Δευτέρα, 07 Ιανουαρίου 2019 15:32

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 163ο)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (μέρος 163ο)

 

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣΟ που συνέρχεται για να καθορίσει τα μέτρα για τη σταφίδα βρίσκεται μπροστά σε αδιέξοδο.

Οι εκπρόσωποι Πάτρας, Αιγίου, Κορινθίας ζητούν καθορισμό τιμής πλεονασμάτων στις 2.600 δραχμές, και αυτοί της Μεσσηνίας - Ηλείας τουλάχιστον 3.450 δραχμές το χιλιόλιτρο. Εκδηλώνεται ανοιχτή σύγκρουση στο εσωτερικό της κυβέρνησης και οι αντιπρόσωποι Μεσσηνίας - Ηλείας απειλούν με αποχώρηση από τη συνεδρίαση του ΑΣΟ. Οπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της “Σημαίας” από την Αθήνα:

 

«Συνήλθε χθες το εσπέρας εις συνεδρίασιν το διοικητικό συμβούλιο του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού ίνα καθορίση τα μέτρα διά την νέαν εσοδείαν. Κατά την επακολουθήσασα συζήτησιν, ηγέρθησαν και πάλι σοβαραί διαφωνίαι μεταξύ των αντιπροσώπων της παραγωγής εις τον ΑΣΟ και κυρίως μεταξύ των αντιπροσώπων της περιφερείας των ευγενών ποιοτήτων και της Μεσσηνίας και Ηλείας.

Κατά τας πληροφορίας μου, οι αντιπρόσωποι των ευγενών ποιοτήτων, ενισχυόμενοι και υπό του υφυπουργού του πολιτικού γραφείου κ. Σαγιά, ζητούν όπως το παρακράτημα καθορισθή εις την τιμήν των 2.600 δραχμών, ενώ οι αντιπρόσωποι Μεσσηνίας και Ηλείας ζητούν το ολιγώτερον 3.450 δραχμές.

Κατόπιν τούτου ανεβλήθη η λήψις αποφάσεων μέχρις ου ο κ. Πρωθυπουργός απαντήση εις τα σχετικά τηλεγραφήματα των ενδιαφερομένων. Πιστεύεται ότι εντός της σήμερον, θα έχη ληφθή η απάντησις του κ. Πρωθυπουργού, ώστε να ληφθούν απόψε αι αναμενόμεναι μετά τόσου ενδιαφέροντος αποφάσεις.

Κατά τας αυτάς πληροφορίας μου η εκδηλωθείσα διαφωνία μεταξύ των υφυπουργών κ. κ. Στεφανοπούλου και Σαγιά είναι ριζική. Ούτω ο κ. Σαγιάς έχει ταχθεί αναφανδόν υπέρ των απόψεων των Πατρινών σταφιδοπαραγωγών οι οποίοι ζητούν τον καθορισμόν της εξαγοράς των πλεονασμάτων εις πολύ χαμηλάς τιμάς, ο δε κ. Στεφανόπουλος υπεραμύνεται των συμφερόντων των σταφιδοπαραγωγών Μεσσηνίας και Ηλείας. Αμφότεροι επιμένουν ανενδότως εις τας απόψεις των, φθάνουν μάλιστα μέχρι του σημείου ώστε ν’ απειλούν παραίτησιν εις ην περίπτωσιν δεν ικανοποιηθούν.

Οσον αφορά τους αντιπροσώπους της παραγωγής Μεσσηνίας και Ηλείας εις τον ΑΣΟ, είμαι εις θέσιν να γνωρίζω ότι ούτοι έχοντες με το μέρος των και τον αντιπρόσωπον του Εμποροβιομηχχανικού Επιμελητηρίου Καλαμών θα αποχωρήσουν ομαδικώς εκ της συνεδριάσεως του συμβουλίου του ΑΣΟ εις ην περίπτωσιν δεν γείνουν εκ των προτέρων δεκταί αι απόψεις των.

Εις την περίπτωσιν ταύτην τον λόγον θα έχη το υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα δε με τον νόμον περί ΑΣΟ θα καθορίση αυτό την τιμή εξαγοράς των πλεονασμάτων. Πιστεύεται όμως ότι δεν θα παραστή τοιαύτη ανάγκη, δεδομένου ότι ο κ. Πρωθυπουργός φαίνεται ν’ αποκλίνη μάλλον υπέρ της απόψεως του κ. Στεφανοπούλου.

Οι βουλευταί Μεσσηνίας και Ηλείας έχουν κηρυχθεί αναφανδόν υπέρ των απόψεων του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανοπούλου. Χθες δε το εσπέρας συνελθόντες και πάλιν εις κοινήν σύσκεψιν απεφάσισαν όπως παραιτηθούν από του βουλευτικού τους αξιώματος εις Ην περίπτωσιν υπερισχύσουν αι απόψεις του κ. Σαγιά.

Αλλ’ εκτός των ανωτέρω έχουν ταχθεί με την άποψιν του κ. Στεφανοπούλου και οι κ. κ. Πεσμαζόγλου υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γ. Σχινάς υφυπουργός Αεροπορίας, Π. Ράλλης γενικός διοικητής Μακεδονίας, Γιαννόπουλος υπουργός των Εσωτερικών και πολλοί άλλοι σημαίνοντες παράγοντες του Λαϊκού Κόμματος» (1001).

Σε άλλο σημείο, περιγράφοντας την κατάσταση που διαμορφώνεται, η εφημερίδα παρότι προσκείμενη στο Λαϊκό Κόμμα προειδοποιεί για την οργάνωση συλλαλητηρίων:

«Η αντισταφιδική πολιτική την οποία θέλει να επιβάλη ο υφυπουργός του πολιτικού γραφείου κ. Σαγιάς έχει αναστατώσει τους σταφιδικούς πληθυσμούς της Μεσσηνίας οίτινες διαφοροτρόπως εκδηλώνουν την αγανάκτησίν των εναντίον των υποτιμητών της σταφίδος οι οποίοι μεταχειρίζονται ως όργανον τον κ. Σαγιάν.

Και είναι αληθές ότι ο υφυπουργός του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλος βοηθούμενος και υπό των αντιπροσώπων της παραγωγής Μεσσηνίας και Ηλείας αντιτάσσει λυσσώδη άμυναν εναντίον του κ. Σαγιά. Ουχ ήττον όμως η κατάστασις εμφανίζεται αρκετά σοβαρά και εγκυμονούσα μύριους κινδύνους διά τους σταφιδοπαραγωγούς Μεσσηνίας και Ηλείας. Διότι εάν επικρατήσουν αι απόψεις του κ. Σαγιά, οι απόψεις δηλαδή των υποτιμητών και των παραγωγών ευγενών ποιοτήτων, η τιμή του παρακρατήματος θα ορισθή το ολιγότερον εις 2.900 δραχμάς, το οποίον έχει φυσικά να ζημιώση τους σταφιδοπαραγωγούς μας.

Κατά τις εξ Αθηνών πληροφορίας μας οι αντιπρόσωποι της παραγωγής μας εις τον ΑΣΟ συνήλθον χθες εις κοινήν σύσκεψιν ίνα καθορίσουν την στάσιν των απέναντι των υποτιμητικών τάσεων του κ. Σαγιά. Κατά την σύσκεψιν αυτήν η οποία υπήρξε μακροτάτη, διεπιστώθη απόλυτος σύμπτωσις γνωμών επί της τηρητέας στάσεως και απεφασίσθη όμως εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν δοθούν εκ των προτέρων κατηγορηματικαί διαβεβαιώσεις ότι το συμβούλιον του ΑΣΟ θα καθορίση τα μέτρα του όπως πάντοτε άλλως τε, εν πνεύματι αλληλεγγύης κτλ. Μη λάβουν μέρος εις το συμβούλιον, κατέλθουν δε αμέσως εις την πατρίδα των ίνα καταγγείλουν προς τον σταφιδικόν κόσμον την αντισταφιδικήν πολιτικήν του υφυπουργού κ. Σαγιά.

Εν περιπτώσει ταύτη θα συγκροτηθούν καθ’ άπασαν την Μεσσηνίαν και την Ηλείαν συλλαλητήρια των σταφιδοπαραγωγών με επικεφαλής τους νομίμους αντιπροσώπους των παρά των ΑΣΟ» (1002).

Οι αντιθέσεις πλέον δεν μπορούν να κρυφτούν, πρέπει να παρθούν κρίσιμες αποφάσεις και ενόψει της νέας συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του ΑΣΟ οι ζυμώσεις εντείνονται:

«Το διοικητικόν συμβούλιον του ΑΣΟ συνερχόμενον απόψε θα προβή εις τον καθορισμόν της τιμής του παρακρατήματος διά της εξαγοράς αυτού. Εν τω μεταξύ ελπίζεται ότι θα έχουν ληφθεί και αι οδηγίαι του κ. Τσαλδάρη ούτως ώστε να χωρηση το συμβούλιον εις την πλήρην εξομάλυνσιν του ζητήματος. Μεταξύ των παραγωγών επικρατούν μεγάλαι διχογνωμίαι ως προς την καθορισομένην τιμήν του παρακρατήματος. Οι παραγωγοί κατωτέρων ποιοτήτων επιμένουν όπως η τιμή παρακρατήματος ορισθή εις 3.400 δραχμάς το χιλιόλιτρον. Αντιθέτως οι παραγωγοί ανωτέρων ποιοτήτων Αιγίου, Πατρών, Κορίνθου ζητούν όπως η τιμή του παρακρατήματος ορισθεί εις 2.700 δραχμάς και τούτο διότι αι της κατηγορίας ταύτης δεν δίδουν παρακράτημα εις τον ΑΣΟ αλλ’ εξάγουν το προϊόν των εις το εξωτερικόν λόγω της καλής ποιότητός του.

Εκ των άνω αντιθέσεων θα εξαρτηθεί αν θα ληφθή απόφασις κατά την αποψινήν συνεδρίασιν. Εκτός όμως τούτων υπάρχει και ετέρα κατηγορία παραγωγών, η οποία αν και δεν ενδιαφέρεται δια την τιμήν του παρακρατήματος, ζητεί όμως όπως καθορισθή τιμή εξαγοράς πλεονασμάτων 1.500 δραχμές κατά χιλιόλιτρον. Διά να επιτευχθή όμως τούτο πρέπει απαραιτήτως να ορισθή το παρακράτημα εις 30% και η τιμή εις χαμηλά επίπεδα.

Αι οδηγίαι του κ. Τσαλδάρη θα δώσουν οριστικώς λύσιν εις την κατάστασιν. Ελπίζεται επίσης ότι η Εθνική Τράπεζα θα χρηματοδοτήση τον ΑΣΟ ανεξαρτήτως της τιμής του παρακρατήματος [...]

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Στεφανόπουλος ομιλών αργά την νύκτα προς τον ενταύθα ανταποκριτήν της “Σημαίας” ετόνισεν ότι ελπίζει κατόπιν της γενικής εξεγέρσεων Μεσσηνίων και Ηλείων σταφιδοπαραγωγών, να επιτύχη μιαν ικανοποιητικήν τιμήν διά την εξαγοράν των πλεονασμάτων. Εχομεν το δίκαιον με το μέρος μας, κατέληξεν ο κ. υφυπουργός και ασφαλώς θα δικαιωθώμεν εις τας επιδιώξεις μας, αι οποία στηρίζονται επί της λογικής και της οικονομικής δυναμικότητος του ΑΣΟ, η οποία επιτρέπει οπωσδήποτε τον καθορισμόν της τιμής εξαγοράς πλεονασμάτων τουλάχιστον εις 3.250 δραχμάς.

Εις παρομοίας δηλώσεις προέβη και ο ο υφυπουργός Αεροπορίας κ. Σχινάς προς τον εν Αθήναις ανταποκριτήν της “Σημαίας”. Είμαι βέβαιος μοι ετόνισε ο κ. Σχινάς, ότι αι αξιώσεις των αντιπροσώπων της παραγωγής εις τον ΑΣΟ, θα αναγνωρισθούν ως δίκαια τοσούτο μάλλον, καθόσον ο ΑΣΟ έχει την δύναμιν να πληρώση και 3.300 και 3.400 δραχμάς ακόμη.

Ημείς, κατέληξεν ο κ. Σχινάς, παρακολουθούμεν αγρύπνως το κρισιμότατον τούτο ζήτημα διά τους Μεσσήνιους σταφιδοπαραγωγούς, και δεν θα επιτρέψωμεν ποτέ εις τους υποτιμητάς να παίζουν με την ζωήν μας. Ευτυχώς, ότι έχομεν με το μέρος μας το δίκαιον και την πλειοψηφίαν των τιμίων ανθρώπων.

Χθες το απόγευμα εξάλλου συνήλθον εις μακράν σύσκεψιν οι ευρισκόμενοι ενταύθα βουλευταί και γερουσιασταί Μεσσηνίας και Ηλείας και συνεσκέφθησαν διά μακρόν επί της καταστάσεως. Ολοι ανεξαιρέτως ευρέθησαν σύμφωνοι επί της ανάγκης όπως η τιμή εξαγοράς του παρακρατήματος ορισθή οπωσδήποτε εις τας 3.250 δραχμάς κατά χιλιόλιτρον.

Οσον αφορά την στάσιν της Εθνικής Τραπέζης επιβεβαιούται και εξ επισήμου πηγής η πληροφορία καθ’ ην αύτη θ’ αρνηθή την χρηματοδότησιν του ΑΣΟ, εις ην περίπτωσιν θα θελήση να ορίση τιμήν εξαγοράς πλεονασμάτων, ανωτέραν των 2.600 δραχμών το χιλιόλιτρον» (1003).

 

 

(1001) “Σημαία” 22/8/1934

(1002) “Σημαία” 22/8/1934

(1003) “Σημαία” 23/8/1934


NEWSLETTER