως κομμουνιστήν, και έτσι η αστυνομία τον συνέλαβε μαζύ με ένα άλλον εγρότην εκ Πεταλιδίου ονόματι Πέπαν, τον οποίον εξέλαβον επίσης ως κομμουνιστήν εις την Αστυνομίαν.

Αποκατασταθείσης σχετικής ησυχίας, ανέρχεται εις το βήμα ο εκ των μελών της επιτροπής του συλλαλητηρίου κ. Σταύρος Γκίζας όστις αναγιγνώσκει το ψήφισμα:

Συκοπαραγωγοί Μεσσηνίας-Λακωνίας συνελθόντες σήμερον Καλάμας Πανσυκικόν συλλαλητήριον διατελούνες εν απογνώσει και αγανακτήσει για πρωτοφανή στάσιν τραστ εξαγωγέων συκεμπόρων ματαιώσαν την φόρτωσιν 24ης τρέχοντος προφανή σκοπόν αγοράσουν πριμαρόλια σύκα εξευτελιστικάς τιμάς παρεμποδίσαντες και φόρτωσιν διά Ιταλικής γραμμής Τεργάστης, συμμετέχοντος και πράκτορος εις τραστ εμπόρων:

Ψηφίζουσι

Αναγκάζονται αξιώσωσιν από σεβαστήν κυβέρνησιν και πληρεξουσίους Μεσσηνίας-Λακωνίας τροποποίησιν Νομοθετικού Διατάγματος Συκογραφείου εις τρόπον ώστε:

1) Δοθή Συκογραφείον το δικαίωμα της εμπορίας και εξαγωγής σύκων απεριορίστως ως και η αμβυκοποίησις αυτών.

2) Διοίκησις συκογραφείου εκλέγηται απ’ ευθείας ενδιαφερομένων συκοπαραγωγών κατά σύστημα νέου καταστατικού ΑΣΟ, έδρα δε αυτού μεταφερθή αμέσως Καλάμας μη δυναμένη εξ Αθηνών παρακολουθή συκικά ζητήματα.

Εξουσιοδοτεί εκτελεστικήν επιτροπήν συνεχίση αγώνα μεταβαίνουσα και εις Αθήνας προς παρακολούθησιν ζητημάτων.

Η εκτελεστική επιτροπή συλλαλητηρίου

Αλ. Αποστολάκης, Στ. Τσιμπίδης, Ιω. Ηλιόπουλος, Ιω. Τζάνες, Θ. Σπηλιώτης, Ηλ. Καλαμαράς, Στ. Γκίζας.

Η Γενική Επιτροπή Συκικού Αγώνος

Θ. Νικολόπουλος, Π. Σαραντέας, Κ. Δαλκαφούκης, Κ. Δίζης, Ηλ. Σπηλιώτης, Δ. Ηλιόπουλος, Χ. Χελάς, Ν. Νίκας, Α. Πανταζόπουλος, Α. Μπουφέας, Γ. Γυφτάκης, Α. Μανωλόπουλος, Γ. Βρυώνης, Π. Βερράος, Δ. Δημητρακόπουλος, Φ. Ζαγαρέλος, Α. Ηλιόπουλος, Ε. Βρυώνης.

Μετά την ανάγνωσιν του ψηφίσματος, εν διαδηλώσει οι συκοπαραγωγοί, προπορευομένης της 25μελούς επιτροπής των, μετέβησαν εις την Νομαρχίαν προς επίδοσιν του ψηφίσματος. Ο κ. Νομάρχης απαντών εις την επιτροπήν, υπεσχέθη ότι θα διαβιβάση το ψήφισμα εις την κυβέρνησιν, προσωπικώς δ’ αυτός θα πράξη το καθήκον του υποστηρίζων μετά φανατισμού τα αιτήματά των.

Είτα ολόκληρος εκείνη η ανθρωποπλημμύρα κατηυθύνθη ησύχως πάντοτε και χωρίς την παραμικράν εκδήλωσιν, προς το τηλεγραφείο όπου επέδωκε προς μεταβίβασιν εις Αθήνας το ψήφισμα του συλλαλητηρίου.

Περί την μεσημβρίαν συνεκροτήθη σύσκεψις των συκοπαραγωγών εις την αίθουσαν του “Τριανόν” εν τη οποία παρευρέθησαν πεντήκοντα και πλέον παραγωγοί εξ όλων σχεδόν των Κοινοτήτων του Νομού. Κατ’ αυτήν εξητάσθη η όλη κατάστασις ως διεμορφώθη μετά το συλλαλητήριον και εμελετήθη η τηρητέα στάσις, μετ’ αυτό. Ούτω απεφασίσθη όπως εκλεγή μια πολυμελής επιτροπή η οποία μεταβαίνουσα εις Αθήνας ενεργήση παρά τοις αρμοδίοις διά την τροποποίησιν του Νόμου περί Γραφείου Προστασίας Σύκων. Η ως άνω επιτροπή καταρτησθείσα εκ των κ. κ. Αλ. Αποστολάκη, Ι. Τζάννε, Στ. Γκίζα, Ι. Ηλιοπούλου, Ηλ. Καλαμαρά, Π. Σταυροπούλου και Π. Γονεάκη, ανεχώρησε χθες δι’ Αθήνας.

Χθες την πρωΐαν επίσης ανεχώρησεν εις Αθήνας και επιτροπή εξαγωγέων σύκων, ίνα ενεργήση παρά τοις αρμοδίοις προς προστασίαν των συμφερόντων των. Η επιτροπή των εξαγωγέων έχει την αντίληψιν ότι παρ’ όλα τα ληφθησόμενα μέτρα, αι τιμαί του εξωτερικού θα ελιχθούν βάσει του νόμου περί προσφοράς και ζητήσεως.

Περί την μεσημβρίαν εξ άλλου απελύθησαν και οι συλληφθέντες συκοπαραγωγοί Πέπας και Κατσαφάδος. Προηγουμένως διεμαρτυρήθησαν αρμοδίως διά την σύλληψίν των προς την Διοίκησιν Χωροφυλακής, μέλη της συλλαλητηριακής επιτροπής των συκοπαραγωγών, η Εργατική Λέσχη Καλαμών και ομάς διανοουμένων.

Αλληλέγγυοι προς τους συκοπαραγωγούς ετάχθησαν επίσης και οι Επαγγελματίαι Καλαμών. Ούτω το Επαγγελματικόν και Βιοτεχνικόν Επιμελητήριον και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, ενέκριναν και απέστειλαν το εξής ψήφισμα:

Επαγγελματικός και Βιοτεχνικός Κόσμος Καλαμών εν κοινή συνεδριάσει οργανώσεών του λαβών υπ’ όψει ότι τα συμφέροντα των συκοπαραγωγών είναι απολύτως συνδεδεμένα μετά των συμφερόντων των επαγγελματιών, εκφράζει συμπάθειάν του προς τον αγώνα συκοπαραγωγών Μεσσηνίας – Λακωνίας. Παρακαλεί σεβαστήν κυβέρνησιν όπως εξετάση μετ’ ευμενείας και ικανοποιήση τα δίκαια αιτήματα των συκοπαραγωγών.

Επιμελητήριον

Πρόεδρος Κ. Κούσης

Ομοσπονδία Επαγγελματιών Καλαμών

Πρόεδρος Γ. Γιακουμής

Τα μέλη της επιτροπής

Π. Κουλουμπάκος, Κ. Μαυρέας, Λ. Καρμπαλιώτης, Χ. Αναστασέας, Γ. Δικαλιώτης» (851).

 

 

(850) “Σημαία” 25/8/1933

(851) “Σημαία” 29/8/1933


NEWSLETTER